Programy rozwoju liderów | Grupa Trop

Programy dla liderów

.

Nasze programy adresowana są do liderów, którzy poszukują alter­natyw­nych form uczenia się, bliskich realiom biz­nesu a jed­nocześnie zbliżających do ludzi. W naszych szkoleniach waż­nym elemen­tem jest dzielenie się wiedzą, więc szczegól­nie cenią je osoby, które lubią uczyć się od innych, a z drugiej strony chęt­nie wspierają współ­pracow­ników.

Uważamy, że dobry lider „pracuje sobą”, więc działamy na rzecz integracji wewnętrz­nej osoby. Zatem swoją ofertę adresujemy do liderów, którzy dążą do spój­no­ści myśli, uczuć i działania, trak­tując to jako źródła siły. Pomagamy roz­wijać empatię i inteligen­cje emocjonalną popartą świadomo­ścią wła­snych moc­nych stron. To dzięki nim lider buduje kon­struk­tywne, wspierające relacje. Wiele korzy­ści z naszych pro­gra­mów odnoszą szczegól­nie ci liderzy, którzy poszukują infor­macji zwrot­nych i są gotowi do ich przyjęcia. Program, które proponujemy liderom, uruchamiają tkwiący w nich poten­cjał i zwięk­szają odwagę oraz roz­wagę.

Lider Mediatorem

Dla kogo?

Program dedykowany jest liderom, którzy chcą się doskonalić w pracy z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi. Zawiera blok roz­woju umie­jęt­no­ści osobistych, a także elementy mediacji oraz pracy z zespołem w kryzysie.

Dlaczego warto?

Szkolenie roz­wija samo­świa­do­mość i zdol­no­ści inter­per­sonalne uczest­ników. Zachęca do pracy nad osobistym nasta­wie­niem wobec kon­flik­tów, goto­wo­ścią przyj­mowania postawy mediacyj­nej. Ułatwia iden­tyfikację osobistego stylu radzenia sobie z trud­nymi sytuacjami i ich znaczenia dla pracy zes­połu oraz całej orga­ni­za­cji. Pozwala na pogłębienie wiedzy dotyczącej roli emocji w kon­flik­cie, ich znaczenia dla procesu podej­mowanie decyzji. W naszym podej­ściu często trak­tujemy dobrze roz­wiązany kon­flikt jako szansę na pogłębienie integracji i kon­struk­tywną zmianę. Kładziemy nacisk na doskonalenia umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia kon­fliktu do budowania rów­nowagi w zespole i zwięk­szania elastycz­no­ści orga­ni­za­cji.

Przy­gotowujemy liderów do:

 • pracy na rzecz kul­tury roz­wiązywania kon­flik­tów i wypracowywania stylu radzenia sobie z kon­flik­tem,
 • peł­nienia funk­cji mediatorów w swoich zespołach,
 • świadomego korzystania ze wsparcia w sytu­acji kon­flik­towej.
Coachingowy styl zarządzania

Dla kogo?

Program dedykowany jest liderom, którzy chcą pracować wykorzystując elementy coachingu w prak­tyce zarzą­dza­nia.

Dlaczego warto?

Coachin­gowy styl zarzą­dza­nia to nie jest to samo, co prowadzenie coachingu z osobą, która nie jest od nas zależna i od której my nie jesteśmy zależni. Współ­zależ­ność zmienia relację. Program umoż­liwia poszerzenie palety oddziaływań lider­skich, ale nie uczy „gabinetowego” coachingu. Lider — coach czę­ściej pomaga świadomie stawiać czoła problemom, niż działa przez nasilenie kon­troli lub ręczne „gaszenie pożarów”. Wyzwaniem dla niego jest gotowość do przyjęcia innych roz­wiązań, niż on sam by to zrobił oraz realistyczna ocena granic swobody pod­wład­nego, czyli precyzyjne ustalenie tzw. „kon­traktu”. Pod­stawą kom­peten­cji lidera — coacha jest zdol­ność do prowadzenia dialogu opar­tego na zaufaniu i pod­miotowo­ści. Liderzy uczest­niczący w programie pomagają innym iden­tyfikować się z celami i z firmą, co prze­kłada się to na wzrost efek­tyw­no­ści działań zespołów i orga­ni­za­cji.

      Przy­gotowujemy liderów do:

 • budowania kon­traktu i kon­traktu ze współ­pracow­nikami,
 • iden­tyfikacji poten­cjałów współ­pracow­ników i pracy na ich moc­nych stronach,
 • pracy z emocjami i roz­wijania empatii.
Moderator Zmiany Kulturowej

Dla kogo?

Program „Moderator zmiany kul­turowej” dedykowany jest osobom, które chcą zająć się inicjowaniem, wspieraniem oraz wdrażaniem zmian kulturowych i sys­temowych w orga­ni­za­cjach oraz różnorodnych środowiskach.

Dlaczego warto?

Waż­nym elemen­tem programu jest roz­wój umie­jęt­no­ści osobistych, w szczegól­no­ści komunikowania się i empatii, która jest bar­dzo dobrym narzędzie poznawania nowej sytu­acji. Moderator zmiany musi być wiarygodny. Ważne jest, aby szybko i adekwat­nie reagował w codzien­nych, trud­nych sytu­acjach, miał swoisty „refleks inter­per­sonalny”.

Przy­gotowujemy liderów do:

 • budowania zespołówgoto­wych kon­fron­tować się z rzeczywisto­ścią gospodarki i częstymi zmia­nami,
 • dbania o wzrost kapitału spo­łecz­nego, którego głów­nym wskaź­ni­kiem jest gotowość do nawiązywania opar­tej na zaufaniu współ­pracy w reali­za­cji wspól­nego celu,
 • strategicz­nego planowania procesuprze­prowadzenia ludzi przez zmianę kul­turową.
 • obser­wowania i ewa­lu­owa­nia procesów zmiany w orga­ni­za­cji,
 • moderacji spotkań w sytuacji kryzysowej, radzenia sobie z emocjamii roz­wiązywania kon­flik­tów towarzyszących zmianie.
U!Lider©

Dla kogo?

Propozycja programu dla liderów, którzy nastawieni są na naukę w działaniu, budo­wa­nie zespołów i sieci „wielolider­skich” i ich integrację.

Dlaczego warto?

U!Lider© pracuje na rzecz wyłaniania się innych liderów, o specyficz­nych dla nich zaletach i umiejęt­no­ściach potrzeb­nych sprawie. Nie boi się kon­kuren­cji „wewnętrz­nej”. Popiera samodziel­ność. Świadomie tworzy sieci spo­łeczne oraz sieci działań wokół siebie i  celu orga­ni­za­cji. U!Lider© nie jest super menedżerem ani też wybit­nym władcą umysłów. Jed­nak potrzebuje menedżerów i wie o tym. Podob­nie, jak potrzebuje ludzi, którzy go „natchną”. Inspiruje się innymi i sam też innych świadomie inspiruje. Ma sprzymierzeń­ców, wie, kogo potrzeba do tego, aby ruszyć sprawy do przodu, jak też do tego, aby zor­ganizować pracę. Docenia zwolen­ników, ludzi, którzy im ufają i którym oni ufają.

Przy­gotowujemy liderów do:

 • koncentracji na uczeniu innych i siebie. U!Lider© jest mistrzem nauki w działaniu. Dzięki temu pod­nosi skutecz­ność swoją i ludźmi, z którymi współpracuje. Tworzy szeroką sieć wzajem­nej inspiracji,
 • Budowania relacji w zgodzie ze sobą. U!Lider© deleguje, dzieli odpowiedzial­ność, umoż­liwia par­tycypację, wspiera part­ner­stwo, współ­pracę zespołową. Ufa i budzi zaufanie. Moderuje dialog nawet tam, gdzie jest o to trudno,
 • myślenia i działania sys­temowego, procesowego i wielopoziomowego. U!Lider© jest specjalistą od zmiany. Realizuje ducha orga­ni­za­cji uczą­cej się.
Moderator Action Learning

Dla kogo?

Program adresowany do liderów, którym zależy na efek­tyw­nym wykorzystaniu zarówno suk­cesów jak i nie­po­wodzeń swojego zes­połu i orga­ni­za­cji jako źródeł prak­tycz­nej wiedzy. Pod­stawą Action Lear­ning jest zor­ganizowana reflek­sja nad tym co pomaga, a co prze­szkadza w reali­za­cji zadań i we współ­pracy. Jest ona bazą dla traf­nej modyfikacji działania.

Dlaczego warto?

Action Lear­ning jest jedną z form nauki w działaniu. Odpowiada na często zgłaszany problem związany z trans­ferem wiedzy z warsz­tatów do rze­czy­wi­sto­ści zawodowej. Action Lear­ning zapew­nia sprawną implemen­tację zdobywanych kom­peten­cji do codzien­nej pracy.

Waż­nym celem meto­dyki Action Lear­ning jest wzrost efek­tyw­no­ści związany zarówno z poprawą relacji, jak też z kwestiami merytorycz­nymi i zadaniowymi. Uczest­nicy wspól­nie poszukują odpowiedzi na pytania:

 • Czy robimy to, co trzeba?
 • Czy postawiliśmy wła­ściwy cel naszych działań?
 • Czy ten projekt jest wła­ściwie zor­ganizowany?
 • Czy mamy wła­ściwe relacje?

Przy­gotowujemy liderów do:

 • moderacji dys­kusji i spo­tkań, szczegól­nie w warun­kach kon­fliktu,
 • kreatyw­nego szukania roz­wiązań przez grupę,
  monitorowania reali­za­cji celu, określania czyn­ników suk­cesu oraz trud­no­ści pod­czas reali­za­cji projektu,
 • wypracowywania spo­sób efek­tyw­nego delegowania i prze­kazywania odpowiedzial­no­ści pracow­nikom,
 • planowania struk­tury działań Action Lear­ning w orga­ni­za­cji.

Jest to rów­nież inten­sywny roz­wój umie­jęt­no­ści inter­per­sonal­nych związanych ze wzmoc­nienia samo­świa­do­mo­ści moc­nych stron i określenia obszarów do pracy, słuchaniem i słyszeniem wypowiedzi innych, kon­struk­tyw­nym wykorzystywaniem emocji w codzien­nej pracy, empatycz­nym reagowaniem i rozumieniem relacji.

Mentor. Dialog w różnorodności

Dla kogo?

Program skierowany do doświad­czonych liderów, wprowadzający ich w rolę men­tora. Skorzystają z niego także osoby odpo­wie­dzialne za zarządzanie róż­norod­no­ścią w orga­ni­za­cji i środowisku.

Dlaczego warto?

Punk­tem wyj­ścia w programie jest zdol­ność do dostrzegania zysków płynących ze współ­pracy ponad podziałami, w tym:

 • budo­wa­nie kul­tury organizacyj­nej opierającej się na war­to­ściach: rów­no­ści szans, wzajem­nego zaufania i etyki zarzą­dza­nia, które bez­pośred­nio oddziałują na atmos­ferę pracy;
 • kreowanie innowacyj­nych pomysłów — róż­norod­ność wiedzy, umie­jęt­no­ści i doświad­czeń pra­cow­ni­ków pozwala na prze­łamanie utar­tych schematów myślowych, rutynowych działań i pro­ce­dur;
 • uczenie się od siebie nawzajem i budo­wa­nie orga­ni­za­cji uczą­cej, w której pracow­nicy wspól­nie pracują nad przy­rostem poten­cjału firmy.

 

Przy­gotowujemy liderów do:

 • bycia mentorami w ramach swojej organizacji, jaki poza nią,
 • budowania relacji partnerskiej, w której zarówno mentor jak i mentee ma poczucie uczenia się,
 • skutecznego dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • decentracji, czyli rozumienia potrzeb innych osób.