Ładowanie…

 
 

Oferta działu Zmiana i Roz­wój

14929159 l ZIR programy Rozowju Liderów1
Programy Roz­woju Liderów


Programy te są adresowane do liderów i menedżerów reprezen­tujących organizacje biz­nesowe, poza­rzą­dowe oraz administracji publicz­nej. Roz­wijają strategiczne kom­peten­cje lider­skie, takie jak: umie­jęt­no­ści osobiste, inteligen­cja emocjonalna, gotowość do budowania kon­struk­tyw­nych relacji wokół wspól­nego celu. Programy Roz­woju Liderów opierają się na autor­skiej metodyce U!Lider©, która dostar­cza narzędzi prze­wodzenia ludziom w realiach gospodarki wiedzy, w warun­kach dużej zmien­no­ści otoczenia.

iStock 000007998007Small programy szkolenia kadry szkoleniowej zir

Programy Roz­woju Kadry Szkoleniowej

Programy dla profesjonalistów zaj­mujących się projek­towaniem, realizacją i moni­to­ro­wa­niem działań roz­wojowych wewnątrz orga­ni­za­cji. Pomagamy szkolić nowo powstałe zespoły trener­skie, prowadzimy super­wizję oraz szkolenie już działających, nawet doświad­czonych, zespołów szkoleniowych, roz­wijamy kom­peten­cje coachów i men­torów. Pra­cu­jemy z działami HR oraz HR biz­nes part­nerami przy budowaniu strategii uczenia się w orga­ni­za­cji.

Fotolia 49245729 S ZIR budowanie kultur

Programy roz­woju kul­tur orga­ni­za­cyj­nych

Programy szkoleniowo-doradcze pomagające w wypracowaniu strategicz­nego, sys­temowego podej­ścia do roz­wijania kul­tury organizacyj­nej. Łączymy per­spek­tywę spo­łeczną z biz­nesową, co jest dość unikalne na rynku. Korzystamy przy tym z nowych odkryć socjologii, psychologii (a w szczegól­no­ści z dynamicz­nej psychologii spo­łecz­nej), zarzą­dza­nia, ekonomii, a nawet fizyki. Dzięki nim oraz dzięki metodyce wdrażania umoż­liwiającej fak­tyczne zaan­gażowanie ludzi – prowadzimy do real­nych, widocz­nych efek­tów. Powstaje kul­tura, która żyje i scala ludzi, a nie plakatowo-deklaratywny sztafarz. Pomagamy fir­mom, które chcą tworzyć środowisko uczące się. Poprzez oddziaływanie na war­to­ści, postawy, relacje ułatwiamy wprowadzanie zmian strategicz­nych struk­tural­nych i sys­temowych (fuzje, Lean management, nowe sys­temy IT itp.)

Fotolia 38436265 S AFR

Programy dla firm rodzin­nych

Prowadzenie firmy rodzin­nej to wyzwanie, ponie­waż osoby pracujące w niej korzystają z dobrodziej­stwa i siły „rodzin­nego klimatu”, ale też ponoszą kon­sekwen­cje o wiele bar­dziej złożonych procesów decyzyj­nych nasyconych emocjami. TROP — sam będąc firmą rodzinną, znakomicie rozumie te dylematy. Opracowaliśmy metodologię wspie­ra­nia roz­woju firmy rodzin­nej, która została spraw­dzona w ponad 150 orga­ni­za­cjach.

Opinie klien­tów

„(…) Warsz­taty Komunikacja w zmianie< były adresowane do zarządu oraz kluczowych managerów firmy odpowiedzial­nych za kon­takty z klien­tami wewnętrz­nymi, w tym pracow­nikami róż­nych szczebli i klien­tami zewnętrz­nymi. Szkolenia zostały zrealizowane z uważ­no­ścią na potrzeby uczest­ników i orga­ni­za­cji, a metodologia pozwoliła nam na prak­tyczne prze­ćwiczenie nabytej wiedzy. (…) Na pod­stawie dotych­czasowej współ­pracy z Grupą TROP rekomen­dujemy ją jako solid­nego i god­nego zaufania part­nera”.


Krzysz­tof Kowal­ski
General Manager
DGS Poland Sp. z o.o.

logo dgs


„(…) Realizujemy projekt dotyczący wspar­cia roz­woju kul­tury organizacyj­nej firmy. Głów­nym celem naszej współ­pracy jest przy­gotowanie orga­ni­za­cji do zmian związanych z dynamicz­nym roz­wojem firmy. Zada­niem GT jest wspieranie kadry zarządzającej w budowaniu miej­sca zaan­gażowania, empatycz­nej współ­pracy, par­tycypacji i przy­wódz­twa opar­tego na dialogu. Waż­nym elemen­tem programu są indywidualne sesje coachin­gowe, spo­tkania warsz­tatowe oraz inter­netowe. Rekomen­dujemy współ­prace z Grupą TROP
”.


Jan Wyrwiń­ski
Prezes
Aiton Cald­well SA

logo aiton„Grupa TROP realizowała dla lTl Cor­poration Sp. z o.o. program szkoleniowo-coachingowy “TOP 100″. Program adresowany był do menedżerów wyż­szego szczebla, którzy zostali objęci wspar­ciem w postaci indywidual­nych spo­tkań coachin­gowych oraz spo­tkań warsz­tatowych z zakresu wpro­wa­dza­nia zmian spo­łecz­nych.
Grupa TROP zrealizowała program w spo­sób pro­fes­jo­nalny, rzetelny oraz z dużą uwagą na bieżące potrzeby uczest­ników i orga­ni­za­cji. Rekomen­dujemy współ­pracę z Grupą TROP z prze­konaniem, że jest to part­ner godny zaufania.”


Bar­bara Fich­tel
Dyrek­tor Per­sonalny Grupy ITI

iti pl

„Grupa TROP realizuje w naszej fir­mie długofalowy program szkoleniowy. Celem projektu jest pod­wyż­szenie kom­peten­cji wyż­szej i śred­niej kadry zarządzającej w związku z roz­wojem naszej orga­ni­za­cji oraz uspraw­nienie bieżącego zarzą­dza­nia firmą. Program ten ma charak­ter innowacyjny. Obej­muje nie tylko szkolenia i coachingi, ale także osobistą formę kon­sul­tacji mailowych i spo­tkania Rady Programowej. Ważną zaletą programu jest łączenie aspek­tów psychologicz­nych pracy kadry zarządzającej z realiami zarzą­dza­nia w fir­mie produk­cyj­nej.
Rekomen­dujemy współ­pracę z Grupą TROP z prze­konaniem, że może ona budować program dostosowany do potrzeb każ­dej orga­ni­za­cji gospodar­czej w spo­sób pro­fes­jo­nalny i z wraż­liwo­ścią na jej rzeczywiste potrzeby.”


Robert Wołowiec
Prezes Zarządu
Schneider Elec­tric Industries Pol­ska

logo shneider

Metoda pracy

Programy dedykowane fir­mom realizujemy zarówno w for­mie krót­kich cyklów, jak też długoter­minowych projek­tów roz­wojowych dotyczących połączenia biz­nesu z psychologicz­nymi, spo­łecz­nymi aspek­tami wpro­wa­dza­nia zmian i budowania kul­tur orga­ni­za­cyj­nych.

Programy Grupy TROP składają się z róż­nych form szkoleniowych, indywidual­nych i grupowych np. warsz­tatów, coachin­gów, metod charak­terystycz­nych dla podej­ścia nauki w działaniu.

Nasze szkolenia mają roz­poznawalny styl związany ze stosowanymi przez nas metodami aktywizującymi, angażującymi umysł i emocje uczest­ników. Istotą stosowanej przez nas metody jest pogłębiony dialog i nacisk kładziony na budo­wa­nie kon­struk­tyw­nej relacji. Opieramy się na prak­tycz­nych ćwiczeniach i cały czas odnosimy się do realiów orga­ni­za­cji. Pozwala to na głęboką integrację nowej wiedzy z dotych­czasowym doś­wiad­cze­niem. Dlatego Metoda TROP jest skutecz­nym narzędziem wpro­wa­dza­nia real­nej zmiany i roz­woju.

14929155 m metoda TROP

Pod­stawowym założeniem naszego podej­ścia jest budo­wa­nie sytu­acji edukacyj­nej czyli takiej, w której ludzie się uczą, a nie są uczeni. Chodzi nam o to, aby osoby biorące udział w szkoleniu wykazywały aktyw­ność własną, odwagę i chęć czer­pania z doświad­czeń. Naprawdę jest to moż­liwe!

Kon­sekwent­nie trzymamy się rów­nież zasady pracy w opar­ciu o mocne strony. Wbrew pozorom nie jest to “słodzenie sobie nawzajem”, lecz rzetelne, głębokie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym możemy sie oprzeć, jeśli chcemy coś zmieniać i roz­wijać się? Do czego w sobie możemy mieć zaufanie?

Model Pięciu Poziomów Zmiany towarzyszy wszel­kim projek­tom realizowanym przez TROP. Umoż­liwia on zobaczenie procesu zmiany i roz­woju z per­spek­tywy: indywidual­nej, zes­po­ło­wej, w całej orga­ni­za­cji oraz w środowisku społeczno-gospodarczym. Dzięki łączeniu róż­nych per­spek­tyw kadra zarządzająca otrzymuje narzędzia ułatwiające sys­temowe pla­no­wa­nie zmiany i roz­woju.

Stawiamy na łączenie, integrację. Chodzi tu zarówno o:

 • wewnętrzną integrację osoby, co oznacza przy­wracanie zachwianej, naszym zdaniem, rów­nowagi pomiędzy kon­cen­tracją na myśleniu, uczuciach (w szczegól­no­ści spo­łecz­nych, empatycz­nych) oraz działaniu. Opisujemy to autor­skim modelem MUD©;
 • integrację zes­połu i tworzenie syner­gicz­nej jako­ści współ­pracy;
 • integrację orga­ni­za­cji, bez tzw. ”silosów”, lecz tworzącej spraw­nie skomunikowane sieci wiedzy, relacji i działania. Uwzględ­niamy zatem zarówno aspekt ekonomiczny, biz­nesowy jak też spo­łeczny;
 • integrację orga­ni­za­cji z klien­tami, dostaw­cami, szeroko rozumianym otoczeniem spo­łecz­nym i gospo­dar­czym.

Nasz styl pracy sprzyja budowaniu orga­ni­za­cji uczą­cej się, co jest dużo ambit­niej­szym zada­niem niż budo­wa­nie orga­ni­za­cji szkolącej się.

Opieka indywidualna

Fotolia 47382800 M AT lider org przyszl, coachingowy styl zarzadzania

Coaching adresowany zarówno do naj­wyż­szej kadry menedżer­skiej (executive), jak też liderów śred­niego szczebla oraz specjalistów.

Fotolia 32957543 M ZIR ponad podzilami mentoring
Men­toring propozycja dla młodych menedżerów/liderów. Dotyczy wspar­cia ich przez doświad­czonych liderów w świadomej pracy nad kształ­towaniem stylu działania oraz własnej ścieżki roz­woju.

17096128 xl mediacje 2 st praca z konfliktem towarzyuszact=ym zmianom
Doradz­two kryzysowe w zakresie pracy z kon­flik­tem. Dotyczy kon­flik­tów pomiędzy osobami, szczegól­nie w gronie kadry zarządzającej, kon­flik­tów pomiędzy zespołami oraz czę­ściami orga­ni­za­cji. Obej­muje rów­nież tematykę komu­ni­ka­cji międzykul­turowej. Praca z kryzysem może mieć charak­ter inter­wen­cyjny lub profilak­tyczny. Działania zapobiegaw­cze polecamy w sytu­acji gdy wiadomo, że przy­szłe decyzje spo­wodują w fir­mie duże per­tur­bacje.

superwizje
Super­wizje dotyczą liderów, trenerów, coachów, men­torów. Polegają na omówieniu kon­kret­nego działania z kom­petent­nym w danym obszarze super­wizorem (np. roz­mowy, szkolenia, zebrania).

Przy­kładowe programy

Kuź­nia Liderów — Szkoła Men­torów — opis projektu na Wyż­szej Szkole Pedagogicz­nej TWP w War­szawie
Cele warsz­tatów men­torin­gowych:

 • roz­wój kom­peten­cji kadry naukowej w obszarze men­toringu poprzez zajęcia stacjonarne oraz realizację staży i kur­sów w prestiżowych ośrod­kach akademic­kich;
 • stymulowanie wykładow­ców do ciągłego samoroz­woju dzięki prowadzeniu super­wizji;
 • stworzenie kom­plek­sowego sys­temu kształ­cenia liderów w TWP.

Nowe umie­jęt­no­ści zostały potwier­dzone cer­tyfikatami i umoż­liwiły uczest­nikom prowadzenie zajęć dla studen­tów na WSP TWP lub w prywat­nych instytucjach szkolących kur­san­tów metodą men­toringu. Więcej na stronie projektu klik­nij TUTAJ.

W drodze do samodziel­no­ści — opis współ­pracy z Schneider Elec­tric SA
W fir­mie Schneider Elec­tric SA zrealizowaliśmy program roz­woju kom­peten­cji menadżer­skich związanych z umiejęt­no­ściami uczenia pra­cow­ni­ków. Pomysł programu podyk­towany został planami zmiany produkowanego asor­tymentu i zmianą orga­ni­za­cji produk­cji. Menedżerowie zostali przy­gotowywani, do peł­nienia ról coacha i trenera poprzez coachingi i warsz­taty. W nowym modelu pracow­nicy musieli być dużo bar­dziej samodzielni i odpowiedzialni (Lean Management). Program zakoń­czył się suk­cesem mierzonym nie­zwykle spraw­nym wpro­wa­dze­niem nowej orga­ni­za­cji pracy oraz nowych produk­tów i wprost prze­łożył się na pozytywne wyniki finan­sowe fabryki.

Uczenie się poprzez współ­pracę — opis naszej pracy z Ban­kiem Zachod­nim WBKSA
Program dotyczył celowego i kon­sekwent­nego budowania kul­tury coach­in­go­wej w całej sieci sprzedaży mobil­nej, łącz­nie z zespołem wspar­cia. Celem było wprowadzenie kul­tury opar­tej na inten­syw­nym uczeniu się i współ­pracy. W programie menadżerowie zostali prze­szkoleni w zakresie umie­jęt­no­ści lider­skich, coachin­gowych i trener­skich. Opracowano sys­tem rekrutacji dla pra­cow­ni­ków sieci oraz zespołów wspar­cia. Cechą charak­terystyczną projektu była ścisła i strategiczna współ­praca reali­za­to­rów i liderów procesu po stronie Banku. Zaowocowało to dużym suk­cesem we wpro­wa­dza­niem sieci na rynek, a także małą rotacją pra­cow­ni­ków.

Nauka w działaniu

W pracy z grupami i osobami chęt­nie opieramy się na paradyg­macie nauki w działaniu.

Oprócz warsz­tatów opar­tych na metodach aktyw­nych, wprowadzamy inne nowator­skie formy pracy, czasami bar­dziej adekwatne dla tego podej­ścia :

 • sesje wymiany wiedzy,
 • sesje Action Lear­ning,
 • sesje coachingu grupowego i team coachingu,
 • sesje twór­czego myślenia,
 • spo­tkania problem-solving,
 • seminaria-inspiracje,
 • open-space,
 • men­toring i coaching.

Budują one w uczest­nikach poczucie odpowiedzial­no­ści za proces własnego uczenia się. Pokazują w prak­tyce, jak można szybko i efek­tyw­nie uczyć z suk­cesów oraz nie­po­wodzeń. Dzięki temu ułatwiają wprowadzenie zmian w orga­ni­za­cji. Pozwalają też na wyłonienie liderów umiejących pod­jąć świadomą pracę nad kształ­towaniem kul­tury organizacyj­nej.

Metodyka nauki w działaniu opiera się ona na założeniu, że proces edukacyjny ropoczyna się od prak­tyki. Zwięk­sza to poczucie sensu uczest­ników oraz wydat­nie skraca drogę od szkolenia do wdrożenia. Punk­tem wyj­ścia każ­dej sesji jest realne doświad­czenie uczest­ników – przy­kłady z ich pracy nadają rytm spo­tkaniu. Dzięki temu, ucząc się od trenera i od siebie nawzajem, wypracowują oni spo­soby postępowania na przy­szłość.

Roz­wój osób uczących się w działaniu polega na reali­za­cji indywidual­nych poten­cjałów, potrzeb, ambicji i planów, a jed­nocześnie na pod­noszeniu jako­ści współ­pracy i roz­woju zes­połu. Można bowiem doprowadzić do tego, aby w zespole i orga­ni­za­cji nie występowało zbyt wiele nisz­czących współ­pracę sprzecz­no­ści potrzeb i ten­den­cji.
Szkolenia otwarte dla kadry

Pozwalają liderom i wszyst­kim osobom odpowiedzial­nym za roz­wój ludzi w orga­ni­za­cji wyjść poza własne środowisko i uczyć się od róż­nych osób, czer­piąc w ten spo­sób doświad­czenie z wielu orga­ni­za­cji, też pozarządowych.


Ulider

U!Lider: Wiedza-Relacje-Wiedza

iStock 000006559887kirunke trenerski

Szkoła Trenerów


iStock 000019326943S kierunek coachingpowy

Szkoła Coachów


iStock 000019449415Small

Szkoła Pracy z kon­flik­tem
w Orga­ni­za­cjach

Iden­tyfikacja potrzeb i ewa­lu­acja

Wszyst­kie działania szkoleniowe, zarówno grupowe, jak tez indywidualne, poprzedzamy procesem iden­tyfikacji potrzeb, którego inten­syw­ność zależna jest oczywi­ście od wiel­ko­ści projektu. Tech­nicz­nie polega on na wywiadach grupowych i indywidual­nych lub/oraz ankietach. TROPowa metodyka iden­tyfikacji potrzeb uwzględ­nia per­spek­tywę sys­temową, pokazuje procesy i zjawiska zachodzące w orga­ni­za­cji oraz ich współ­zależ­ność. W ten spo­sób tworzymy mapę potrzeb. Ich iden­tyfikacja stanowi zatem rodzaj diagnozy sys­temu. Dzięki temu pozwala na uzgod­nienie potrzeb wszyst­kich beneficjen­tów procesu. Na tej pod­stawie, po prze­dys­kutowaniu z klien­tem, for­mułujemy cele projektu. Dotyczą one zarówno tego, jaki obser­wowalny efekt zamierzamy osiągnąć (cele punk­towe), jak też, jaki proces uruchomimy poprzez realizację projektu (cel procesowy).

Cele te pod­legać będą ewaluacji. Ewa­lu­acja procesowo-jakościowa wg. modelu TROP speł­nia dwie funk­cje:

 • umoż­liwia kon­tro­lowanie poziomu wykonania zadania,
 • pozwala na ciągłe obser­wowanie prze­biegu programu, stanowiąc rodzaj monitoringu procesu zmiany.

Ewa­lu­acja może służyć budowaniu orga­ni­za­cji uczą­cej się. Omawianie jej wyników pozwala na szyb­kie uczenie się w działaniu, uzmysławia klien­tom, jakie mechanizmy towarzyszą procesom zmiany. W związku z tym może być znakomitym narzędziem edukacyj­nym. Nasz model ewaluacji umoż­liwia zaan­gażowanie do obser­wacji prze­szkolonych menedżerów, którzy dzięki temu nabywają kom­peten­cje moderatora zmiany oraz roz­wijają w sobie poten­cjał „reflek­syj­nego lidera”.

iStock 000019286231S programy ewaluacji

Dzięki temu dostar­cza danych do modyfikowania działania. Ewa­lu­acja dotyczy zarówno pojedyn­czych coachin­gów, jak też projek­tów zmian w całej orga­ni­za­cji.
Osoby odpo­wie­dzialne ZiR

Prace nad projek­tem dla orga­ni­za­cji zawsze zaczynamy od opisania naszego podej­ścia i dogłęb­nego badania potrzeb. Na jego pod­stawie for­mułujemy zin­dywidualizowaną ofertę.

Zapraszamy do kon­taktu:
22 615 52 40, This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

DSC 7250 b resize

Justyna Zacharuk
Koor­dynacja działań w Grupie TROP, trener, coach

DSC 7150 b resize

Sonia Jakubow­ska
Prowadzenie projek­tów, trener

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski
Super­wizor Grupy TROP, trener, coach, mediator, men­tor

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska
Nad­zór merytoryczny, trener, coach, mediator, men­tor

Współ­pracow­nicy — trenerzy, coachowie


Metoda TROP
Prowadząc programy roz­wojowe, dzięki latom doświad­czeń, wypracowaliśmy własne know-how – Metodę TROP. Pod­stawowym założeniem naszej Metody jest praca na moc¬nych stronach. Z naszej wiedzy wynika, że jest to naj¬efek¬tyw¬niej-szy spo¬sób pracy z kadrą zarządzającą.
Szkolenia realizowane Metodą TROP wpływają na roz­wój kom­peten­cji w pożądanym obszarze. Przy­czyniają się one rów­nież do:
integracji zes­połu uczest­niczącego w szkoleniu;
wzrostu zdol¬ność zes­połu do twór-czego generowania roz¬wiązań;
pogłębienia efek¬tyw¬nej komu­ni­ka­cji;
wychodzenia poza stereo¬typy zwią­zane z prze¬konaniami o osobach i o tema­tach.
Dlatego Metoda TROP jest polecana w przy¬gotowaniu orga­ni­za­cji do zmiany oraz w dłu­go­fa­lo­wym budowaniu Orga­ni­za­cji Uczą­cej się.
Natural¬nym elemen¬tem Metody jest analiza wpływu szkolenia na zmianę stylu działania uczest­nika (realizacja zadań pomiędzy zjaz-dami szkoleniowymi). Pod­czas warsz­tatów lub kon­sul­tacji omawiamy wdrożenia, roz­patrujemy zarówno suk¬cesy, jak i nie¬po-wodzenia. Stają się one punk­tem odniesienia dla uczest­nika i infor­macją o jego stylu uczenia się. W naszych programach kładziemy nacisk na naukę przez doświad­czenie.
Model Pięciu Poziomów Zmiany
Pod¬stawowym modelem, który towarzyszy sesjom TROP jest sys¬temowy model Pięciu Poziomów Zmiany. Umoż¬liwia on zobaczenie procesu zmiany i roz¬woju z per-spek¬tywy:
indywidual¬nej;
zes­po­ło­wej;
pomiędzy grupami;
w całej orga­ni­za­cji;
środowisku gospodar¬czo-spo¬łecz-nym.
Dzięki łączeniu róż­nych per¬spek¬tyw kadra zarządzająca otrzymuje narzędzia ułatwiające pla­no­wa­nie zmiany. Uwzględ-niamy zarówno aspekt ekonomiczny, gospodar¬czy, jak też spo¬łeczny, ludzki i emocjonalny.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne