Employability w firmach | Grupa Trop

Jak uczynić firmę fascynującym miejscem pracy?

 

Równowaga potrzeb

Employability zakłada, że firma realizuje swoje potrzeby poprzez realizację potrzeb rozwojowych pracowników, przy czym ani jej potrzeby, ani potrzeby pracowników nie są w niej nadrzędne.

Firma monitoruje możliwości i potrzeby pracowników. Identyfikuje talenty. Jednocześnie myśli perspektywicznie nie tylko o bieżących, ale też o przyszłych potrzebach i kierunkach strategicznych, przygotowując się zawczasu do potencjalnych zmian. Kształcenie ludzi ku elastyczności i wszechstronności jest z tego punktu widzenia bardzo istotne.

Zorganizowana Nauka w działaniu

.

 Firma stara się utrzymać najlepszych pracowników w taki sposób, że dba o świadome budowanie szans na rozwój ich możliwości i potencjałów. Jest rodzajem „uczelni biznesowej” uczącej w działaniu.

 Relacje w firmie opartej na employability to rodzaj kontraktu pomiędzy firmą a pracownikami na oddawanie firmie rozmaitych swoich kompetencji z zaangażowaniem i w bardzo szerokim zakresie, a z drugiej strony, na zapewnienie możliwości rozwoju zarówno kompetencji bazowych, jak też specjalistycznych.

 Menedżerowie w firmie employability są liderami nauki w działaniu.

 Staże zewnętrzne, a także zatrudnianie czasowe lub częściowe w innych częściach firmy, szeroko rozumiana mobilność wewnętrzna są chlebem powszednim.

Ścieżka karier

Rozwój zawodowy oznacza szansę na uzyskanie w toku współpracy z firmą unikalnej mozaiki kompetencji i doświadczeń. Są one związane zarówno z potrzebami rynku, jak też z zainteresowaniami osoby. Pracownik wielokrotnie zmienia miejsce w organizacji, działa w różnych obszarach i na różnych stanowiskach. To stanowi rodzaj alternatywnej w stosunku do awansów pionowych ścieżki rozwoju, często dla osoby istotniejszej niż tradycyjne możliwości oparte na zasadzie lejka. W końcu prezes jest jeden….

Firma monitoruje możliwości i potrzeby pracowników. Identyfikuje talenty. Jednocześnie myśli perspektywicznie nie tylko o bieżących, ale też o przyszłych potrzebach i kierunkach strategicznych, przygotowując się zawczasu do potencjalnych zmian. Kształcenie ludzi ku elastyczności i wszechstronności jest z tego punktu widzenia bardzo istotne.

Innowacyjność

 

1. Dzięki employability firma buduje świetny grunt dla innowacyjności, jest też zdolna do szybkich zmian.

2.Pracownicy, oprócz zwykłego wykonywania obowiązków zawodowych wnoszą wartość dodaną jaką jest zaangażowanie w pracę wszystkich swych potencjałów oraz świeżość i kreatywność. Nie popadają w zbytnią rutynę, uczą się szybko, chętnie przekazują wiedzę.

3.Firma ma łatwiejszy dostęp do tzw. tacit knowledge czyli ukrytej wiedzy zawartej w wiedzy nieformalnej oraz zainteresowaniach pracowników.

4.Ze względu na to, że pracownicy współpracują z różnymi częściami firmy,  widzą coś więcej niż własny kawałek obrazka – potrafią osadzić konkretne działanie w kontekście celów całej organizacji.  Dzięki temu mają większe poczucie sensu i czują się bardziej odpowiedzialni za całość działań i wynik firmy.

5.Zgłaszają innowacje i usprawnienia, czują się do tego uprawnieni a nawet zachęcani.

6.Firma otwarta jest na zewnętrzne inspiracje i na różnorodność.

Przygotowanie ludzi do partycypacji

Z perspektywy firmy umiejętności związane z employability nie dają natychmiastowego zwrotu. Na dodatek wprowadzają pewien chaos, burzą uświęcony od lat porządek. Dla wielu firm ideałem była i jest wąska specjalizacja i jasno przydzielone zadania. I rozlicznie, i raportowanie. Natomiast employability to nurt szerokiego kształtowania kompetencji, łączenia ich w nietypowy sposób, aby mogły być spożytkowane na rzecz firmy ale również motywowały pracowników do poszukiwań, do rozwoju.  Uczymy się , jak się uczyć w działaniu.

Zatem o opłacalności inwestycji w umiejętności związane z employability przekonuje się każdy lider, który chce wprowadzić zmiany w firmie, szczególnie polegające na zwiększeniu odpowiedzialności wszystkich pracowników bazującej na szerokim widzeniu spraw. Potrzebuje ludzi elastycznych, otwartych na różnorodność zadań i gotowych do współpracy z różnymi partnerami. Jednak z taką zmianą wiąże się często zagubienie, większa bezradność. Zatem: czy warto ludzi do tego przygotowywać? Tak, po prostu  nie mamy innego wyjścia!