Ewaluacja i monitoring zmiany

 
 

Atlas Programu Ewa­lu­acja

iStock 000000599307S ewaluacja poziomy zmiany

Prak­tykowane przez nas podej­ście do ewaluacji obej­muje i integruje wszyst­kie poziomy oddziaływań. W szczegól­no­ści proponujemy:

Fotolia 40630982 XS ewaluacja ocena efektow szkolen

Badanie real­nych efek­tów pojedyn­czych szko­leń, oraz projek­tów szkoleniowo-coachingowych

Fotolia 30846362 S ewaluacja zminy w organizacji

Ewaluację pro­gra­mów zmiany i roz­woju w orga­ni­za­cji

Fotolia 25045602 L ewaluacja programow zmiany w srodowisku

Ewaluację pro­gra­mów zmiany w środowisku

Fotolia 6782204 XS ewaluacja programow zmiany

Prowadzimy szkolenia szkolenia zamnięte dla osób zaj­mujących się prowadzaniem zmian

Cele programu

Program „Ewa­lu­acja i monitoring zmiany” adresowany jest do firm, orga­ni­za­cji pozarządowych i środowisk lokal­nych.

Służy przy­gotowaniu i monitorowaniu zmiany pod kątem procesów spo­łecz­nych, czyli czyn­ników ludz­kich. Jak wiadomo skutecz­ność zmiany, a szczegól­nie zmiany w obszarze kul­tury organizacyj­nej, zależy w głow­nej mierze od tego, jak pracow­nicy i człon­kowie danej spo­łecz­no­ści zareagują na nią.

orkiestra ewalaucja

Jest to pierw­sza w Pol­sce tak kom­plek­sowa propozycja meto­dyki ewaluacji, ktorej celem jest:

 • ocena efek­tyw­no­ści i opis real­nych skut­ków już prze­prowadzonych działań szkoleniowych i sys­temowych;
 • ocena efek­tyw­no­ści pracy nad roz­wojem kul­tury organizacyj­nej i kapitału spo­łecz­nego w środowisku lokal­nym;
 • wspar­cie planowania zmiany, poprzez dostar­czanie real­nych i opracowanych metodologicz­nie danych o sytu­acji wyj­ściowej oraz rekomen­dacji co do strategii pracy z ludźmi.

Dostar­cza użytecz­nych rekomen­dacji popar­tych kon­kret­nymi danymi.

Ewa­lu­acja może towarzyszyć takim zmia­nom w orga­ni­za­cji jak:

 • wpro­wa­dza­nia zmian w zakresie orga­ni­za­cji pracy np. optymalizacja procesów, budo­wa­nie nowego sys­temu IT;
 • wprowadzanie zmian w kul­turze organizacyj­nej np. budo­wa­nie kul­tury Lean czy wdrażania zarzą­dza­nia przez war­to­ści;
 • fuzjom i restruk­turyzacjom;
 • zmia­nom w zakresie produk­tów i sprzedaży.

Ewa­lu­acja TROP może towarzyszyć rów­nież projek­tom, których celem jest aktywizacja, roz­wój kom­peten­cji grup zawo­do­wych czy budo­wa­nie kapitału spo­łecz­nego. Są one adresowane do środowisk lokal­nych i określonych grup spo­łecz­nych (np. młodzieży, osób star­szych) lub zawo­do­wych (np. nauczycieli).

Opieka nad programem

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska
Nad­zór merytoryczny nad programem

Specjalista ds. budowania strategii wpro­wa­dza­nia zmian kul­turowych oraz monitorowania ich efek­tów.

Beata Ciężka 125x175

Beata Ciężka
Ewaluator, specjalista ds. badań jako­ściowych i analiz eks­perc­kich. Prezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Ewaluacyj­nego w latach 20042010.DSC 7725 b2 resize

Joanna Nie­kraszewicz
Koor­dynator pro­gra­mów ewaluacyj­nych Grupy TROP.

kon­takt:
tel.:22 615 52 40
wyślij pytanie

Korzy­ści z Programu

Fotolia 42315608 XLkorzysci - ewaluacja ocena efektywnosci dzialan

Pozwala na ocenę efek­tyw­no­ści prowadzonych działań związanych z  wpro­wa­dza­niem zmiany.

iStock 000015824140S ewaluacja wybor kierunku w warunkach niepewnosci
Pozwala na wybranie kierun­ków działania w warun­kach nie­pew­no­ści

Fotolia 40872122 S ewaluacja korzysci unikanie naglych zdarzen

Zwiek­sza szansę na unik­nięcie nagłych, niweczących wysiłki wydarzeń, które były do prze­widzenia, choć trudno było to dostrzec ze środka

Fotolia 46940800 XS ewaluacja korzysc struktura zjawisk miedzyludzkich w org
Pozwala lepiej zro­zumieć naturę zjawisk miedzyludz­kich w orga­ni­za­cji lub środowisku, nazywając i opisując związki sys­temowe pomiędzy ludźmi i grupami. Udziela kon­kret­nych wskazówek co do pracy nad roz­wojem ludzi w prowadzonej zmianie

Ułatwia prze­kształ­cenie marzeń oraz planów w real­ność, ponie­waż lokalizuje, gdzie są szanse i zagrożenia w procesie reali­za­cji programu zmiany

Jak działamy?

W ramach Programu Ewaluacji i Monitoringu Zmiany realizujemy usługi badaw­cze i dorad­cze.

Jakie metody stosujemy?

Ewa­lu­acja w dużej mierze ma charak­ter jako­ściowy, choć posługujemy się też danymi i metodami ilo­ściowymi.
Stosujemy ankiety, kwestionariusze, prowadzimy grupy fokusowe, wywiady indywidualne, obser­wacje, analizę wytworów i dokumen­tów.

Kiedy warto zaczynać pracę nad ewaluacją?

Naj­lep­sze efekty można uzyskać, jeśli ewa­lu­acja towarzyszy projek­towi zmiany od początku, już na etapie jej planowania. Umoż­liwia to prawidłowe postawienie celów projektu w odniesieniu do sfery pracy z ludźmi. Wczesne zaan­gażowanie ewaluatorów w projekt pomaga rów­nież w określeniu metod badaw­czych naj­bar­dziej adekwat­nych do potrzeb i moż­liwo­ści tech­nicz­nych oraz finan­sowych. Należy przy tym pamiętać, że żadne badanie nie pozostaje bez echa, każde wywołuje w spo­łecz­no­ści odzew. Strategia badania może wspierać plany zmiany, albo też im prze­szkadzać np. poprzez budzenie nie­chęci do wypeł­niania ankiet.

Jak sfor­mułowane są cele pod­legające ewaluacji w metodzie TROP?

W Metodzie TROP określenie celu polega na precyzyj­nym nazwaniu, jakie procesy międzyludz­kie powinien zainicjować dany program. Nie jest to tradycyjny spo­sób stawiania celów, ale badania zjawisk psychologicz­nych i spo­łecz­nych wymagają nowych roz­wiązań. Na ogół chodzi bowiem raczej o to, by program dał impuls do roz­woju ludzi w określonym kierunku, a nie o to, aby doprowadził do ściśle określonego punktu. Przy­kładowo: jaki byłby to punkt w przy­padku pracy nad postawami? Jakiego poziomu zaan­gażowania, odpowiedzial­no­ści czy odwagi wymagalibyśmy, aby uznać, że program odniósł suk­ces? Oczywi­ście tego nie da się tego określić jed­noznacz­nie. Możemy jed­nak prze­widzieć, jak proces wzmac­niania takich postaw zachodzi i jakie są symp­tomy roz­woju w tym zakresie, a jed­nocześnie — co świad­czyć może o zatrzymaniu się pożądanego procesu. Na wychwyceniu tego typu symp­tomów skupia się właśnie ewa­lu­acja procesowo-jakościowa wg TROP.

Edukacyjna rola ewaluacji

Nasza ewa­lu­acja towarzyszy klien­tom w codzien­nej prak­tyce, zwykle nie wymaga oddziel­nych, masowych badań, lecz opiera się na wywiadach i obser­wacji.

Ma charak­ter monitoringu procesów zachodzących w real­nych pra­cow­ni­ków, dzieki czemu pozwala na ogromną oszczed­ność czasu i pieniędzy na szkolenia, zebrania i naprawę błędów.

16272574 xl ewaluacja korzysc staly monitoring zmiany

Ewa­lu­acja TROP realizowana jest w ścisłej wspól­pracy z człon­kami danej spo­łecz­no­ści np. pracow­nikami orga­ni­za­cji, którzy znają jej cel oraz aktyw­nie biorą udział w jej prze­prowadzeniu. Dzięki temu ewa­lu­acja ułatwia wyłonienie i przy­gotowanie naj­lep­szych ambasadorów zmiany.

Fotolia 49746476 Sewaluacja korzysci struktura zjawisk miedzyludzkich

Roz­wija prak­tyczną umiejęt­ność obser­wacji ludzi i współ­zależ­no­ści pomiedzy nimi, przez co uczy wpro­wa­dza­nia zmian. Proces ewaluacji bar­dziej złoż­nych projek­tów realizowany jest w ścił­słej współ­pracy ze zleceniodawcą, w dialogu z nim i jego pracow­nikami, a wnioski są omawiane na bieżąco, aby umozliwić skorygowanie planów.

Fotolia 44295220 L ZIR Budowanie org Uczacej sie

Oprócz dostar­czania danych – tworzy okazje do reflek­sji nad prze­biegiem procesów zmiany, szkoli więc w duchu Action Lear­ning (nauka w działaniu).

Dzieki takiej metodyce ewa­lu­acja TROP pomaga budować organizacje uczące się.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne