Festiwal Empatia w działaniu — 1417 czerwca 2018

Obraz2 festiwal z logami

4 dni, fascynujący prelegenci, zro­zumienie i doświad­czenie współ­pracy opar­tej na empatii, dialog i wzajemna inspiracja, spo­tkanie ludzi z róż­nych obszarów życia spo­łecz­nego, pla­no­wa­nie wła­snych projek­tów, wspieranie działań z sen­sem, warsz­taty, wykłady, panele, open-space

Udział w kon­feren­cji (1415.06.2018): 310 zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu do 14.05.2018 koszt udziału w kon­feren­cji: 279 zł + 23%VAT

For­mularz zapisu

Ser­decz­nie zapraszamy

Zespół Grupy TROP

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018