Ładowanie…

 
 

Geneza powstania i źródła

14929155 m metoda TROP

Geneza powstania. Metoda TROP wywodzi się z:

 • innowacyj­nego sys­temu edukacji stosowanego przez Jacka Jakubow­skiego;

 • podej­ścia do psychoterapii kładącego nacisk na środowiskowość, sys­temowość i antyp­sychiatrię;

 • współ­pracy z organizacjami poza­rzą­do­wymi w zakresie pro­gra­mów innowacji spo­łecz­nych, prowadzonych w ramach Powszech­nej Akademii Młodzieży i innych orga­ni­za­cji;

 • metod pobudzania kreatyw­no­ści;

 • autor­skich trenin­gów inspiracji.

Nurty i podej­ścia, które miały wpływ na powstanie Metody TROP (więcej).

Nastawienie na skutecz­ność

Metoda TROP służy przede wszyst­kim kon­struowaniu i reali­za­cji projek­tów szkoleniowych nastawionych na uruchamianie procesu roz­woju. Została ona spraw­dzona w wielu orga­ni­za­cjach jako przynosząca efekty i dająca klien­towi wymierne korzy­ści. Nas­ta­wiona jest ona na skutecz­ność, którą da się potwier­dzić ewaluacją.

Metoda TROP powstała 12 lat temu w reak­cji na pod­stawowy problem z jakim borykają się wszyst­kie formy szkoleniowe: klient korzystając z ich usług, ma prze­konanie, że nauczył się wielu pożytecz­nych umie­jęt­no­ści, ale nie potrafi wykorzystać ich w real­nej pracy zawodowej.

Co daje Metoda TROP?

Integruje działania na trzech poziomach:

 • służy ludziom poprzez roz­wijanie postaw, ułatwia integrację emocji związanych ze zmia­nami myślenia i działania;
 • uspraw­nia pracę zespołów tworząc prze­strzeń dla syner­gii;
 • doprowadza do integracji róż­nych grup i zespołów w ramach orga­ni­za­cji – poprawiając jej elastycz­ność i spraw­ność.

Szkolenia prowadzone Metodą TROP charak­teryzują się dobrą atmos­ferą, która sprzyja grupie i wspomaga efekty uczenia się.

Paradyg­mat uczenia się

W naszym rozumieniu nauczyć się czegoś, to znaczy chcieć i umieć robić to w rzeczywistym środowisku. Opracowując Metodę TROP pod­daliśmy w wąt­pliwość kilka pod­stawowych paradyg­matów edukacyj­nych pokutujących w sys­temie szkol­nym.

file1121296300929 - 200x125

Czym według nas jest uczenie?
Naszym zdaniem, wiedzieć to nie znaczy umieć. Nauczyciel nie jest eks­per­tem od tre­ści, lecz od procesu uczenia się. Klient ma ogromne zasoby wiedzy i umie­jęt­no­ści, nie zawsze jest tego świadomy lub z nich nie korzysta. Pod­stawowym celem trenera, coacha jest nauczenie klienta czer­pania z własnej mądro­ści i doświad­czenia. Natomiast ostatecz­nym celem jest nauczenie klienta jak uczyć się z każ­dej sytu­acji życiowej.

Zgod­nie z naszą ideologią ludzie aktywizują swoją mądrość wtedy, gdy są słuchani, a nie kierowani. Pomoc w roz­woju nie polega na wytykaniu błędów, lecz na uświadomieniu, na czym klient może się oprzeć.

Zastosowanie

W jakich obszarach spraw­dza się Metoda TROP:

 • warsz­tach;
 • trenin­gach;
 • sesjach Action Lear­ning;
 • coachingu indywidual­nym;
 • coachingu grupowym;
 • grupach twór­czego myślenia;
 • programach pracy z kon­flik­tem i w mediacjach;
 • moderacji zmian kul­turowych;
 • doradz­twie w zakresie strategii roz­woju spo­łecz­nego;
 • ewaluacji i monitoringu pro­gra­mów zmiany;
 • szkoleniu osób zaj­mujących sie roz­wojem innych.

Adresaci, do których kierowana jest Metoda TROP to doj­rzali profesjonali­ści jak i osoby począt­kujące. Są to wszyscy ci, którzy szukają roz­woju zawodowego i osobistego. Metoda ta może być zastosowana w:

 • środowiskach lokal­nych i zawo­do­wych;
 • fir­mach dążących do modelu orga­ni­za­cji uczą­cej się;
 • fir­mach będących w zmianie;
 • orga­ni­za­cjach świadomie roz­wijających swoją kul­turę;
 • fir­mach rodzin­nych;
 • orga­ni­za­cjach pozarządowych;
 • uczel­niach wyż­szych.

Filary

file000741954538 - 200x125
Metoda TROP opiera się na następujących filarach:

 • integracji sys­temowej, czyli pracy na wielu poziomach zmiany;
 • pracy w opar­ciu o mocne strony klienta;
 • zastosowaniu zasady Tu i Teraz;
 • budowaniu sytu­acji edukacyj­nej;
 • aktywizacji i współ­od­powiedzial­no­ści;
 • budowaniu współ­pracy opar­tej na empatii;
 • celach rozumianych jako wzmoc­nienie procesów roz­woju;
 • nauce poprzez działanie i doświad­czanie;
 • wzajem­nym uczeniu dialogu i w dialogu;
 • pod­miotowo­ści: kontr­ak­cie i kon­tak­cie;
 • uczeniu, jak się uczyć: Lon­glife i Lifewide Lear­ning;
 • szan­sie na suk­ces: poczuciu sensu i wpływu.

Filary Metody TROP (więcej).

Opinia

„Skoń­czyłam jedną z pierw­szych edycji Szkoły Trenerów Grupy TROP. (…) Byłam prze­konana (bo wtedy tak nas uczono), że dobry trening to taki, który ma dobrze zaplanowany scena­riusz (naj­lepiej według profesjonal­nej for­matki), prezen­tacje w power point’cie, profesjonal­nie przy­gotowane ćwiczenia rzetel­nie prze­prowadzone i omówione.(…) Sam trening inter­per­sonalny pozwolił mi zdefiniować samą siebie i spoj­rzeć na moje mocne strony oczami osób, z którymi wchodziłam w ramach treningu w interak­cje. To było bez­cenne doświad­czenie. Zdefiniowałam war­tość, jaką daję grupie i poszczegól­nym osobom, zdefiniowałam styl, dzięki któremu jestem skuteczna, a wraz ze mną grupa, z którą pracuję. Ale naj­waż­niej­sze jest to, że uzmysłowiłam sobie, że trening to nie sparing ale, jak mówi Jac Jakubow­ski, sytuacja ucząca, w której uczest­nicy uczą się tego, co jest dla nich w danym momen­cie istot­nie, a trener jest facylitatorem tego procesu umoż­liwiającym interak­cję, przy­glądanie się samemu sobie i wyciąganie wniosków. W efek­cie każdy uczest­nik może uczyć się czegoś innego, wychodzić z róż­nymi wnioskami i podej­mować różne działania. To była dla mnie diametralna zmiana paradyg­matu, porów­nywalna z tym, jak dawne odkrycie, że Ziemia nie jest płaska a okrągła. (…)

Beata Kap­cewicz
Absol­wentka Szkoły Trenerów Biz­nesu
Trener, coach, Prezes firmy Architekci kariery

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne