Ładowanie…

 
 

Obszary działań Grupy TROP

iStock 000005691730Medium AkademaTROP pozioma

Akademia TROP

To okręt flagowy TROP. Nowoczesna instytucja szkoleniowa, która nie mogłaby powstać w ramach sys­temu edukacji, ponie­waż uczy poprzez działanie i współ­pracę, a jej główną war­to­ścią jest dialog.

Fotolia 26992396 M zmian i rozwoj

Zmiana i Roz­wój: Szkolenia dla firm

Realizujemy programy dla biz­nesu mające na celu wspar­cie i roz­wój liderów, kadr szkoleniowych, coaching dla menadżerów i zarządów firm oraz budo­wa­nie kul­tury organizacyj­nej.

piekne rece mediacje

Dialog w kon­flik­cie

Profesjonal­nie pomagamy w kon­flik­tach zaj­mując się nimi przede wszyst­kim od strony relacji. Pra­cu­jemy z kon­flik­tami indywidual­nymi oraz grupowymi.

Klienci o Nas

“Rekomen­dujemy współ­pracę z Grupą TROP ponie­waż uważ­nie analizuje potrzeby klienta i adekwat­nie dostosowuje do nich kształt oraz formy reali­za­cji projektu.”


Lidia Roman
Kierow­nik Zes­połu Public Relations
Biuro Infor­macji Gospodar­czej InfoMonitor SA

logo info monitor

“Otwar­tość, elastycz­ność oraz gotowość do speł­niania oczekiwań klienta sprawiają, że jest to firma przyjazna biz­nesowi.”


Monika Woj­ciechow­ska
Kierow­nik Działu Kadrowo-Płacowego
Poczta Pol­ska SA

poczta polska


“Do Szkoły Trenerów Grupy TROP trafiłam po latach doświad­czeń menedżer­skich, trener­skich i wielu programach roz­wojowych. (…) Szkoła była dla mnie rokiem inten­syw­nej pracy nad sobą, intra– i inter­per­sonal­nie. (…) Jed­nak naj­waż­niej­sze dla mnie jest to, że uspraw­niłam, moim zdaniem naj­istot­niej­szą kom­peten­cję trener­ską, prze­noszenie uważ­no­ści pomiędzy per­spek­tywami trenera, uczest­nika, grupy, metapoziomu oraz adekwatne reagowanie w czasie toczącego się procesu grupowego.”

Monika Panas
Absol­wentka Szkoły Trenerów
i Mediatorów w Orga­ni­za­cji Grupy TROP,
Trener, coach w fir­mie
Motiv8 coaching & training

Czym zaj­muje się TROP?

Zaj­mujemy się wspieraniem osób, zespołów i orga­ni­za­cji w procesie roz­woju. Łączymy wiedzę i prak­tykę psychologiczną ze znajomo­ścią realiów biz­nesu oraz środowisk lokal­nych.


Kształ­cimy specjalistów:

 • trenerów;
 • coachów;
 • men­torów;
 • mediatorów;
 • liderów;
 • moderatorów zmiany;
 • ewaluatorów.

Szkolimy także wszyst­kie osoby zain­teresowane roz­wojem własnym (w ramach Programu Roz­woju Osobistego). Oferta dostosowana jest do klien­tów na każ­dym poziomie zaawan­sowania zawodowego.

Ze względu na wielolet­nie doświad­czenie, nasze programy adresowane do kadry szkolącej są spraw­dzone i dają gwaran­cję skutecz­no­ści popartą rekomen­dacją Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.


Pra­cu­jemy z organizacjami:

 • małymi i śred­nimi przed­siębior­stwami;
 • dużymi fir­mami;
 • administracja publiczną i samorządową;
 • organizacjami poza­rzą­do­wymi.

Jesteśmy zwolen­nikami łączenia róż­nych obszarów pracy, ponie­waż z każ­dego z nich możemy się czegoś istot­nego nauczyć. Biz­nes wnosi umiejęt­ność orga­ni­za­cji i kon­cen­tracji na klien­cie, zaś organizacje poza­rzą­dowe wypracowały doj­rzałą metodykę wpro­wa­dza­nia zmian w obszarze spo­łecz­nym.

Połą­cze­nie tych kom­peten­cji pozwala nam na kon­struowanie efek­tyw­nych pro­gra­mów w cza­sach więk­szej nie­prze­widywal­no­ści gospodar­czej.

Specjalizujemy się także w pracy z fir­mami rodzin­nymi.

Obszary działań Grupy TROP

Fotolia 38436265 S AFR

Firmy Rodzinne

Ułatwiamy skuteczne funk­cjonowanie fir­mom, w których bliskie więzi są rów­nie ważne jak biz­nes, a istot­nym celem firmy jest jej trwałość.


iStock 000019286231S programy ewaluacji
Ewa­lu­acja i monitoring zmiany

Ułatwiamy skuteczne monitorowanie pro­­gramów zmiany. Opracowaliśmy autor­ską metodę ewaluacji szko­leń, pro­gra­mów zmiany i ocenę ich real­nych efek­tów.

iStock 000005767076S certyfiakcja
Cen­trum Cer­tyfikacji

Cer­tyfikujemy pracę trenerów, coachów, mediatorów i liderów pracujących Metodą TROP. Nasze cer­tyfikaty gwaran­tują ciągły roz­wój i wysokie stan­dardy pracy.


Fotolia 44134181 M instytut TROP
Instytut TROP

W Instytucie we współ­pracy z wybit­nymi naukow­cami i prak­tykami, tworzymy know-how dotyczący zmian jakie zachodzą w ludziach i spo­łecz­no­ściach.

Dlaczego Grupa TROP?

Jesteśmy prekur­sorami z długolet­nią tradycją:

 • naszym głów­nym osiągnięciem jest stworzenie autor­skiej metody prowadzenia szko­leń, coachin­gów oraz pro­gra­mów zmiany. Metoda TROP bazuje na nauce poprzez doświad­czenie i działanie. W rezul­tacie proces uczenia się zachodzi szybko a poznane narzędzia można zastosować w życiu;
 • z powodzeniem zaim­plemen­towaliśmy metodę Action Lear­ning oraz coachingu grupowego w prak­tykę usług dla firm;
 • jesteśmy autorami pierw­szego w Pol­sce kom­plek­sowego projektu roz­woju firmy rodzin­nej;
 • stworzyliśmy metodykę ewaluacji uwzględ­niającą innowacyjny charak­ter zmian;
 • opracowaliśmy nowe podej­ście do pracy z kon­flik­tem w orga­ni­za­cji.

Mamy doświad­czoną kadrę
Dorota Szczepan-Jakubowska i Jacek Jakubow­ski zaj­mują się roz­wojem osób, zespołów i orga­ni­za­cji od ponad 20 lat. Założyli i wspierali wiele środowisk i instytucji. Prowadzą oni projekty sys­temowe i szkolą w Grupie TROP.

Kadra trener­ska współ­pracująca z TROP posiada cer­tyfikaty TROP, PTP oraz STOP.

Rozumiemy zarówno ludzi jak i orga­ni­za­cję
Łączymy różne światy. Znajomość procesów psychologicz­nych i doświad­czenie w pracy z organizacjami biz­nesowymi, administracją publiczną i sek­torem pozarządowym pozwala nam na poszerzenie per­spek­tywy i trans­fer wiedzy.

Tworzymy środowiska
Uważamy, że trener i lider nie powinni roz­wijać się w samot­no­ści. Od lat wspieramy tworzenie środowisk osób, którym „chce się chcieć”. Wokół samej Akademii TROP funk­cjonuje SWAT – Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej.

Relacje z klien­tami

Długofalowość i part­ner­stwo
W naszej pracy szczegól­nie ważne jest budo­wa­nie długofalowych relacji z klien­tami. Stawiamy na dialog i part­ner­stwo. Poszukujemy klien­tów goto­wych na współ­pracę z nami w trak­cie całego projektu, zarówno na etapie budowania kon­cep­cji, reali­za­cji jak też ewaluacji.

Każdy projekt jest unikalny, a jego efekty zależą nie tylko od stosowanej meto­dyki zmiany, ale rów­nież kul­tury i momentu roz­woju orga­ni­za­cji. Aby dobrze zrealizować projekt, łączymy uniwer­salne know-how ze specyficzną wiedzą o fir­mie.

Naj­lep­sze efekty osiągamy z tymi klien­tami, którzy gotowi są wspól­nie z Grupą TROP czuwać nad prze­biegiem programu. Mamy wów­czas moż­liwość modyfikowania pier­wot­nych planów tak, aby skutecz­niej osiągnąć założone cele. W efek­cie takiej kooperacji obie strony mają szansę na suk­ces.

Oferta dla doświad­czonych
Tworzymy oferty dla doświad­czonych klien­tów. Umoż­liwiamy roz­wój zgod­nie z ideą uczenia się przez całe życie. Współ­pracowaliśmy z wieloma specjalistami, którzy wciąż wracają do nas, aby aktualizować swoje kom­peten­cje zawodowe. Doj­rzali profesjonali­ści we współ­pracy z nami “nabierają bukietu”.

Fotolia 29249432 XS uczenie przez całezycie 200x125

Chęt­nie pra­cu­jemy z organizacjami, które mają doświad­czoną i dobrze wyszkoloną kadrę. Oferujemy im zobaczenie na nowo, czym może być szkolenie.

Formy pracy

Formy pracy stosowane w naszych szkołach i programach są efek­tem naszego wielolet­niego doświad­czenia i znajomo­ści potrzeb klien­tów.


Formy pracy stosowane w Metodzie TROP:

 • coaching – cykl spo­tkań, których celem jest ułatwienie klien­towi roz­woju wła­snych umie­jęt­no­ści i talen­tów oraz bar­dziej adekwatne podej­mowanie decyzji;
 • coaching grupowy – praca na rzecz uspraw­nienia funk­cjonowania zes­połu przy jed­noczesnym umoż­liwieniu samorealizacji wszyst­kim uczest­nikom;
 • men­toring – polega na nawiązaniu długo­trwałej relacji edukacyj­nej pomiędzy doświad­czoną osobą, autorytetem w danej dziedzinie a osobą mniej zaawan­sowaną w tym obszarze;
 • mediacje w orga­ni­za­cjach – ich celem jest kon­struk­tywne roz­wiązanie kon­fliktu w orga­ni­za­cji i nauczenie stron postępowania w podob­nych sytu­acjach w przy­szło­ści;
 • sesje Action Lear­ning – zespołowa analiza sytu­acji zawo­do­wych pod kątem współ­pracy oraz skutecz­no­ści pod­jętych działań;
 • doradz­two;
 • co-solving – metodyka prowadzenia spo­tkań mająca na celu znalezienie prak­tycz­nych roz­wiązań z zakresu problemów spo­łecz­nych lub orga­ni­za­cyj­nych. Uczest­niczą w niej wszyscy interesariusze;
 • trening grupowy kom­peten­cji spo­łecz­nych – trening inter­per­sonalny;
 • e-learning i blen­ded lear­ning – kursy e-learningowe połączone z tradycyj­nymi seminariami;
 • super­wizja – nad­zór merytoryczny nad działaniem zawodowym i wspar­cie w roz­woju trenera/coacha/mediatora. Może mieć formę grupową lub indywidualną. Super­wizja uczest­niczącą polega na bez­pośred­niej obser­wacji przez super­wizora działań pod­opiecz­nego;
 • ewa­lu­acja procesowo-jakościowa – służy kon­troli reali­za­cji projektu oraz monitorin­gowi czyn­ników działających na korzyść, a także utrud­niających jego realizację. Pozwala ocenić jakość wykonania zadania.

Efekty naszych pro­gra­mów

efekty naszych programow

Jesteśmy nastawieni na skutecz­ność. Efekty pro­gra­mów prowadzonych przez Grupę TROP przejawiają się w:

 • roz­woju określonych kom­peten­cji uczest­ników;
 • ich umie­jęt­no­ści uczenia się zarówno z suk­cesów jak i porażek;
 • integracji zes­połu;
 • budowania kul­tury.

