Coaching, superwizja, mentoring | Grupa Trop

Wsparcie indywidualne

Grupa TROP prowadzi wsparcie w formie indywidualnej. Adresowane jest ono do trenerów, coachów i liderów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Do osób, które poszukują nowej inspiracji życiowej i zawodowej, potrzebuję przyjrzeć się swoim mocnym stronom i możliwościom przy wsparciu coacha. Pracujemy w duchu employability, czyli rozwijania umiejętności pracy w sposób, który najbardziej odpowiada potrzebom i potencjałom klienta.

Proponujemy również doradztwo dla działów HR w zakresie budowania kultury organizacyjnej, komunikacji, zaangażowania współpracowników i wsparcia zmian.

 

Formy pracy:

Mentoring

Mentoring to indywidualna rozmowa, podczas której Mentor sięga do własnych doświadczeń, przemyśleń i wiedzy. Mentor nie podaje ich jako prawd ostatecznych, tylko jako propozycje do samodzielnych poszukiwań uczestnika. Celem mentoringu jest wsparcie w procesie podejmowania decyzji, szukania nowych dróg, rozwiązań, a przede wszystkim czerpania nowych inspiracji.

Superwizja

Praktykowanie,  prowadzenie coachingów, warsztatów w różnorodnych środowiskach pozwala na realny rozwój oraz doskonalenie swoich kompetencji. Ważne jednak, aby mieć możliwość przyglądania się swojej pracy, temu jak budujesz kontakt z klientami, uczestnikami szkoleń, co jest efektywne, jak kształtuje się Twój osobisty styl. W tym pomocna jest superwizja.

Super­wizja to proces pomagający i umoż­liwiający poszerzanie świadomo­ści oraz poznawanie wła­snych granic i moż­liwo­ści.

Konsultacje

Konsultacje to spotkania indywidualne, bądź w grupie dwuosobowej. Konsultacje stanowią pod­stawę więk­szo­ści sys­temów cer­tyfikacyj­nych, wspierają w prak­tyce zasadę Lifelong Lear­ning. Uczest­nic­two w konsultacji roz­wija zdol­ność do korzystania ze wspar­cia i do wymiany doświad­czeń

Superwizja uczestnicząca

Praktyka pozwala na realny rozwój oraz doskonalenie swoich kompetencji. Superwizor uczestniczący w Twoim warsztacie lub sesji stworzy Co później możliwość przyglądania się Twojej pracy, relacjom jakie budujesz z klientami, uczestnikami szkoleń.

Coaching indywidualny

Coaching Metodą TROP ma na celu:

  • zwiększenie zdolności Klienta do przyjmowania różnych perspektyw,
  • rozwinięcia empatii i samoświadomości,
  • uruchomienie spirali rozwoju.

Pomagamy klientom im być bardziej wszechstronnymi i adekwatnymi do różnych sytuacji.

Kontakt / zapisy

Wybierz:

2 + 4 =

Zapisy w 3 krokach:

 

1. Wyślij zgłoszenie

2. Umów się na bezpłatną konsultację

3. Podpisz umowę

Formularza możesz użyć także aby dopytać o szczegóły projektu

Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu obsługi Twojego zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: