Współpracownicy

 
 

Syl­wetki założycieli, trenerów i coachów oraz organizatorów szko­leń Grupy TROP

ZAŁOŻYCIELE GRUPY TROP

DSC 7221 b resize DSC 7439 b resize DSC 7218 b resize

Jac
Jakubow­ski

Super­wizor Grupy TROP
trener, coach

Dorota
Szczepan-Jakubowska

Współ­założyciel i
metodolog Grupy TROP,
trener, coach

Joanna
Mir­kow­ska

Prokurent spółki

TRENERZY, COACHOWIE, KON­SUL­TANCI

DSC 7250 b resize DSC 7150 b resize

Justyna
Zacharuk

Koor­dynacja działań
w Grupie TROP,
prowadzenie projek­tów,
trener, coach

Sonia
Jakubow­ska

Prowadzenie projek­tów,
trener

Maciej Barylka200x280 Agnieszka Zarzycka katarzyna gorzedowska

Maciej
Baryłka

Super­wizor, mediator,
trener, coach

Agnieszka
Zarzycka

Super­wizor, trener,
coach

Katarzyna
Gorzędow­ska

Trener współ­pracujący


anna kazakow - 0x225 Darek Kropacz - 200x280 Dariusz Majak 150x225

Anna
Kazakow

Trener współ­pracujący

Dariusz
Kropacz

Kon­sul­tant,
trener współ­pracujący

Dariusz
Majak

Trener i coach współ­pracujący

Monika Panas 200x280 Lucyna Weroniczak 200x280 Przemek Kluge 200x280

Monika
Panas

Trener współ­pracujący

Lucyna
Weroniczak

Trener współ­pracjący

Prze­mysław
Kluge

Trener, coach współ­pracujący

Bartosz Płazak 150x225 Marta Bara 150x225

Bar­tosz
Płazak

Trener i coach współ­pracujący

Marta
Bara

Trener i coach współ­pracujący

INSTYTUT TROP

Andrzej Blikle

Jola Czernicka-Siwecka

Barbara Fichtel 200x280

Andrzej
Blikle

Przed­siębiorca, autorytet
w dziedzinie TQM

Jolanta
Czerniecka-Siwecka

Szefowa i założycielka
Fun­dacji Iskierka,
trener, coach,

Bar­bara
Fich­tel

Mediator, specjalista HR

ORGANIZATORZY

Joanna Zienkiewicz

Joanna
Nie­kraszewicz

Ewaluator

DSC 7479 b resize DSC 7626 b resize

Katarzyna
Żebrow­ska

Główna księgowa

Marietta
Banach

Koor­dynator
Akademii TROP

Magdalena Przyborek 200x280 Dorota Trzaska1

Mag­dalena
Englert-Przyborek

Koor­dynator Akademii TROP

Dorota Trzaska

Koor­dynator Mar­ketingu

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne