Kobieca codzin­ność z mocą — 18.10.2017 — coaching grupowy w ramach Kobiecego TROPu

banner kobiecym tropem

Dlaczego taki temat warsz­tatu?

Wiele razy słyszałyśmy od kobiet, że codzien­ność, jest dla nich męcząca, że odbiera radość, że pod­cina skrzydła, że zabiera ener­gię do innych działań.

Czy jest moż­liwe, by rutynową codzien­ność uczynić barwną i radosną?

Oczywi­ście tak! To, jak spo­glądasz na swoje codzienne obowiązki, na swoją rutynę wynika z wielu czyn­ników… Czy masz na nie wpływ? Naszym zdaniem masz! Kobieca codzien­ność z mocą, to warsz­tat, w którym proponujemy Tobie zmianę paradyg­matu. Pra­cu­jemy na moc­nych stronach, na pozytywach, na znaj­dowaniu roz­wiązań. Chcemy abyś poprzyglądała się swoim myślom i uczuciom oraz „wcieliła w życie” działanie, które Cię wzmac­nia i odciąża.

Kobieca codzien­ność z mocą, to spo­tkanie w bab­skim gronie.

Poszukasz tego, co daje Tobie siłę w zwykłe “świstakowe” dni, tego co Cię wzmac­nia i co pod­nosi Twoją ener­gię do działania.

Zapraszamy kobiety, które potrzebują… I które chcą… Wejść na ścieżkę działania.

Na mini warsz­tacie popracujemy w dobrej atmos­ferze, spo­tkamy się z empatią dla siebie i innych.

W towarzystwie nie­po­wtarzal­nych kobiet, wymienimy się rów­nież tym, co nam w duszy gra.

A to wszystko sprzyja Twojemu:

  • zdrowiu
  • rów­nowadze
  • emocjom
  • kon­tak­tom z innymi
  • kon­dycji
  • poczuciu bez­pieczeń­stwa
  • budowaniu wspól­noty…

___________________________________

Proponujemy byś zarezer­wowała DLA SIEBIE środę 18.10.2017 w godzinach 18:0021:00

Zapraszamy do Grupy TROP ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Inwestycja — 50 zł.

Kon­takt:

Magda Kuprewicz — magda.kuprewicz@grupatrop.pl, tel: 509525-171

Anna Roz­dej­czer — anna.rozdejczer@grupatrop.pl, tel: 604629999

___________________________________

Notki BIO prowadzących:

Mag­dalena Kuprewicz- jestem absol­wentką Szkoły Trenerów Grupy Trop, psycholożką, pedagożką mon­tes­soriań­ską, terapeutką pedagogiczną, trenerką Treningu Skutecz­nego Rodzica. Pracowałam z młodzieżą i dorosłymi w zakresie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych. Naj­chęt­niej pracuję w obszarze umie­jęt­no­ści mięk­kich. Mama dwóch synów – naj­więk­szych nauczycieli życia :)

Anna Roz­dej­czer — z wykształ­cenia jestem pedagogiem, nauczycielem Mon­tes­sori, a także Nie­zależ­nym Cer­tyfikowanym Trenerem Komu­ni­ka­cji wg Thomasa Gor­dona, współ­pracuję z  Grupą Trop. Podążam empatycz­nie tropem kobiety. Towarzyszę, inspiruję, motywuję w procesie zmian w obszarze otwar­tej komu­ni­ka­cji nawiązywania relacji. Jestem mamą dwójki dzieci.

Pracuję w spraw­dzonym duecie trener­skim z Mag­daleną Kuprewicz co stwarza, że spo­tkania z nami obiema są inne niż zwykłe szkolenia, czy warsz­taty. Wysoka jakość roz­mowy, miła i bez­pieczna atmos­fera, empatyczny kon­takt, wysłuchanie, praca na pozytywach to warunki doskonałe do wpro­wa­dza­nia zmian.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018