Syl­wetki Założycieli Grupy TROP

Jac Jakubowski

Jac Jakubow­ski

Super­wizor Grupy TROP


Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni prezes Rady Trenerów przy Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym, przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.

Jestem autorem kon­cep­cji pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów (założonej przed dwudziestu laty), która wyewoluowała w naj­więk­szą Szkołę Trenerów Biz­nesu prowadzoną w ramach Grupy TROP. Pracuję jako super­wizor i men­tor Szkoły Trenerów Biz­nesu, Szkoły Coachów i U! Lider.

Zaj­muję się m.in. budowaniem i realizacją Strategii Roz­woju Spo­łecz­nego w fir­mach biz­nesowych, szkoleniami z zakresu zarzą­dza­nia zmianą, aktywizacji, budowania współ­pracy w struk­turach sieciowych, roz­wijania umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych, wpro­wa­dza­nia innowacyj­nych roz­wiązań. Prowadziłem wieloletni program wspar­cia procesu budowania działu sprzedaży mobil­nej jed­nego z naj­więk­szych ban­ków w Pol­sce.

Pracowałem dla wielu firm m.in. Agora SA, Amplico Life, Aiton Cald­well SA, BZWBK SA, Raif­feisen Bank, ING Bank Śląski, WSiP, Bank BPH, Inter Cars), ITI Cor­poration Sp. z o.o., PWN, Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS), PLL LOT SA.

Współ­pracuję z: Akademią Roz­woju Filan­tropii, Biurem Rzecz­nika Praw Obywatel­skich, Cen­trum Wspie­ra­nia Aktyw­no­ści Lokal­nych (CAL), Instytutem Coun­cel­lingu Gestalt, Klubem Gaja, Fun­dacją Iskierka, PAFW, Pracow­nią Badań i Innowacji spo­łecz­nych „Stocz­nia”, Towarzystwem Inicjatyw Twór­czych „Ę”.

Dialog i spo­tkanie z drugim człowiekiem to dla mnie szczególne ważne sprawy. W czasie wol­nym spo­tykam się z moimi przyjaciółmi, którzy zamiesz­kują różne piękne zakątki Pol­ski. Czytam książki, śpiewam i gram na gitarze. Zaj­muję się zmienianiem świata na lep­sze.

Strona inter­netowa Jaca Jakubow­skiego Czytaj więcej.

logo linked inlogo facebook