Syl­wetki Założycieli Grupy TROP

Dorota Jakubowska

Dorota Szczepan-Jakubowska

Prezes Grupy TROP

Od ponad 20 lat psycholog biz­nesu, trener, coach, men­tor, super­wizor treningu psychologicz­nego, rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne, moderator, mediator.

Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu i Szkoły Coachów oraz Szkoły Mediacji w Orga­ni­za­cji, Szkoły Moderatorów Action Lear­ning, U! Lider.

Buduję autor­skie projekty szkoleniowe i Strategie Roz­woju Spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm (od strony spo­łecz­nej) w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na delegowaniu zadań i uspraw­nianiu.

Od ponad 15 lat wspieram firmy w procesie prze­prowadzania zmian, pracy menedżerów nad własnym stylem zarzą­dza­nia w opar­ciu o mocne strony i preferen­cje osobowo­ściowe.

Specjalizuję się w inter­wen­cjach kryzysowych (roz­wiązywanie trud­nych kon­flik­tów w fir­mach).

Pracowałam m.in. dla Com­mer­cial Union, BZ WBK, Raif­feisen Bank, Amplico Life, Icopal, Impel, BRE Bank, Unilever, Bom­bar­dier Trans­por­tation, Inteligo. Go Direct, Initiative Media, Almi DECOR, Schneider Elec­tric Pol­ska, Altana Pharma, Grupa ITI, DGS Poland, ING Bank Śląski.

logo linked in logo facebook