Trening Budowania Relacji - stacjonarnie 15.07.2020 - Grupa Trop

 

Wracamy na salę szkoleniową z Treningiem Budowania Relacji. Najbliższy termin to 15-19 lipiec. Mamy już tylko kilka wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy.

W przygotowaniu trening stacjonarny w sierpniu oraz TBR – online – jeśli chcesz więcej informacji – napisz na akademia@grupatrop.pl

 

 

W czasie kursu uczest­nicy mają moż­liwość:

  • uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, towarzyskim, osobistym w spo­sób empatyczny, a jed­nocześnie zgodny z samym sobą;
  • świadomego planowania swego roz­woju;
  • pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron;
  • nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macji zwrot­nych;
  • dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują;
  • uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenia, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu siebie.

Informacje organizacyjne:

Ter­miny:
1. zjazd: Trening Inter­per­sonalny — 15-19.07.2020,
2. zjazd: Warsz­tat Planowania Roz­woju — 15-16.08.2020

Zapytaj kon­sul­tanta o kolejne ter­miny.

Cena: 2100 zł netto + VAT
Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa
Kon­takt:  akademia@grupatrop.pl, 22 615 52 40.

Dowiedz się więcej o Treningu Inter­per­sonal­nym.

Wyślij zgłoszenie For­mularz zapisu.

Dołącz do wydarzenia na Facebook