Programy dla firm - Grupa Trop

programy wewnętrzne dla firm

Zależy nam, aby ludzie byli skuteczni, czuli się spełnieni, a organizacje generowały rzeczywiste wartości. Dążymy do budowania zespołów i organizacji sprawnych, samouczących się i świadomych swych wartości. Pomagamy w podnoszeniu zaangażowania, odpowiedzialności a także poczucia sprawstwa wszystkich pracowników. Łączymy wiedzę i praktykę psychologiczną ze znajomością realiów biznesu. Nasz styl pracy sprzyja budowaniu orga­ni­za­cji uczą­cej się, co jest dużo ambit­niej­szym zada­niem niż budo­wa­nie orga­ni­za­cji szkolącej się.

Możesz nas zaangażować do wielu działań rozwojowych dla swojej firmy. Skontaktuj się z nami, byśmy mogli w pełni dopasować nasze możliwości do Twoich potrzeb.

Co robimy?

Programy rozwoju liderów

Roz­wijają strategiczne kom­peten­cje lider­skie, takie jak: umie­jęt­no­ści osobiste, inteligen­cja emocjonalna, gotowość do budowania kon­struk­tyw­nych relacji wokół wspól­nego celu. Programy Roz­woju Liderów opierają się na autor­skiej metodyce U!Lider©, która dostar­cza narzędzi prze­wodzenia ludziom w realiach gospodarki wiedzy, w warun­kach dużej zmien­no­ści otoczenia.

więcej informacji >>

Wprowadzenie zmian w firmach

Pomagamy fir­mom, które chcą tworzyć środowisko uczące się. Poprzez oddziaływanie na war­to­ści, postawy, relacje ułatwiamy wprowadzanie zmian strategicz­nych struk­tural­nych i sys­temowych (fuzje, Lean management, nowe sys­temy IT itp.)

więcej informacji >>

Szkolenie osób odpowiedzialnych za rozwój ludzi

Programy dla profesjonalistów zaj­mujących się projek­towaniem, realizacją i moni­to­ro­wa­niem działań roz­wojowych wewnątrz orga­ni­za­cji.

więcej informacji >>

Rozwój firm rodzinnych

Prowadzenie firmy rodzin­nej to wyzwanie, ponie­waż osoby pracujące w niej korzystają z dobrodziej­stwa i siły „rodzin­nego klimatu”, ale też ponoszą kon­sekwen­cje o wiele bar­dziej złożonych procesów decyzyj­nych nasyconych emocjami. TROP — sam będąc firmą rodzinną, znakomicie rozumie te dylematy. Opracowaliśmy metodologię wspie­ra­nia roz­woju firmy rodzin­nej, która została spraw­dzona w ponad 150 orga­ni­za­cjach.

więcej informacji >>

Employability

1.Zdolność do bycia zatrudnianym: w różnych miejscach i rolach wewnątrz firmy lub ogólniej, na rynku pracy;
2.Zdolność firmy do zatrzymywania najlepszych pracowników dzięki wykorzystaniu ich potencjałów poprzez systemowo zorganizowane, wzajemne uczenie w działaniu;
3.Uczestnictwo w sieci firm współpracujących przy rekrutacji, szkoleniu i wymianie pracowników.

więcej informacji >>

Współpraca oparta na empatii w firmie

Współpraca oparta na empatii polega na rozwijaniu dojrzałości empatycznej. Jest to zdolność do współodczuwania, rozumienia motywów i sposobu działania innych osób w otoczeniu, przy jednoczesnej świadomości własnego podejścia, przy dbaniu o prawo do realizacji własnych potrzeb a także dbania o własne uczucia.

więcej informacji >>

Wdrażanie wartości

Wartości stanowią realną wskazówkę w procesie strategicznego zarządzania różnymi obszarami firmy. Jednak są tylko pustymi słowami, jeśli poprzestaniemy na ich zakomunikowaniu. Wartości firmowe działają wtedy, gdy kierunkują rozwój osób, zespołów i całej organizacji.

czytaj więcej…

Praca z sensem

Poczucie sensu to subiektywne, nasycone emocjonalnie przekonanie człowieka, że jest na swoim miejscu, że może się samorealizować robiąc coś zgodnego ze swoją drogą życiową i w zgodzie z potrzebami innych. Poczucie sensu daje energię i rodzi zaangażowanie: normalny człowiek nie może żyć i działać efektywnie osiem-dziesięć godzin dziennie będąc odłączonym od tego akumulatora.

więcej informacji >>

Jak realizujemy projekty dla firm?

Wszystkie działania szkoleniowe, zarówno grupowe, jak tez indywidualne, poprzedzamy procesem identyfikacji potrzeb, którego intensywność zależna jest oczywiście od wielkości projektu. Technicznie polega on na wywiadach grupowych i indywidualnych lub/oraz ankietach. TROPowa metodyka identyfikacji potrzeb uwzględnia perspektywę systemową, pokazuje procesy i zjawiska zachodzące w organizacji oraz ich współzależność. W ten sposób tworzymy mapę potrzeb. Ich identyfikacja stanowi zatem rodzaj diagnozy systemu. Dzięki temu pozwala na uzgodnienie potrzeb wszystkich beneficjentów procesu. Na tej podstawie, po przedyskutowaniu z klientem, formułujemy cele projektu. Dotyczą one zarówno tego, jaki obserwowalny efekt zamierzamy osiągnąć (cele punktowe), jak też, jaki proces uruchomimy poprzez realizację projektu (cel procesowy).

Wykorzystujemy autorską metodę pracy opartą na dialogu – Metodę TROP©.

Rekomendacje

„(…) Warsz­taty Komunikacja w zmianie były adresowane do zarządu oraz kluczowych managerów firmy odpowiedzial­nych za kon­takty z klien­tami wewnętrz­nymi, w tym pracow­nikami róż­nych szczebli i klien­tami zewnętrz­nymi. Szkolenia zostały zrealizowane z uważ­no­ścią na potrzeby uczest­ników i orga­ni­za­cji, a metodologia pozwoliła nam na prak­tyczne prze­ćwiczenie nabytej wiedzy. (…) Na pod­stawie dotych­czasowej współ­pracy z Grupą TROP rekomen­dujemy ją jako solid­nego i god­nego zaufania part­nera”.

Krzysz­tof Kowal­ski
General Manager
DGS Poland Sp. z o.o.

„(…) Realizujemy projekt dotyczący wspar­cia roz­woju kul­tury organizacyj­nej firmy. Głów­nym celem naszej współ­pracy jest przy­gotowanie orga­ni­za­cji do zmian związanych z dynamicz­nym roz­wojem firmy. Zada­niem GT jest wspieranie kadry zarządzającej w budowaniu miej­sca zaan­gażowania, empatycz­nej współ­pracy, par­tycypacji i przy­wódz­twa opar­tego na dialogu. Waż­nym elemen­tem programu są indywidualne sesje coachin­gowe, spo­tkania warsz­tatowe oraz inter­netowe. Rekomen­dujemy współ­prace z Grupą TROP”.

Jan Wyrwiń­ski
Prezes
Aiton Cald­well SA

„Grupa TROP realizowała dla lTl Cor­poration Sp. z o.o. program szkoleniowo-coachingowy “TOP 100″. Program adresowany był do menedżerów wyż­szego szczebla, którzy zostali objęci wspar­ciem w postaci indywidual­nych spo­tkań coachin­gowych oraz spo­tkań warsz­tatowych z zakresu wpro­wa­dza­nia zmian spo­łecz­nych.
Grupa TROP zrealizowała program w spo­sób pro­fes­jo­nalny, rzetelny oraz z dużą uwagą na bieżące potrzeby uczest­ników i orga­ni­za­cji. Rekomen­dujemy współ­pracę z Grupą TROPz prze­konaniem, że jest to part­ner godny zaufania.”

Bar­bara Fich­tel
Dyrek­tor Per­sonalny Grupy ITI

„Grupa TROP realizuje w naszej fir­mie długofalowy program szkoleniowy. Celem projektu jest pod­wyż­szenie kom­peten­cji wyż­szej i śred­niej kadry zarządzającej w związku z roz­wojem naszej orga­ni­za­cji oraz uspraw­nienie bieżącego zarzą­dza­nia firmą. Program ten ma charak­ter innowacyjny. Obej­muje nie tylko szkolenia i coachingi, ale także osobistą formę kon­sul­tacji mailowych i spo­tkania Rady Programowej. Ważną zaletą programu jest łączenie aspek­tów psychologicz­nych pracy kadry zarządzającej z realiami zarzą­dza­nia w fir­mie produk­cyj­nej.
Rekomen­dujemy współ­pracę z Grupą TROPz prze­konaniem, że może ona budować program dostosowany do potrzeb każ­dej orga­ni­za­cji gospodar­czej w spo­sób pro­fes­jo­nalny i z wraż­liwo­ścią na jej rzeczywiste potrzeby.”

Robert Wołowiec
Prezes Zarządu
Schneider Elec­tric Industries Pol­ska

Kontakt

Wybierz:

10 + 15 =

Przygotowanie oferty w 4 krokach:

 

1. Skontaktuj się z nami

2. Umów się na bezpłatne badanie potrzeb

3. Zapoznaj się z przygotowaną ofertą, ponegocjuj 😉

4. Podpisz umowę

Formularza możesz użyć także aby dopytać o szczegóły.

Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu obsługi Twojego zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: