Trening Budowania Relacji - nowe edycje - Grupa Trop

Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą. 

Edycja czerwcowa

9-13 czerwca 2021

Edycja lipcowa

7-11 lipca 2021

Edycja sierpniowa

25-29 sierpnia 2021

 

Jeśli chcesz poznać inne terminy skontaktuj się z nami.

 

W czasie kursu uczest­nicy mają moż­liwość:

  • uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, towarzyskim, osobistym w spo­sób empatyczny, a jed­nocześnie zgodny z samym sobą;
  • świadomego planowania swego roz­woju;
  • pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron;
  • nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macji zwrot­nych;
  • dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują;
  • uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenia, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu siebie.

     

Informacje organizacyjne:

Cena: 2500 zł netto + VAT

Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa
Kon­takt:  akademia@grupatrop.pl, 
602 137 463.

Dowiedz się więcej o Treningu Inter­per­sonal­nym.

Wyślij zgłoszenie For­mularz zapisu.