Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Patrycja Dzialoszynska 200x280

Patrycja Działoszyń­ska

Trener, coach, mediator

W opar­ciu o swoje wielolet­nie doświad­czenie w sprzedaży prowadzę warsz­taty, szkolenia oraz coaching biz­nesowy. Specjalizuję się w doskonaleniu umie­jęt­no­ści menedżer­skich, sprzedażowych i inter­per­sonal­nych. Posiadam prak­tykę w indywidual­nej pracy z managerami, w szkoleniach biz­nesowych, trenin­gach grupowych oraz szkoleniach Train the Trainers.

Jestem absol­wentką Szkoły Trenerów Biz­nesu, 12 edycji Szkoły Coachów oraz Szkoły Mediacji w Grupie TROP.
Od ponad 10 lat jestem związana z branżą medyczną w obszarze sprzedaży, mar­ketingu, szko­leń i coachingu dla menadżerów sprzedaży. Posiadam duże doświad­czenie w sprzedaży. Kierowałam projek­tami wyposażania szpitali w sprzęt medyczny. Byłam odpowiedzialna za koor­dynacje projek­tów oraz współ­pracę z pod­wykonaw­cami i fir­mami zapew­niającymi finan­sowanie.

Od kilku lat realizuję projekty zwią­zane z roz­wojem kapitału intelek­tual­nego pra­cow­ni­ków sieci sprzedaży, a wśród nich prowadzę rów­nież coaching dla kadry zarządzającej.
Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, zarzą­dza­nia sprzedażą, wprowadzenia zmiany oraz efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji, jako klucza do budowania spraw­nej orga­ni­za­cji.