II Forum Edukacji Dorosłych

FED

II Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fun­dację Roz­woju Sys­temu Edukacji

i działające w ramach Fun­dacji Krajowe Biuro EPALE, dedykowane jest osobom, które zawodowo zaj­mują się edukacją dorosłych lub interesują się tym zagad­nieniem. Jeśli poszukujesz inspiracji, nowych roz­wiązań, spraw­dzonych metod, spo­sobów motywowania dorosłych do nauki w obszarze roz­wijania kom­peten­cji i zain­teresowań, dokształ­cania czy uczenia się w miej­scu pracy, nie może Cię zabrak­nąć pod­czas tego wydarzenia!

PROGRAM FORUM

W ramach 4 ścieżek tematycz­nych, ponad 40 prelegen­tów wystąpi w 20 róż­nych wykładach, prezen­tacjach, panelach dys­kusyj­nych i warsz­tatach. Tu każdy związany z edukacją dorosłych znaj­dzie coś dla siebie.

Pod­czas otwar­cia kon­feren­cji poruszymy temat kom­peten­cji przy­szło­ści, które dziś są przed­miotem ożywionych dys­kusji. Poroz­mawiamy o tym, jakie kom­peten­cje są teraz ważne i jakie będą w przy­szło­ści z punktu widzenia rynku pracy oraz w jaki spo­sób instytucje edukacyjne, firmy szkoleniowe, szkoły wyż­sze oraz decydenci mogą wspierać ich roz­wój. Pod­czas Forum jed­nym z prelegen­tów będzie Dorota Szczepan-Jakubowska,

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

  1. UCZENIE SIĘMIEJ­SCU PRACY – ścieżka dedykowana przed­stawicielom działów HR odpowiedzial­nym za szkolenia pra­cow­ni­ków, organizacjom pracodaw­ców oraz pracodaw­com prowadzącym doskonalenie zawodowe swoich pra­cow­ni­ków. Poroz­mawiamy o zarządzaniu talen­tami, pokażemy jak zastosować metodę men­toringu i odczarujemy ewaluację.
  2. TRENERZY TRENEROM – ścieżka dedykowana trenerom, szkoleniow­com, osobom pracującym z grupami. Osądzimy proces grupowy, pokażemy jak popeł­niać błędy i zdradzimy kulisy super­wizji.
  3. NOWE METODY NAUCZANIA DOROSŁYCH – ścieżka dedykowana edukatorom, którzy poszukują nowych tren­dów, inspiracji i ciekawych roz­wiązań w obszarze edukacji dorosłych. Wprowadzimy w świat wir­tual­nej rze­czy­wi­sto­ści, wskażemy kierunki roz­woju edukacji językowej oraz poroz­mawiamy na serio o e-learningu.
  4. WSPAR­CIE OSOBY UCZĄ­CEJ SIĘ – ścieżka dedykowana pracow­nikom instytucji kul­tury, osobom pracującym z seniorami, dorad­com edukacyj­nym i zawodowym. Zaprezen­tujemy atrak­cyjne i prak­tyczne metody pracy z dorosłymi, nauczymy jak doradzać i poszukamy odpowiedzi na pytanie po co nam edukacja kul­turalna?

W myśl idei „uczenia się przez całe życie” zaprosimy Was rów­nież do zdobycia nowych, prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści. Przy­gotowaliśmy stanowiska, gdzie będziecie mogli między innymi:

  • nauczyć się prze­kazywania krót­kich komunikatów w języku migowym,
  • prze­ćwiczyć metody wizualne w pracy trenera (sketch­noting)
  • prze­testować szeroką gamę pomocy naukowych dedykowanych dorosłym.

Kon­feren­cja jest bez­płatna. Warun­kiem uczest­nic­twa jest posiadanie aktyw­nego konta lub rejestracja na plat­for­mie EPALE.

21 listopada 2017 r. godz. 10:0017:30

Cen­trum Kon­feren­cyjne – Stadion PGE Narodowy

Aleja Poniatow­skiego 1, War­szawa

Zapisy odbywają się wyłącz­nie drogą elek­troniczną. Aby zgłosić chęć uczest­nic­twa i zarejestrować się na II FED konieczne jest wypeł­nienie i wysłanie for­mularza rejestracyj­nego . Ter­min zgłoszeń upływa 15 listopada 2017 r.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018