trener, coach, mentor
w organizacji

Trener, coach, mentor
w oranizacji

Trener i coach wewnątrz organizacji to szansa na rozwój dla wszystkich

Trener i coach wewnątrz organizacji to szansa na rozwój dla wszystkich

Nasi klienci często zgłaszają potrzebę zwiększenia elastyczności swoich pracowników i organizacji jako całości. Potrzebują większej, czasami zdecydowanie większej otwartości na nowe rozwiązania strategiczne i organizacyjne, wzmacniania zdolności do szybkiego uczenia się, swoistego refleksu biznesowego. Dotyczy to technologii, struktur, komunikacji, relacji. Rozumiemy to. Im bardziej komplikuje się świat gospodarczy i społeczny, im więcej turbulencji „zaliczamy”, tym mocniej doświadczamy nieadekwatności dotychczasowych nawyków organizacyjnych oraz nieprzystawalności dotychczasowych kompetencji do wymogów zwinnego działania. A to rodzi nowe potrzeby, które zmieniają organizacje nie tylko ilościowo, ale też jakościowo. Stąd renesans zapotrzebowania na posiadanie wewnętrznych kadr szkolących.

Grupa TROP proponuje pracę nad rozwojem osób, które potrafią kompetentnie prowadzić proces edukacyjny wewnątrz organizacji. Co to znaczy wg TROP? Oznacza to, że skutecznie pomagają w rozwijaniu nowych kompetencji zawodowych, a jednocześnie uczą, jak się uczyć

Szkolimy trenerów, coachów i mentorów wewnętrznych oraz liderów, dla których troska o to, aby ludzie uczyli się oraz rozwijali osobowościowo będzie elementem codziennych zadań.

Trener

Szkolenie trenerów to jedna z naszych kluczowych kompetencji, zakorzeniona w historii Grupy TROP i wpływie TROP na rynek szkoleniowy. Od 25 lat prowadzimy Szkołę Trenerów i jest to najdłużej działająca szkoła tego typu w Polsce.

coach

W szkoleniu coachów wewnętrznych wykorzystujemy ponad dziesięcioletnie doświadczenie z naszej Szkoły Coachów oraz z prowadzenia wielu coachingów dla klientów z różnych organizacji.

Mentor

Szkolenie mentorów polega na przygotowaniu doświadczonych pracowników do podjęcia specyficznej roli opiekuna rozwoju mniej doświadczonych pracowników.

więcej informacji

Już w swoich początkach podchodziliśmy w prekursorski sposób do kwestii rozwoju trenera, dbając o to, by ludzie uczyli się w głęboki sposób, wykorzystując swoje naturalne mocne strony i we współpracy ze społecznością. Takie same wartości prezentujemy w programach wewnętrznych realizowanych na potrzeby konkretnych organizacji.

 • Pokazujemy, jak budować sytuację edukacyjną, czyli taką, w której ludzie uczą się, a nie są uczeni.
 • Dążymy do jak najściślejszego połączenia teorii z praktyką, gdyż mamy głębokie przekonanie o skuteczności nauki poprzez działanie i doświadczanie.
 • Skupiamy się na wzmacnianiu osoby trenera i na jego samopoznaniu oraz na rozwoju kompetencji osobistych, szczególnie komunikacyjnych.
 • Za kluczową uznajemy umiejętność wykorzystania potencjału grupy i prowadzenie dialogu, nawet trudnego. Czujemy się specjalistami w zakresie uczenia, kiedy i jak można wykorzystywać proces grupowy do celów edukacyjnych.
 • Korzystając z podejścia systemowego dajemy trenerom ważną bazę, aby mogli skutecznie i wnikliwie badać i rozumieć potrzeby organizacji i uczestników.
 • Uczestnicy rozwijają też umiejętności praktyczne takie jak techniki moderowania dyskusji, metody pracy twórczej, sposoby prowadzenia i konstruowania gier, stosowania narzędzi pracy zdalnej z grupą.

