Trening Budowania Relacji - start 06.03.2019 - Grupa Trop

TRENING BUDOWANIA RELACJI

Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą.

Program Treningu Budowania Relacji składa się z Treningu Inter­per­sonal­nego (5 dni) oraz Warsz­tat Planowania Roz­woju (2 dni).

Trening inter­per­sonalny to wyjąt­kowa forma pracy, pod­czas której uczest­nicy aktyw­nie przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­taktu w grupie, spo­sobom reak­cji na zachowania innych uczest­ników. Mogą też popróbować nowych zachowań w sytu­acji laboratoryj­nej.

Spo­sób pracy oparty jest na procesie grupowym, co oznacza, że nie ma programu. Trener i uczest­nicy zaj­mują się tym, co dzieje się pomiędzy nimi Tu i Teraz w trak­cie szkolenia. Pod­czas treningu wszyscy uczą się w działaniu, obser­wują, dokonują reflek­sji i roz­mawiają o tym, co się wydarzyło. Prze­żywają głęboki dialog, spo­tykają się z emocjami własnymi i innych uczest­ników.

W czasie kursu uczest­nicy mają moż­liwość:

  • uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, towarzyskim, osobistym w spo­sób empatyczny, a jed­nocześnie zgodny z samym sobą;
  • świadomego planowania swego roz­woju;
  • pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron;
  • nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macji zwrot­nych;
  • dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują;
  • uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenia, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu siebie.

Ter­miny Treningu Budowania Relacji:

1. zjazd: Trening Inter­per­sonalny — 06 – 10 marca 2019,

2. zjazd: Warsz­tat Planowania Roz­woju —06 – 07 kwietnia 2019

Zapytaj kon­sul­tanta o kolejne ter­miny.

Cena: 2100 zł netto + VAT

Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa

Kon­takt: Marietta Banach – akademia@grupatrop.pl, 22 615 52 40.

Dowiedz się więcej o Treningu Inter­per­sonal­nym.

Wyślij zgłoszenie For­mularz zapisu.

Dołącz do wydarzenia na Facebook