Dzień otwarty w Grupie TROP21 marca 2018

Dzien otwarty GRAFIKA

Ener­getycz­nie, soczy­ście, odświeżająco - tak będzie na Dniu Otwar­tym w tym roku! Dlaczego? Przy­gotowaliśmy dla Ciebie wiele nowo­ści. Odważ­nie wkraczamy w świat employability. To podej­ście promujące roz­wój unikal­nych zestawów kom­peten­cji.

Dzięki nim zyskasz:

Na rynku pracy- Świadomość swoich talen­tów i moc­nych stron. Wgląd w to, czego chcesz — jaki styl pracy Ci odpowiada, w jakich rolach w zespole i kul­turze organizacyj­nej czujesz się kom­for­towo.

W życiu - Narzędzia do pracy z kon­flik­tem i radzenia sobie ze stresem w optymalny dla siebie spo­sób, odwagę do zmian i szukania nowych roz­wiązań. Więk­szą łatwość podej­mo­wa­nia decyzji i mobilizacji ener­gii. Zro­zumienie wła­snych potrzeb i procesów emocjonal­nych — general­nie pew­niej­szy grunt pod nogami :)

Masz ochotę zmienić coś w swoim życiu zawodowym? Szukasz dla siebie nowych moż­liwo­ści zawo­do­wych, roz­wojowych? A może chcesz się dowiedzieć czym jest Współ­praca Oparta na Empatii? Zapraszamy do Grupy TROP na Dzień Otwarty! Skorzystaj z bez­płat­nych inspirujących warsz­tatów, debat, wykładów, networ­kingu a także kon­sul­tacji indywidual­nych — zobacz czy nasza oferta i styl pracy jest dla Ciebie.

#warsz­taty #inspirującedialogi #ciekawewykłady #indywidual­nekon­sul­tacje #wciagajacypanel

Kiedy: 21.03.2018 | 10:3018.00

Gdzie: Cen­trum Empatii | Śród­ziem­nomor­ska 17 | War­szawa

Kon­takt: (22) 615 52 40 | akademia@grupatrop.pl

Zgłoszenia: wypeł­nij FOR­MULARZ ZGŁOSZENIOWY (wymagane)

Dzień Otwarty Program 1

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018