Zniżka na Trening Budowania Relacji do 20.11.2017!

Trening budowania relacji

Już nie­długo rusza kolejna edycja Treningu Budowania Relacji. Jedynego w Pol­sce treningu inter­per­sonal­nego połączonego z warsz­tatem planowania dal­szego roz­woju. TBR to wyjąt­kowa forma pracy, pod­czas której uczest­nicy aktyw­nie przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­taktu w grupie oraz reak­cjom na zachowania innych ludzi. W życz­liwej atmos­ferze udzielają sobie infor­macji zwrot­nychopracowują ścieżkę roz­woju zgodną z własnymi war­to­ściami i potrzebami.

_______________

*Warunki promocji

________________

Promocja trwa od 10 listopada do 20 listopada 2017 roku. Zniżkę otrzyma osoba, która pod­pisze umowę na uczest­nic­two w Treningu Budowania Relacji. Zniżka nie łączy się z innymi zniż­kami oferowanymi przez Grupę TROP.

Inne Aktual­no­ści

Zniżka First Minute — do 19 lutego 2018

Jak być skutecz­nym liderem w czasie zmiany? — Szkoła Liderów — 10 marca 2018r

Rekrutacja na Specjalizację Trener­ską — 13 stycz­nia 2018

Rekrutacja na Specjalizację Coachin­gową — 13 stycz­nia 2018