FiLove #5– zapraszamy na kolejne seminarium filozoficzne: Złoty środek. – 23.11.2017

banner filove5

Gdzie jest złoty środek? Roz­ważania o rów­nowadze w życiu.

Na początku stycz­nia kluby fit­ness prze­żywają oblężenie, diety naj­więk­szą popular­no­ścią cieszą się w przed­wakacyj­nym czasie, a na przejedzenie więk­szość osób narzeka w święta. A gdyby tak postawić na rów­nowagę?

Złoty środek to wyrażenie powszech­nie znane i używane, naj­czę­ściej do wyrażenia postawy umiaru, mądrego kom­promisu, adekwat­nych wyborów. Nie jest to dalekie od oryginału, czyli kon­cep­cji Arystotelesa. Dla niego było to szukanie rów­nej miary, dobrego — bo sytuacyj­nie adekwat­nego — kroku, unikanie skraj­no­ści. Kon­cep­cja ta odnosi się do war­to­ści i cnót w bar­dzo prak­tycz­nym wymiarze. Po prostu chodzi o to, by być dobrym i dobrze postępować — war­to­ścią jest odwaga, a nie brawura czy tchórzostwo; szczodrość, a nie skąp­stwo czy roz­rzut­ność; bycie łagod­nym, a nie poryw­czym, czy apatycz­nym. A jak stawać się odważ­nym, szczodrym, łagod­nym, sprawiedliwym, etc.? Działając w taki spo­sób, czyli prak­tykując cnoty.

Inspiracje złotego środka to szansa na więk­szą rów­nowagę w życiu. I nie ma to nic wspól­nego z nudą czy asekuranc­twem! To raczej drogo­wskaz na “akurat” — dobrze, dostat­nio, szczęśliwie, zgod­nie z potrzebami i moż­liwo­ściami.

Przyjdź jeśli:

  1. chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie szanse Arystoteles widział w kształ­towaniu dobrego charak­teru poprzez złoty środek i jak dziś może nas to inspirować w mądrym roz­woju;
  2. zastanawiasz się, kiedy i jakie skraj­no­ści pociągają Cię naj­moc­niej;
  3. chcesz przyj­rzeć się, gdzie “leży” Twój złoty środek;
  4. masz gotowość zastanowić się jakie korzy­ści i straty wiążą się dla Ciebie ze skraj­no­ściami, które lubisz naj­bar­dziej;
  5. kusi Cię wizja umiaru.

FiLove złoty środek to spo­tkanie w poszukiwaniu dobrego życia. Zapraszamy!

_____________________________________________________

Gdzie: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Ter­min: 23.11.2017

Godziny: 18:0021:00

Uczest­nic­two: 99

For­mularz zgłoszeniowy

Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

____________________________________________________

Ter­miny kolej­nych spo­tkań do końca 2017 roku

Filove #614.12.201718:0021:00 - Czy kierują Tobą pragnienia nie-do-nasycenia? O sztuce satys­fak­cji

____________________________________________________

Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Jowita Radziń­ska

jowita.radzinska@grupatrop.pl
507 055 217

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

Filove to:

Wiedza korzenna;Zjadliwa dawka mądrości;Zawsze inspirująca refleksja;Tylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;Wskazówki, co i jak pogłębiać;Wymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

Filove jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradygmatów;Dotarcie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i przekonań;Sposoby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;Umiejętność kon­fron­towania z „oczywistymi” prawdami;Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i wartości;Stawianie moc­nych pytań;Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

Filove łączy kilka metod:

seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;warsztat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami; kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018