Prowadzimy superwizję zespołów wewnętrznych.

więcej informacji

Szkoląc coachów wewnętrznych skupiamy się na:

 • przygotowaniu osobowościowym coachów do nawiązywania partnerskiego, wspierającego kontaktu, który służy zarówno klientowi jako osobie jak i organizacji, pomaga w wykonywaniu przez nią zadań oraz jest osadzony w realiach organizacji;
 • przygotowaniu narzędziowym do pracy z problemami i do wspierania rozwoju
 • na rozwijaniu intuicji psychologicznej, zdolności do głębszego rozumienia mocnych stron, motywów kierujących ludźmi oraz źródeł ich kłopotów, szkodliwych, nieadekwatnych nawyków w oparciu o podejście 9 x Ja.

Uczestnikami szkolenia coachingowego mogą być przede wszystkim:

 • liderzy pragnący poszerzyć paletę możliwości wspierania współpracowników o narzędzia i podejście coachingowe, ew. specjaliści
 • pracownicy HR i inni specjaliści

Zapraszamy do Akademii TROP do Szkoły Coachów, a osoby doświadczone w pracy nad sobą zapraszamy na kurs „9xJa. Konstelacje nawyków i potencjałów.”

więcej informacji

Mentoring może dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych, jak i sposobu funkcjonowania podopiecznego (mentee) w organizacji oraz w jej otoczeniu. Jest to relacja 1×1, oparta na wzajemnym zaufaniu.

 • Mentoring zakłada przekazywanie swego doświadczenie w sposób nieinwazyjny, wspierający rozwój podopiecznego.
 • Funkcją mentora jest udzielanie wsparcia, wysłuchanie, wspólne rozważanie sytuacji.

Z naszego doświadczenie wynika, że mentoring jest dość wymagającą formą współpracy, zarówno pod kątem komunikacyjnym, jak i psychologicznym. Kluczowe jest, aby opiekun nie zdominował mentee, lecz tworzył mu przestrzeń do samodzielnego podejmowania decyzji. Aby pozwolił jednocześnie wykorzystywać swoją własną wiedzę i przeżycia jako bazę do zbudowania przez mentee planu działania. Szkolenie mentorów skupia się na umiejętności świadomego towarzyszenia mentee w procesie dokonywania wyborów, pokazywania opcji i konsekwencji.

W pracy z mentorami często pojawia się bardzo ważny wątek dialogu międzypokoleniowego. Zmiany społeczne i technologiczne wymusiły swoistą „demokratyzację” relacji mentor – mentee. Obecnie w procesie mentoringu obie strony muszą uczyć się siebie, choć to mentor lepiej rozumie organizację. Mimo, że mentor i mentee mają inne kompetencje, mimo, że czasami ich wartości i potrzeby są odmienne, to jednak wysiłek wzajemnego zrozumienia służy wszystkim. Co więcej, mogą się nawzajem wspierać, dostrzec, że są sobie potrzebni.

Proces wprowadzania mentoringu często bywa powiązany z procesem sukcesji. Stanowi to dodatkową trudność, ale jednocześnie nadaje procesowi mentoringu głęboki sens. W procesie sukcesji doświadczeni menedżerowie stają twarzą w twarz z faktem, że firmom potrzebna jest zmiana pokoleniowa, że „niezbędność” i „niezastępowalność” to raczej przejaw lęku, niż obiektywna prawda. Jednak nikt w organizacji nie chce tracić specyficznego aspektu wiedzy tzw. wiedzy tacit, tej cichej, nieformalnej, wynikającej z mądrości i znajomości realiów, nabytej w toku wieloletniego doświadczenia mentora. Jednak wielu aspektów tej wiedzy mentor nie może przekazać tak po prostu, bo jest ona zakorzeniona w jego osobowości, jest owocem jego drogi życiowej. Mentor może natomiast nauczyć mentee, jak budować swój zasób wiedzy tacit, jak uczyć się w oparciu o doświadczenie.

Bardzo dobrym wsparciem dla mentorów jest uczestnictwo w Programie GATE Akademii TROP lub w programie Trening Budowania Relacji, które pozwalają na rozwijanie kompetencji osobistych w innym kontekście, niż organizacyjny, co owocuje większą swobodą i akceptacją ze strony mentorów.

Jeśli zainteresował Cię nasz program, napisz do nas!


  Call Now Button