Wspólny język z uczniem — to moż­liwe!

banner Joasia P

Wspólny język z uczniem — to moż­liwe! Jak efek­tywna komunikacja sprzyja motywowaniu uczniów?

• Czy masz trud­no­ści z wyrażeniem oceny na temat pracy ucznia?

• Czy miewasz wrażenie, że uczniowie nie słuchają Twoich wskazówek?

• Czy masz poczucie, że uczniowie Cię lek­ceważą?

• Czy zdarza Ci się, że czujesz złość i irytację w kon­tak­cie z uczniem, ale nie wiesz jak to zakomunikować i wybuchasz zło­ścią?

Zapraszamy lek­torów, nauczycieli szkol­nych, korepetytorów, trenerów i coachów językowych na warsz­tat (i indywidualną kon­sul­tację).

W trak­cie warsz­tatu

  • Przyj­rzymy się kon­kret­nym sytuacjom w pracy z uczniami — przeanalizujemy ich poten­cjalne efekty
  • Zastanowimy się, dlaczego czujemy trud­no­ści w wyrażaniu swoich oczekiwań, ocenianiu i motywowaniu uczniów
  • Poszerzymy wiedzę o pro­ce­sach komu­ni­ka­cji, aktyw­nym słuchaniu i skutecz­nym feed­backu,
  • Poćwiczymy narzędzia efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji

———————————-

Obszary pracy

———————————-

  1. Uczest­nicy warsz­tatu będą mieli okazję odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
  2. Jak ja się komunikuję w trak­cie zajęć i spo­tkań z uczniami i jakie mam tego efekty?
  3. Jak mogę roz­wijać skuteczną komunikację w relacji nauczyciel-uczeń?
  4. Z jakich narzędzi komu­ni­ka­cyj­nych mogę korzystać w relacji z uczniami?
  5. Jak wspierać ucznia w procesie roz­woju? Wprowadzenie do coun­sel­lingu — meto­dyki British Coun­cil

Jest to warsz­tat z cyklu Pracow­nia Świadomego Nauczyciela.

W trak­cie warsz­tatu będziemy pracować w opar­ciu o Metodę TROP od kil­kunastu lat z powodzeniem stosowaną w biz­nesie.

W Metodzie TROP chodzi o to, aby ludzie się uczyli, a nie byli uczeni. Stanie się tak, gdy osoba odpowiedzialna za uczenie siebie i innych stworzy sytuację, w której uczest­nicy będą mieli moż­liwość roz­wijania się poznaw­czo. Warun­kiem zaist­nienia sytu­acji edukacyj­nej są: aktyw­ność, poczucie bez­pieczeń­stwa, współ­praca zespołowa, zaan­gażowanie osobistego doświad­czenia i poczucie sensu. Uczenie się następuje w kilku etapach poprzez doświad­czenie, wyciąganie wniosków, prak­tykę i wymianę wiedzy. Waż­nym założeniem Metody TROP jest praca na moc­nych stronach i empatyczny kon­takt. Empatyczny kon­takt z innymi ludźmi to podej­ście oparte na wzięciu odpowiedzial­no­ści za siebie i samoak­cep­tacji, które pozwalają nam poznawać i wchodzić w relacje z osobami, które mają inne war­to­ści, szukać tego co wspólne i wzajem­nie się od siebie uczyć.’ (Dorota i Jacek Jakubow­scy — z materiałów TROP).

———————————-

Infor­macje organizacyjne

———————————-

Ter­min warsz­tatu: 19 listopada 2017, godziny: 10.0017.00 (7 h)

Lunch (kanapki, sałatki, owoce) w cenie warsz­tatu

Ter­min kon­sul­tacji: do 8 tygo­dni po warsz­tacie, czas trwania 45 minut

Miej­sce: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Inwestycja: 310 PLN (brutto)

Trener: Joanna Poręb­ska

Kon­takt: Joanna Poręb­ska jj.porebska@gmail.com

For­mularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://tak4training.com/najblizsze-warsztaty

Szkolenie odbędzie się w grupie 612 osób, jeśli zgłosi się co naj­mniej 6 osób. Warun­kiem uczest­nic­twa jest wpłacenie zaliczki w wysoko­ści 100 PLN.

Pozostałą kwotę należy wpłacić na 2 tygo­dnie przed warsz­tatem.

Dane do prze­lewu : nr rachunku 50 1020 5558 1111 1201 2230 0079, Joanna Poręb­ska. Tytuł prze­lewu: ‘Wspólny język z uczniem’

Joanna Poręb­ska o sobie:

JJestem trenerem (Dyplom I stop­nia) i coachem w procesie cer­tyfikacji I stop­nia, Grupy TROP i Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Mam cer­tyfikację Cam­bridge Lan­guage Asses­sment jako Trener CELTACEL­TYL z upraw­nieniami Main Course Tutor. Jestem rów­nież trenerem SEN (Special Educational needs) w nauczaniu angiel­skiego w  ramach British Coun­cil.

Posiadam międzynarodowe doświad­czenie trener­skie, między innymi 2 lata w Wiet­namie i rok w Chinach. Specjalizuję się w kształ­ceniu nauczycieli zdobywających upraw­nienia do uczenia angiel­skiego w środowisku międzynarodowym, wspieraniu począt­kujących nauczycieli jako men­tor, a także doskonaleniu kom­peten­cji doświad­czonych lek­torów British Coun­cil w ramach Lear­ning and Develop­ment Programme.

Jestem eks­per­tem nauczania w opar­ciu o metody aktywizujące, budo­wa­nie motywującej relacji z grupą i roz­wijanie autonomii uczniów, W procesie szkoleniowym i coachin­gowym pracuję w opar­ciu o metodę TROP. Wspieram nauczycieli w roz­woju zawodowym i osobistym poprzez pracę na moc­nych stronach i doskonalenie kom­peten­cji takich jak komunikacja z uczniem i dawanie infor­macji zwrot­nej..

Inspiruje mnie poczucie sensu w pracy, w zgodzie ze sobą.

W pracy szkoleniowej spędziłam ponad 3000 godzin szkoląc nauczycieli.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018