Trening Budowania Relacji - start 27.11.2019 - Grupa Trop

Nie zdążyłeś zapisać się na wakacyjny Trening Budowania Relacji?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Już jesienią zapraszamy Cię do kolejnej edycji.

I część treningowa „Trening Interpersonalny” odbędzie się w terminie 27 listopada-01 grudnia 2019

II część warsztatowa „Warsztat Planowania Rozwoju” odbędzie się 04-05 stycznia 2020.

Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą.

 

W czasie kursu uczest­nicy mają moż­liwość:

  • uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, towarzyskim, osobistym w spo­sób empatyczny, a jed­nocześnie zgodny z samym sobą;
  • świadomego planowania swego roz­woju;
  • pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron;
  • nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macji zwrot­nych;
  • dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują;
  • uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenia, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu siebie.

Informacje organizacyjne:

Ter­miny:
1. zjazd: Trening Inter­per­sonalny — 27.11 – 01.12.2019,
2. zjazd: Warsz­tat Planowania Roz­woju — 04 – 05.01.2019

Zapytaj kon­sul­tanta o kolejne ter­miny.

Cena: 2100 zł netto + VAT
Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa
Kon­takt: Marietta Banach – akademia@grupatrop.pl, 22 615 52 40.

Dowiedz się więcej o Treningu Inter­per­sonal­nym.

Wyślij zgłoszenie For­mularz zapisu.

Dołącz do wydarzenia na Facebook