TROPedia

Mentoring

To jest relacja pomiędzy osobą życiowo doświadczoną a kimś, to uznaje jej autorytet i potrzebuje pomocy w kreowaniu swojego rozwoju, podmiotowym...

Coaching (indywidualny i grupowy)

Coaching indywidualny To jest forma wsparcia w rozwoju, polegająca na spotkaniach indywidualnych, w których coach pomaga coachee w rozwoju, w...

Uważność empatyczna

Uważność w dialogu, w której prócz uważności na „rzeczowy” jego przebieg, (czyli na to, co jest przekazywane przez drugą stronę), patrzymy też na to...

Informacja zwrotna

Wypowiedź uczestnika dialogu/warsztatu/organizacji, w której przekazuje on swoje odczucia, lub spostrzeżenia na temat innego uczestnika. Mówi on o...

Relacja JA-Ty, relacja JA-TO

Martin Buber zrozumiał, że prawdziwy kontakt polega na tym, że partner w relacji traktowany jest najzupełniej podmiotowo. To oznacza, że kiedy z nim...

Parafraza

To wierne odzwierciedlenie wypowiedzi drugiej osoby. Może dawać ona wgląd w sposób przeżywania i myślenia osobie, z którą rozmawiamy. Może też być...

Komunikacja Empatyczna

To taka komunikacja, która zakłada, że ludzie nawiązują emocjonalny kontakt i starają się wejść w buty drugiej osoby, zrozumieć jej intencje,...

Tu i Teraz

Polega na skoncentrowaniu się na wydarzeniach, które aktualnie mają miejsce w danej sytuacji bądź relacji. Dotyczy to odczuć, wypowiadanych opinii,...

Mocne strony

Mocne strony to wewnętrzne zasoby człowieka, ujawniające się w „działaniu”, czyli wtedy, gdy realnie sprzyjają podnoszeniu naszego dobrostanu, a...

Metoda TROP

Nasze podejście, mające już ponad 30 lat. W centrum naszej uwagi jest człowiek – jego unikalne mocne strony i możliwości twórcze, jego...

Kontakt i kontrakt

Dwa kluczowe elementy tworzenia sytuacji edukacyjnej w METODZIE TROP. Kontakt to tworzenie przestrzeni empatycznego, międzyludzkiego spotkania....

Autorytet formalny i nieformalny

Autorytet to społeczne uznanie oraz możliwość wywierania wpływu na innych ludzi. Autorytet formalny wynika z formalnego stanowiska, jakie się...

Myślenie systemowe

Myślenie systemowe zwraca uwagę przede wszystkim na aspekt zależności między elementami czy zjawiskami. Równie ważne co zjawiska, zachodzące w...

Uczucia

Uczucia są zintegrowanym stanem mentalnym, składającym się z emocji, myśli, zapisanych w pamięci doświadczeń, reakcji na bodźce, informacje, sygnały...

Emocje

To sposób reagowania naszego ciała i umysłu na wydarzenia zewnętrzne oraz osobiste fantazje i akty pamięci. Można powiedzieć, że jest to organiczna...

Nauka w działaniu

Naturalny sposób nabywania umiejętności i wiedzy polegający na podejmowaniu realnej aktywności w obliczu niewiadomej, zadania, celu. Zakłada...

Dynamika grupy

Dynamika grupy to proces kształtowania się określonej wspólnoty ludzkiej od momentu jej powstania, poprzez rozwój, na fazie dojrzałości skończywszy....

Empatia

Empatia (jako mechanizm) to istotna cecha mózgu. Naturalna dla człowieka zdolność do wchodzenia w swoisty rezonans z drugą osobą, dzięki której...

Współpraca oparta na empatii

To sposób koordynacji działań, bazujący na zrozumieniu przez współpracujące osoby wzajemnych uczuć, potrzeb, intencji, kontekstu działania. Jest...

Twardość (Hardness)

Koncepcja autorstwa amerykańskiej psycholożki Suzanne Kobasy. Podkreślała ona, że odporność na stres jest związana z trzema predyspozycjami:...

Rezyliencja

Rezyliencja to zdolność adaptacji do zmian zachodzących w naszym otoczeniu. W TROP-ie przykładamy dużą wagę do sztuki świadomego budowania...

Sytuacja edukacyjna

Jacek Jakubowski w swojej książce pisze: „Wielu rzeczy możemy nauczyć się przypadkowo – pracując, rozmawiając, kochając. Jednak od czasu do czasu (a...

Motywacja rozwojowa

Motywacja rozwojowa oznacza, że działamy, bo chcemy działać, bo chce nam się chcieć. Będąc pod jej wpływem, nie działamy tylko dlatego, że po prostu...

Satysfakcja

Wg Mihaly Csikszentmihalyi wydarzenia satysfakcjonujące to takie, w których nie tylko realizujemy oczekiwania i potrzeby, ale dzięki którym...

Poczucie sensu

Przekonanie danej osoby, że to, co robi lub to, co robią inni, jest celowe, logiczne i zgodne z wartościami. Poczucie sensu jest pewnego rodzaju...

Synergia

Stan grupy ludzi, która ze „zbioru osób” przechodzi do „bycia zintegrowaną grupą”. Dzięki niej wspólne działanie nie jest tylko sumą efektów działań...

Dojrzałość empatyczna

Dojrzałość empatyczna to wynik procesu świadomej pracy nad rozwojem. Dzięki osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, a także rozwojowi poznawczemu,...

Integracja wewnętrzna

Wewnętrzna spójność oznacza harmonizowanie różnych elementów osobowości. Przejawia się w szczególności jako spójność pomiędzy uczuciami, myśleniem i...

FLOW

FLOW to pojęcie wprowadzone przez amerykańskiego psychologia Mihaly Csikszentmihalyi. Tłumaczone na polski jako przeżycie przepływu, czyli...

Motywacja od i do

Motywacja „od” opiera się na unikaniu porażek, przykrości, bólu, zaś motywacja „do” – to dążenie do celu, do realizacji wartości. Oba typy motywacji...

Wolność od i do

Wolność „od” to możliwość podejmowania niezdeterminowanych, świadomych działań, decyzji wolnych od przymusu zewnętrznego (instytucje, autorytety)...

Samoocena

Samoocena to przekonanie o własnej możności lub niemożności osiągnięcia określonych celów ze względu na kompetencje, cechy osobowościowe i fizyczne....

Podmiotowość

Podmiotowość oznacza, że dana osoba chce być traktowana jak podmiot różnych oddziaływań, a nie być przedmiotem manipulacji czy środkiem do...

Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości to termin oznaczający sposób myślenia i przeżywania samego siebie w różnych kontekstach: społecznym, zadaniowym,...

Być sobą

Poczucie „bycia sobą” jest pewnym stanem egzystencjalnym, obejmującym emocje i osądy. „Być sobą” w danej sytuacji oznacza przekonanie danej osoby,...

Samorealizacja

Nastawienie na odkrywanie swojego potencjału i podejmowanie w oparciu o mocne strony aktywnej pracy nad sobą. Praca ta (za Rogersem) to stawanie się...

Call Now Button