Dariusz Majak - Grupa Trop
Dariusz Majak

Trener, coach, mediator, psycholog

Posiada rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Jest mediatorem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”. Pracuje jako coach w/g metody TROP.

Specjalizuje się w prowadzeniu szko­leń roz­wojowych i szkoleniu trenerów i coachów. Przy­gotowywał i realizował warsz­taty z obszarów: aktywizacji zawodowej, pracy w zespole, komu­ni­ka­cji, roz­wiązywania kon­flik­tów, mediacji i innych. Ponadto zaj­muje się pro­wa­dze­niem mediacji na zlecenie sądów i klien­tów indywidual­nych oraz moderacji dla małych i dużych grup. Ma wielolet­nie doświad­czenie w pracy z trenerami, osobami pragnącymi się roz­wijać.

 

Współpracował z firmami NEC Europe, Webber,  Glencore, Astra-Zeneca, Leroy Merlin, Biedronka, Bosh