Festiwal: Empatia w działaniu — 1417 czerwca 2018

Obraz2 festiwal z logami

→ Nie­zwykłe 4 dni, pod­czas których spo­tkają się ludzie biz­nesu, orga­ni­za­cji pozarządowych, nauczyciele, urzęd­nicy, arty­ści oraz twórcy innowacyj­nych projek­tów spo­łecz­nych.

→ Planujemy eks­plozję wzajem­nych inspiracji i fascynujące spo­tkanie róż­norod­no­ści.

→ Spo­tykamy się w War­szawie.

→ Festiwal organizowany jest przez Koalicję na rzecz Współ­pracy Opar­tej na Empatii | www.akcja-empatia.pl

Program jest dostępny pod lin­kiem: http://www.akcja-empatia.pl/festiwal/

Paneli­ści, prelegenci, goście specjalni

Jacek Jakubow­ski

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni prezes Rady Trenerów przy Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym. Przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.

Joanna Brodzik

Aktorka i człowiek wiel­kiego serca. Zagrała ponad 30 ról fil­mowych i teatral­nych. Prezeska Fun­dacji Opiekun Serca. Działa na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych. Od wielu lat łączy aktor­stwo z organizacją wspar­cia dla potrzebujących. Edukuje jak świadomie i empatycz­nie wspierać innych.

prof. Andrzej Blikle

Pracow­nik Instytutu Pod­staw Infor­matyki PAN, członek Europej­skiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nad­zor­czej „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 19902010 prezes zarządu). Wieloletni prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych, członek Komitetu Mazowiec­kiej Nagrody Jako­ści, prze­wod­niczący Rady Cen­trum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Pol­skiego oraz kil­kunastu innych orga­ni­za­cji.

Woj­ciech Eichel­ber­ger

Psychoterapeuta, coach, trener, doradca biz­nesu. Współ­twórca i dyrek­tor Instytutu Psychoim­munologii (IPSI) w War­szawie, który zaj­muje się m.in. profilak­tyką prze­ciążenia i wypalenia stresem.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Od ponad 20 lat psycholog biz­nesu, trener, coach, men­tor, super­wizor treningu psychologicz­nego, rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne, moderator, mediator. Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu i Szkoły Coachów oraz Szkoły Mediacji w Orga­ni­za­cji, Szkoły Moderatorów Action Lear­ning, U! Lider.

Agata Stafiej-Bartosik

Prezes Ashoka Pol­ska. W 2001 roku została wybrana jako Ashoka Fel­low za działal­ność w zakresie promowania narzędzi mar­ketingu i mediów, jako spo­sobu wzmac­niania orga­ni­za­cji pozarządowych. Współ­założycielka Fun­dacji Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej oraz orga­ni­za­cji SMart­Kol­lek­tiv (Ser­bia). Przez wiele lat menedżer ds. spo­łecz­nej odpowiedzial­no­ści firmy (Danone).

dr hab. Ryszard Pra­sz­kier

Współ­pracuje z Ośrod­kiem Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Spo­łecz­nych Uniwer­sytetu War­szaw­skiego, badając zjawisko przed­siębior­czo­ści spo­łecz­nej. Współ­autor i autor artykułów na ten temat. Członek Rady Fun­dacji Synap­sis i Fun­dacji dla Pol­ski. Jeden ze współ­założycieli Akademii Roz­woju Filan­tropii.

dr Jacek Strzemieczny

Współ­założyciel, prezes zarządu Fun­dacji Cen­trum Edukacji Obywatel­skiej (CEO). Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fun­dację Wol­no­ści. Dok­tor nauk pedagogicz­nych, trener i super­wizor treningu grupowego Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

Andrzej Jeznach

Dok­tor ekonomii, który od 35 lat żyje i pracuje w Niem­czech. Ma doświad­czenie jako udziałowiec, wła­ściciel i prezes kilku międzynarodowych firm han­dlowych. Na przy­kładzie swojej firmy pokazuje, że idea budowania tur­kusowej orga­ni­za­cji jest moż­liwa. Autor książek: Szef, który ma czas oraz Sztuka życia.

Zofia Dzik

Prezes Zarządu Fun­dacji Humanites, organizator corocz­nych kon­feren­cji „Suk­ces w Pracy=Sukces w Rodzinie?” promującymi przy­wódz­two oparte na zrów­noważonym, spój­nym roz­woju człowieka, w sferach: fizycz­nej, umysłowej, emocjonal­nej i duchowej, dyrek­tor Akademii Przy­wódz­twa Liderów Oświaty, doświad­czony menadżer branży kon­sul­tin­gowej i rynku usług finan­sowych. Członek Rad Nad­zor­czych następujących spółek: TU Link4 S.A., ERBUD S.A. i PKO BP S.A.

Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Roz­woju Filan­tropii w Pol­sce. Jego pasją jest aktywizacja spo­łecz­no­ści lokal­nych i wir­tual­nych, tworzenie marek spo­łecz­nych, fun­draising i mar­keting spo­łecz­nie zaan­gażowany. Autor szeregu publikacji o tematyce związanej z fun­draisin­giem i spo­łecz­nym zaan­gażowaniem biz­nesu.

Cen­nik

Udział w kon­feren­cji (1415.06.2018): 310 zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu do 14.05.2018 koszt udziału w kon­feren­cji: 279 zł + 23%VAT

FOR­MULARZ ZAPISU

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018