Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Monika Panas 200x280

Monika Panas

Trener, coach, mediator

Ukoń­czyłam Szkołę Trenerów Biz­nesu oraz Szkołę Mediacji Grupy TROP. Jestem cer­tyfikowanym coachem przy Inter­national Coach Federation (międzynarodowa akredytacja ACC). Mam kil­kunastolet­nie doświad­czenie prak­tyka biz­nesu w międzynarodowym i wielo­kul­turowym środowisku kor­poracyj­nym.

Wykształ­cenie akademic­kie w finan­sach i ban­kowo­ści wykorzystałam pracując w róż­nych ban­kach. Jako pracow­nik banku prze­szłam przez różne procesy zmian strukturalno-organizacyjnych, w tym dwie fuzje. Dobrze znam i rozumiem specyfikę pracy tego środowiska, struk­tury organizacyjne i ich wzajemne powiązania.

Przez ostat­nie lata jako Business Con­trol­ling Manager współ­działałam w Grupie Zarządzającej dla Regionu Europy Centralno-Wschodniej i Skan­dynawii oraz byłam Człon­kiem Zarządu spółek IKEA w Pol­sce. Prze­prowadziłam i koor­dynowałam róż­norodne procesy zmian struk­tural­nych i orga­ni­za­cyj­nych – fuzje, zamknięcia, zmiany lokalizacji, reduk­cje, cen­tralizacje.

Jako jeden z czter­dziestu global­nych coachów grupy IKEA, dedykowanych do coachingu zarządów i top menedżerów, prowadziłam Executive Coaching z menedżerami z jed­nostek o róż­nym profilu i obszarze działania, w róż­nych czę­ściach świata. Prowadziłam rów­nież indywidualny Leader­ship Coaching dla Talen­tów Przy­wód­czych uczest­niczących w ogól­noświatowym programie roz­wojowym liderów. Opracowywałam i prowadziłam programy roz­wojowe dla liderów w Pol­sce i Europie.