Zniżka na Trening Budowania Relacji do 20.11.2017!

Trening budowania relacji

Już nie­długo rusza kolejna edycja Treningu Budowania Relacji. Jedynego w Pol­sce treningu inter­per­sonal­nego połączonego z warsz­tatem planowania dal­szego roz­woju. TBR to wyjąt­kowa forma pracy, pod­czas której uczest­nicy aktyw­nie przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­taktu w grupie oraz reak­cjom na zachowania innych ludzi. W życz­liwej atmos­ferze udzielają sobie infor­macji zwrot­nychopracowują ścieżkę roz­woju zgodną z własnymi war­to­ściami i potrzebami.

_______________

*Warunki promocji

________________

Promocja trwa od 10 listopada do 20 listopada 2017 roku. Zniżkę otrzyma osoba, która pod­pisze umowę na uczest­nic­two w Treningu Budowania Relacji. Zniżka nie łączy się z innymi zniż­kami oferowanymi przez Grupę TROP.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018