Dorota Szczepan-Jakubowska - Grupa TROP
Dorota Szczepan-Jakubowska

Współzałożyciel i metodolog Grupy TROP, superwizor, trener, coach

Linkedin

Od ponad 25 lat jestem psychologiem biz­nesu, trenerem, coachem, super­wizorem treningu psychologicz­nego rekomen­dowanego przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu, Szkoły Coachów i Szkoły U! Lider. Buduję autor­skie projekty szkoleniowe i strategie roz­woju spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na kulturze partycypacji i dialogu.

Wspieram firmy w procesie przeprowadzania zmian, pracy menedżerów nad własnym stylem zarzą­dza­nia bazującym na ich mocnych stronach i preferen­cjach osobowo­ściowych. Specjalizuję się w inter­wen­cjach kryzysowych (roz­wiązywanie trud­nych kon­flik­tów w fir­mach).

Pracowałam m.in. dla Schneider Electric Polska, Grupa ITI, DGS Poland, ING Bank Śląski, mBank, Vestas, Fuchs Oil Corparation, Astellas, Greenpeace, Hestia, MAN, Mazars, Interseroh, Hestia, Prudential, Investa, Christian Hansen, IPCC, E&Y, Group One i wiele innych.