Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Monika Klonowska - 200x280

Monika Klonow­ska

Psycholog, trener, mediator

Doświad­czenie zawodowe zdobyłam w Process Orien­ted Psychology w Szwaj­carii, w szkole Arnolda Min­della. Jestem absol­wentką 3-letniego Studium Terapii indywidual­nej i grupowej Laboratorium Psychoedukacji, Szkoły Trenerów i Szkoły Mediacji Grupy Trop. Od 1992 prowadzę szkolenia, realizuję autor­skie programy szkoleniowe. Wspieram zespoły i organizacje w okresach zmian, restruk­turyzacji, kryzysów.

Jestem doradcą CSR (Cor­porate Social Respon­sibility), współ­autorką projektu poświęconego wdrażaniu etyki w biz­nesie i dobrych prak­tyk w zarządzaniu. Buduję świadomość menedżerów i pra­cow­ni­ków w zakresie dobrych prak­tyk w biz­nesie, radzenia sobie ze zmia­nami, kon­flik­tami, prze­ciw­działania mob­bin­gowi i dys­kryminacji. Prowadzę projekty doradczo-szkoleniowe z tego zakresu dla firm, fun­dacji, gmin, sądów, instytucji administracji publicz­nej.

Jako wykładowca współ­pracuję ze szkołami wyż­szymi: Szkoła Główna Han­dlowa – studia podyplomowe (od 1992), Col­legium Civitas (od 2005), jako eks­pertka w projek­cie Nowoczesny Uniwer­sytet w Uniwer­sytecie War­szaw­skim.