Dorota SzczePan – Jakubowska

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I METODOLOG GRUPY TROP, SUPERWIZOR, TRENER, COACH

Doświadczenie

Od ponad 25 lat jestem psychologiem biz­nesu, trenerem, coachem, super­wizorem treningu psychologicz­nego rekomen­dowanego przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu, Szkoły Coachów i Szkoły U! Lider. Buduję autor­skie projekty szkoleniowe i strategie roz­woju spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na kulturze partycypacji i dialogu.

Specjalizacja

Wspieram firmy w procesie przeprowadzania zmian, pracy menedżerów nad własnym stylem zarzą­dza­nia bazującym na ich mocnych stronach i preferen­cjach osobowo­ściowych. Specjalizuję się w inter­wen­cjach kryzysowych (roz­wiązywanie trud­nych kon­flik­tów w fir­mach).

Klienci

Pracowałam m.in. dla Com­mer­cial Union, BZ WBK, Raif­feisen Bank, Amplico Life, Icopal, Impel, BRE Bank, Unilever, Bom­bar­dier Trans­por­tation, Inteligo. Go Direct, Initiative Media, Almi DECOR, Schneider Elec­tric Pol­ska, Altana Pharma, Grupa ITI, DGS Poland, ING Bank Śląski.

https://www.linkedin.com/in/dorota-szczepan-jakubowska-962a12101/

Call Now Button