W wyniku naszych szko­leń pracow­nicy są bar­dziej proak­tywni i wzrasta ich gotowość do współ­pracy. Biorą odpowiedzial­ność za tworzenie atmos­fery sprzy­ja­ją­cej roz­wojowi i uczeniu się od siebie nawzajem. Są coraz bar­dziej zain­teresowani tym, jak wpływają na innych, w kon­tak­cie starają się wychodzić poza stereo­typy i dbają o swój styl komu­ni­ka­cji. W rezutacie wzrasta elastycz­ność osób, ich zespołów oraz całej orga­ni­za­cji. Dlatego Metoda TROP umoż­liwia inicjowanie zmian, roz­wijanie współ­pracy zes­po­ło­wej oraz kul­tury organizacyj­nej.

Wdrożenie efek­tów pro­gra­mów prowadzonych Metodą TROP w życie jest dużo szyb­sze niż w tradycyj­nych podej­ściach. Dzieje się tak dlatego, że uczymy w opar­ciu o realne sytuacje, działanie i doświad­czanie. Dzięki temu uczest­nicy czują się autorami roz­wiązań wypra­co­wa­nych na szkoleniu i mają do nich prze­konanie. Często wprowadzenie zmian zainicjowanych na szkoleniu wpływa na integrację zes­połu i wzrost jego zdol­no­ści do twór­czego generowania roz­wiązań.
Nasi klienci

 • A. Blikle Sp. z o.o.
 • Agora SA
 • Aiton Cald­well SA
 • Architekci kariery Sp. z o.o.
 • Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
 • BGŻ SA
 • Biuro Infor­macji Gospodar­czej InfoMonitor SA
 • Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS)
 • BRE Bank SA
 • BZ WBK SA
 • Camaieu Pol­ska Sp. z o.o.
 • Car­refour Pol­ska
 • Cen­trum Projek­tów Europej­skich
 • Col­legium Civitas
 • DGS Poland Sp z o.o.
 • Dom mediowy Mind­share Pol­ska
 • Eli Lilly Pol­ska Sp. z o. o.
 • Energa Obrót SA
 • Ernst and Young Pol­ska
 • Get it Sp. z o.o.
 • Icopal SA
 • Impel SA
 • ING Bank Śląski SA
 • Inter Cars SA
 • ITI Cor­poration Sp. z o.o.
 • John­son & John­son Sp. z o.o.
 • Kom­pania Piwowar­ska SA
 • Lenovo Tech­nology B.V. Sp. z o.o.
 • Lidl Pol­ska Sklepy Spo­żyw­cze Sp. z o.o.
 • Mars Pol­ska Sp. z o.o.
 • Minister­stwo Gospodarki
 • Minister­stwo Roz­woju Regional­nego
 • Netia SA
 • OMD Sp. z o.o.
 • Pan­dora Pol­ska
 • Polsko-Japońska Wyż­sza Szkoła Tech­nik Kom­puterowych
 • PLL LOT SA
 • Poczta Pol­ska SA
 • PwC Pol­ska
 • PZU SA
 • Raif­feisen Bank Pol­ska SA
 • RGA Inter­national Rein­surance Com­pany Limited Sp. z o.o.
 • Saat­chi & Saat­chi Poland
 • Schneider Elec­tric SA
 • Solution Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Agen­cji Reklamowych
 • Szkoła Wyż­sza Psychologii Spo­łecz­nej
 • Uniwer­sytet Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego
 • Uniwer­sytet War­szaw­ski
 • Urząd Miasta Gminy Połaniec
 • Urząd Miasta Stołecz­nego War­szawy
 • Wydaw­nic­two Naukowe PWN SA
 • Wydaw­nic­two Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.
 • Wyż­sza Szkoła Ban­kowa w Toruniu
 • Wyż­sza Szkoła Pedagogiczna TWP
 • V&P Agen­cja Reklamowa

Nauka oparta na doświad­czaniu

W Metodzie TROP kładziemy nacisk na naukę poprzez działanie i doświad­czanie. Nauczyć się czegoś, to znaczy rozumieć to, ale też chcieć i umieć to zrobić.

David Kolb uznał, że do nauczenia się czegoś potrzebne są cztery kroki, które nazwał kolejno: doświad­czaniem, reflek­sją nad doś­wiad­cze­niem, budowaniem teo­rii i kon­cep­cji oraz prag­matyką czyli planowaniem wpro­wa­dze­niem określonego działania w czyn. Stanowią one cykl, który może zaczynać się w dowol­nym miej­scu.

Jed­nak w pol­skiej tradycji edukacyj­nej preferuje się wychodzenie od teo­rii, a lek­ceważy roz­poczynanie od działania, nadając mu czasami łatkę “nie­roz­sąd­nego”.

iStock 000003725147S 1. nauka przez doswidczanie z metody TROP i ogolnie

Tym­czasem działanie, próbowanie, a następ­nie wyciąganie wniosków z działań jest naj­bar­dziej natural­nym i nie­zwykle efek­tyw­nym spo­so­bem uczenia się. Dla roz­woju wnoszące i ciekawe mogą być zarówno suk­cesy, jak i porażki. Jed­nak uczenie się w ten spo­sób wymaga pew­nego poziomu inteligen­cji emocjonal­nej pozwalającej na zachowanie dystansu do siebie oraz dialog z innymi zaan­gażowanymi osobami i poznanie ich punk­tów widzenia.

Prawda rodzi się działaniu, a ujaw­nia w dialogu. Tego właśnie doświad­czają uczest­nicy naszych szko­leń.

Współ­praca a empatia

Potocz­nie empatia kojarzy się ze współ­czuciem dla kogoś cier­piącego. Z tego powodu na salony firm i urzędów nie wpusz­cza się jej „przed­nimi drzwiami”. Tym­czasem jest to naj­bar­dziej efek­tywny, dany nam od natury sys­tem spo­łecz­nego uczenia się i narzędzie orien­tacji w świecie zachowań innych ludzi.

Fotolia 28766662 S budowanie wspolpracy opartej na empatii


Jesteśmy biologicz­nie predestynowani do bycia empatycz­nymi. Za współ­od­czuwanie odpo­wie­dzialne są tzw. neurony lustrzane. Zgod­nie z nazwą działają jak lustro, aktywując się, kiedy obser­wujemy otoczenie spo­łeczne lub słuchamy opowie­ści o innych ludziach. Dzięki temu mechanizmowi zaczynamy rozumieć ich uczucia. Jed­nak empatia ma rów­nież wymiar poznaw­czy. Polega na zdol­no­ści do wej­ścia w czyjś tok rozumowania, w sys­tem inter­pretacji świata, w jego inten­cje. Dlatego warun­kuje dobrą komunikację, umiejęt­ność dys­kutowania i jest pod­stawą roz­woju inteligen­cji.

Wszyscy mamy neurony lustrzane. Nie zawsze jed­nak umiemy uczynić z tego daru dobry użytek. Empatia to droga do bycia efek­tyw­nym i pozostania sobą. Wiemy, że można ją roz­wijać i znamy metody umoż­liwiające to.


Strona akcji Współ­praca oparta na empatii (więcej).

Artykuł Doroty Szczepan-Jakubowskiej “Empatia – opiekun, którego się wstydzimy” (więcej).Organizacje współ­pracujące z TROP

logo ashoka

Ashoka – Stowarzyszenie Innowatorzy dla Dobra Ogółu

indeks

PTP – Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne

stop logo

STOP – Stowarzyszenie Trenerów
Orga­ni­za­cji Pozarządowych

SWAT - logo RGB 200px

SWAT – Sieć Wspar­cia
Aktyw­no­ści Trener­skiej

logo iskierka

Fun­dacja Iskierka

pam

PAM – Powszechna Akademia Młodzieży

logo stocznia

Pracow­nia Badań i Innowacji Spo­łecz­nych „Stocz­nia”

logo gestalt Instytut Coun­cel­lingu Gestalt

logo parp

PARP – Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści

logo kongres

Kon­gres Obywatel­ski

cal logo

CAL — Cen­trum Wspie­ra­nia
Aktyw­no­ści Lokal­nej

logo horse sense

Horse Sense

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne