Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Pawel Jordan

Paweł Jor­dan

Założyciel fun­dacji BORIS, polityk spo­łeczny, kon­sul­tant, trener dla orga­ni­za­cji pozarządowych i struk­tur publicz­nych
Członek Honorowy Instytutu TROP

Współ­tworzyłem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Spo­łecz­nych BORIS i sieć Cen­trów Wspie­ra­nia dla Orga­ni­za­cji Pozarządowych SPLOT; Cen­trum Wolon­tariatu w War­szawie i sieć Cen­trów Wolon­tariatu w Pol­sce; Sieć Fun­duszy Lokal­nych w Pol­sce; Biura Porad Obywatel­skich; Stowarzyszenie Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych; Cen­tra Aktyw­no­ści Lokal­nej i wiele innych inicjatyw.

Jestem człon­kiem Ashoki — światowego stowarzyszenia skupiającego innowatorów spo­łecz­nych. Pracowałem jako kon­sul­tant UNDP — “Umbrella” Project ds. zarzą­dza­nia organizacjami poza­rzą­do­wymi, byłem eks­per­tem do spraw komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej USAID w ramach projektu Local Govern­ment Part­ner­ship Project. Jako kon­sul­tant współ­pracowałem z Open Society Insitute w Nowym Jorku do spraw tworzenia sieci Cen­trów Wolon­tariatu w Europie Środ­kowow­schod­niej. Byłem doradcą międzynarodowy ds. zarzą­dza­nia NGOs, organizacjami sieciowymi oraz ds. roz­woju lokal­nego m.in. w Rosji, w Rumunii, na Ukrainie, na Litwie.
Napisałem wiele publikacji na temat budowania zes­połu, wolon­tariatu i roz­woju orga­ni­za­cji pozarządowych i spo­łecz­no­ści lokal­nych.