FiLove – Czy do szczę­ścia potrzeba nam innych ludzi? O przyjaźni u Arystotelesa – 19.10.2017

banner filove 4 przyjazn

Temat następ­nego spo­tkania: Czy do szczę­ścia potrzeba nam innych ludzi? O przyjaźni u Arystotelesa

Dziś chyba nikt nie może powiedzieć, że jest samotną wyspą. Kon­takty, relacje, inni ludzie po prostu to nasza codzien­ność. Starożytni filozofowie wiedzieli to, co potwier­dzają współ­czesne badania — bliskie relacje to recepta na szczęśliwe życie.

Jak to się dzieje, że ludzie wchodzą ze sobą w relacje? Po co i dlaczego to robią? Czy chodzi o wspólną zabawę? A może o jakąś wspólną sprawę? W jak wielu relacjach jesteśmy dla nich samych?

Zapraszamy Was do pracy roz­wojowej, dla której inspiracją będzie kon­cep­cja przyjaźni u Arystotelesa. To on twier­dził, że ludzie do szczę­ścia potrzebują przyjaciół. Dobrych relacji wymaga też skuteczny biz­nes i dobrze prosperujące pań­stwo. Te róż­nego rodzaju relacje — co innego nas do nich motywuje, czego innego oczekujemy, inna jest ich trwałość i inten­syw­ność — wzajem­nie się uzupeł­niają. I wszyst­kie są potrzebne!

Zapraszamy, bo na fiLove o przyjaźni:
- przyj­rzymy się róż­nym kategoriom relacji;
- postawimy pytania o motywację do bycia razem;
- zastanowimy się, czy war­to­ścią przyjaźni jest jej trwałość;
- będziesz miał/a szansę przyj­rzeć się waż­nym dla siebie relacjom;
- dostaniesz wskazówki, jak spraw­dzać, czy relacje są służące — czy są przyjaź­nią dającą szczę­ście.

_____________________________________________________

Gdzie: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Ter­min: 19.10.2017

Godziny: 18:0021:00

Uczest­nic­two: 99

For­mularz zgłoszeniowy

Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

____________________________________________________

Ter­miny kolej­nych spo­tkań do końca 2017 roku

Filove #523.11.2017 - 18:0021:00 - Gdzie jest złoty środek? Roz­ważania o rów­nowadze w życiu.

Filove #614.12.201718:0021:00 - Czy kierują Tobą pragnienia nie-do-nasycenia? O sztuce satys­fak­cji

____________________________________________________

Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Jowita Radziń­ska

jowita.radzinska@grupatrop.pl
507 055 217

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

Filove to:

Wiedza korzenna;Zjadliwa dawka mądrości;Zawsze inspirująca refleksja;Tylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;Wskazówki, co i jak pogłębiać;Wymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

Filove jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradygmatów;Dotarcie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i przekonań;Sposoby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;Umiejętność kon­fron­towania z „oczywistymi” prawdami;Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i wartości;Stawianie moc­nych pytań;Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

Filove łączy kilka metod:

seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;warsztat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami; kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018