Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Sonia Jakubowska

Sonia Jakubow­ska

Trener, coach, kon­sul­tant w dziale Zmiana i Roz­wój: TROP dla Firm

Moją pasją jest praca zarówno na stanowisku trenera jak i koor­dynatora projek­tów szkoleniowych. Jestem odpowiedzialna za kreowanie nowo­czes­nych roz­wiązań szkoleniowych przy­czyniających się do roz­woju indywidual­nych osób, zespołów jak i całej orga­ni­za­cji. Zaj­muję się programami biz­nesowymi „Tropem Jako­ści” nastawionymi na budo­wa­nie kul­tur orga­ni­za­cyj­nych zorien­towanej na par­tycypację i zarządzanie jako­ścią.

Pierw­sze kroki zawodowe stawiałam w Akademii Roz­woju Filan­tropii w Pol­sce w Programie Roz­woju Bibliotek, finan­sowanego przez Billa Gates’a. Zaj­mowałam się tam komunikacją z animatorami lokal­nymi, organizacją szko­leń oraz pomocą w organizowaniu projek­tów gran­towych.

Jestem absol­wentką psychologii ze specjal­no­ścią z zakresu psychoterapii part­ner­skiej. W związku z kierun­kiem studiów ukoń­czyłam rów­nież roczny kurs mediatorów rodzin­nych w Stowarzyszeniu Mediatorzy.pl. Dodat­kowo, jestem abiturientką 28 edycji Szkoły Trenerów Biz­nesu oraz 15 edycji Szkoły Coachów prowadzonych przez Grupę TROP. Ukoń­czyłam Szkołę pracy warsz­tatowej w opar­ciu o proces grupowy prowadzonej przez Stowarzyszenie Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP) w ramach projektu dla prak­tykujących trenerów.

Współ­pracowałam m.in. z Pocztą Pol­ską SA, DGS Poland Sp. z o.o., Eric­pol Sp. z o.o., Akademią Roz­woju Filan­tropii w Pol­sce, spółką EURO 2012, ERGO Hestia SA.