Metoda TROP - Grupa TROP

Metoda TROP

Metoda TROP© tworzymy od 30 lat.
Skupiona jest na skutecznych, długofalowych sposobach wspierania rozwoju ludzi, zespołów, organizacji i  środowisk.

Jak?

Poprzez warsztaty, coachingi, programy rozwojowe w firmach,
szkoły dla specjalistów (Trenerów, Coachów i Liderów),
system certyfikacyjny i superwizje.

Celem stosowania Metody TROP© jest poprawa jakości życia ludzi,
a jednocześnie skuteczności ich działania bez względu na to, gdzie żyją czy pracują.
Bardzo często obie te tendencje są sobie przeciwstawiane.

My, szukamy drogi ich pogodzenia.

Dlatego też konsekwentnie działamy bazując na poczuciu sensu,
ponieważ to jedna z tych wartości, która służy jednocześnie jakości życia,
jak też podniesieniu skuteczności osoby.

Filary Metody TROP

Proces grupowy

Jesteśmy specjalistami w zakresie pracy opartej o tzw. dynamikę grupy, co oznacza, że prowadzący pracuje w dialogu reagując na bieżąco na potrzeby uczestników. Tę metodę wykorzystujemy w coachingu indywidulanym i grupowym, treningu i sesjach nauki w działaniu.

Sytuacja edukacyjna

Zależy nam na tym, aby ludzie korzystający z naszej oferty uczyli się, doceniając swoją mądrość i doświadczenie, a nie byli nauczani. Autorem koncepcji sytuacji edukacyjnej jest Jac Jakubowski. 

Praca na mocnych stronach

Trener/ coach Metody TROP wierzy w możliwości klientów i ufa ich wyborom. Dzieli z nimi odpowiedzialność za proces edukacyjny. Diagnozuje talenty, uczy doceniać siebie i innych.

Tu i Teraz

Metoda TROP koncentruje się na tym, co wydarza się w trakcie spotkania pomiędzy prowadzącym i uczestnikami oraz w gronie uczestników. Naszym zdaniem uważna obserwacja i słuchanie to kopalnia wiedzy o ludziach i ich relacjach.

Dorota Szczepan-Jakubowska opowiada o tym, jak skutecznie
oduczyć się uczyć.

Jak uczą się dorośli? Zazwyczaj najpierw starają się zrozumieć, następnie zanalizować, później budują plany wdrożenia aż wreszcie zaczynają działać. Nierzadko tracą motywację do realizacji swoich planów. Wielu dorosłych przechodzi w swoim życiu trening oduczania się eksperymentowania, czyli bardzo ważnego aspektu uczenia się. Tymczasem to właśnie taki sposób uczenia się jest zgodny z naszymi naturalnymi predyspozycjami. Właśnie taki styl uczenia jest kwintesencją Metody TROP©.

Zastosowanie Metody TROP

Metoda TROP ma zastosowanie w szkoleniu indywidualnym i grupowym osób dorosłych, pracy nad kulturą firm, małych i wielkich oraz organizacji pozarządowych, pracy nad aktywizacją i integracją środowisk lokalnych lub określonych grup społecznych. Jest skuteczna w procesach budowania kultur organizacyjnych, ułatwia zmiany, jeśli pożądanym elementem tychże jest partycypacja i zaangażowanie. Pomaga tworzyć nowoczesne organizacje o kulturze nastawionej na uczenie się i rozwój. Przygotowuje wszystkich pracowników, a przede wszystkim liderów do funkcjonowania w warunkach niepewności i zmiany. Pomaga ludziom odnaleźć swą drogę zgodnie z ich mocnymi stronami.

Wartości, w oparciu o które realizujemy nasze projekty:

Budo­wa­nie sytu­acji edukacyj­nej,

czyli takiej, w której ludzie się uczą, a nie są uczeni. Chodzi nam o to, aby osoby biorące udział w szkoleniu wykazywały aktyw­ność własną, odwagę i chęć czer­pania z doświad­czeń.

Zasada pracy w opar­ciu o mocne strony.

Wbrew pozorom nie jest to “słodzenie sobie nawzajem”, lecz rzetelne, głębokie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym możemy się oprzeć, jeśli chcemy coś zmieniać i roz­wijać się? Do czego w sobie możemy mieć zaufanie?

Model Pięciu Poziomów Zmiany

umoż­liwia on zobaczenie procesu zmiany i roz­woju z per­spek­tywy: indywidual­nej, zes­po­ło­wej, w całej orga­ni­za­cji oraz w środowisku społeczno-gospodarczym. Dzięki łączeniu róż­nych per­spek­tyw kadra zarządzająca otrzymuje narzędzia ułatwiające sys­temowe pla­no­wa­nie zmiany i roz­woju.

Integrowanie: myśli-uczuć-działania (model MUD©).

Chcemy przywracać rów­nowagę pomiędzy kon­cen­tracją na myśleniu, uczuciach oraz działaniu. Spójność między tymi trzema aspektami zapewnia skuteczność biznesową. czytaj więcej…

Integracja nowej wiedzy

Podczas coachingów i szkoleń odnosimy się do realiów orga­ni­za­cji. Pozwala to na głęboką integrację nowej wiedzy z dotych­czasowym doś­wiad­cze­niem. Dlatego Metoda TROP© jest skutecz­nym narzędziem wpro­wa­dza­nia real­nej zmiany i roz­woju.

Nauka w działaniu,

czyli  edukacja rozpoczyna się od prak­tyki. Zwięk­sza to poczucie sensu uczest­ników oraz  skraca drogę od szkolenia do wdrożenia. Punk­tem wyj­ścia każ­dej sesji jest realne doświad­czenie uczest­ników.

Więcej informacji o autorskich modelach Grupy TROP

Model MUD ©

Dotyczy on integracji:

  • emocji i uczuć,
  • myśli i poglądów
  • działania

i traktowania ich jako jednego, spójnego procesu.

Uczucia i myśli to dwie strony tego samego medalu. Mimo, że uczenie się często bywa traktowane, jako proces stricte intelektualny, to jednak trudno wyobrazić sobie proces myślowy całkowicie pozbawiony komponentu uczuciowego lub emocjonalnego. Z kolei działanie rozumiane szeroko, na przykład jako udział w rozmowie o zachodzących zmianach, pozwala te emocje poznać i skanalizować. Rozwój umiejętności i gotowości liderów różnego szczebla do pracy z przekonaniami (Myśli), emocjami (Uczucia) i przekuwaniem ich na konstruktywne działanie jest naszym zdaniem kluczowe w budowaniu spójnego liderstwa.

Model MUD© ma swój odpowiednik na poziomie zespołu i organizacji (Model WiReD© i Model Sieci).

Model WiReD ©

Model WiReD©  zakłada, że współpraca zespołowa polega na integracji trzech sfer:

  • Wiedzy posiadanej przez uczestników i wykorzystywanej na rzecz wspólnego działania. Chodzi tu zarówno o wiedzę profesjonalną, jak też wiedzę na temat budowania relacji, różne pozornie poboczne, ale często potrzebne wiadomości, a nawet wiedzę życiową.
  • Relacji, które decydują zarówno o możliwości wykorzystania wiedzy, jak też współpracy zadaniowej. Praca nad relacjami dotyczy stylu komunikacji, norm panujących w zespole, nieformalnych ról pełnionych przez poszczególne osoby, zwyczajów, struktury grupy czyli tworzących się podgrup.
  • Działań, które dotyczą sposobu zarządzania, procesów organizacyjnych oraz ich efektywności.

Według nas tylko integracja tych trzech sfer życia zespołowego, społecznego firmy pozwala na efektywne budowanie współpracy nad wdrożeniem zmian

Model Sieci ©

Zgodnie z preferowanym przez nas paradygmatem procesowo-sieciowym organizację traktujemy jako trzy wzajemnie splecione i oddziaływujące na siebie sieci.

Sieć wiedzy – jest to mądrość organizacji, suma posiadanej przez pracowników wiedzy wykorzystywanej na rzecz wspólnego działania. Dotyczy obiegu informacji i tworzenia rozwiązań, powstawania know-how na bazie spostrzeżeń, teorii i koncepcji, przekonań oficjalnych i potocznych. Obejmuje procesy tworzenia, gromadzenia oraz użytkowania informacji/wiedzy/mądrości.

Sieć relacji, które tworzą się w procesie współpracy, obejmując zarówno kontakty formalne, sterowane rolami i zadaniami, jak też nieformalne więzi powstające w każdej społeczności: sympatie, antypatie, interesy, podgrupy i grupy, w które są rzeczywistym podłożem dla wiedzy i działań.

Sieć działań – obrazuje, co ludzie faktycznie robią, oraz jak ich działania wpływają wzajemnie na siebie. To sposób zorganizowania procesów, przebieg aktywności pracowników.

W naszym podejściu kultura organizacji jest właśnie tym, co spaja sieci, decyduje o stylu funkcjonowania firmy.

Metoda TROP jest dla mnie jak…

Metoda TROP jest dla mnie jak:

kameleon, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z jednej strony bardzo konkretna, z drugiej strony przy każdym spotkaniu widzę nowe kolory.

Jan Wyrwiński,
przedsiębiorca, seryjny inwestor

Metoda TROP jest dla mnie jak…. korzenie drzewa, z których rośnie prowadzony przeze mnie coaching. Zdrowe, solidne korzenie, dzięki, którym czuję się bezpiecznie jako coach, a jednocześnie mam siłę i odwagę wypuszczać swoje zielone młode gałązki – to mój styl coachingowy.

Katarzyna Kusio
Coach

Metoda TROP jest dla mnie jak droga życia, która pozwala co chwilę odkrywać nowe zastosowania dla tego, czego nauczyłem się w Szkole.

Szymon Niemiec
coach

Metoda TROP jest dla mnie jak…….życie – płynna, otwarta na proces, na zmianę, na różnorodność.

Jest jak spotkanie – ożywcza, inspirująca, nieraz trudna, bo wymagająca dużej otwartości, elastyczności, autentyczności ode mnie jako od trenerki.

Metoda TROP jest w moim poczuciu bardzo skuteczną metodą rozwoju osobistego i wprowadzania zmian w organizacji – stwarza przestrzeń na otwartość, kreatywność i sprawczość, uczy być w pełni sobą, okazywać uczucia, a nie epatować uczuciami, uczy dojrzałej komunikacji opartej na empatii. Pozwala dostosować warsztaty do potrzeb grupy, do momentu w procesie, w którym grupa utknęła. Pozwala się spotkać i rozwinąć skrzydła.

Dorota Szymonik,
założycielka Fundacji Lustra

METODA TROP JEST JAK ścieżka prowadząca do kontaktu. A tylko ten daje szanse że trener i uczestnik warsztatu rozmawiają jednym jezykiem i są jednakowo zaangażowani w proces edukacyjny. Jak się na tej ścieżce spotkają to już podążają razem, w jednym kierunku.

Jako trener nie wyobrażam już sobie innego stylu pracy. Efekty widoczne są praktycznie natychmiast.

Maciej Robakiewicz
aktor, trener, coach