#Daj się wytropić w sieci — 25.11.2017

banner dajsięwytropić w sieci2 z przyciskiem

Warsz­tat i indywidualna kon­sul­tacja z zakresu tworzenia profesjonal­nego e-wizerunku, budowania marki osobistej z wyko­rzy­sta­niem social media oraz nowych tech­nologii.

Znaczenie mediów spo­łecz­no­ściowych nie­ustan­nie rośnie. Coraz powszech­niej wykorzystuje je biz­nes m. in. w mar­ketingu, sprzedaży, rekrutacji etc. Z badań prze­prowadzonych przez LHH DBM wynika, że aż 97% pol­skich rekruterów w swojej pracy korzysta z mediów spo­łecz­no­ściowych. Co więcej: prawie 80% z nich zatrud­niło pracow­nika przy ich pomocy. Liczby robią wrażenie.

Nasze życie prywatne i zawodowe w wer­sjach offline i online zaczyna coraz bar­dziej się prze­nikać, tworząc jedną całość. Warto zadbać o to, byśmy byli postrzegani spój­nie i profesjonal­nie w obydwu rzeczywisto­ściach. Ale to cał­kiem nowy trend.

W świecie real­nym łatwiej nam przy­chodzą zachowania zgodne z biz­nesowym savoir-vivre. Rzeczywistość wir­tualna już taka oczywista nie jest. Zdarza nam się gubić w gąsz­czu wąt­pliwo­ści: czy, jak i co warto pokazywać o sobie, gdzie warto być, o czym mówić, kogo zapraszać etc.

Narzędzia inter­netowe dają nam ogromne moż­liwo­ści budowania i powięk­szania własnej sieci kon­tak­tów, prezen­towania się jako eks­perci w danej dziedzinie, budowania swojej profesjonal­nej marki.

Paradok­sal­nie nie jest to takie trudne jak się wydaje, ale warto prze­myśleć swoją strategię zwłasz­cza na początku przy­gody ze świadomym budowaniem e-wizerunku

Ser­decz­nie zapraszamy na warsz­tat i indywidualną 60 min kon­sul­tację, pod­czas których:

 • Stworzysz swój pro­fes­jo­nalny profil zawodowy
 • Poznasz narzędzia, dzięki którym szybko i łatwo (!) przy­gotujesz atrak­cyjne grafiki
 • Prze­konasz się, że praca nad tworzeniem własnego wizerunku w sieci może być wciągającą i przy­datną zabawą
 • Poznasz miej­sca w sieci gdzie i jak warto być
 • Poznasz zasady inter­netowego savir-vivre
 • Dostaniesz wspar­cie i pomoc dostosowane do Twoich potrzeb pod­czas godzin­nego spo­tkania 1:1
 • Będziesz mógła/mógł skorzystać z opcji profesjonal­nej biz­nesowej sesji fotograficz­nej w super cenie

Po warsz­tacie i kon­sul­tacji

 • Będziesz samodziel­nie i swobod­nie dbać o swój profil zawodowy
 • Powięk­szysz swoją profesjonalną siec kon­tak­tów
 • Wzmoc­nisz swoją osobistą markę w sieci
 • Staniesz się #social­medianinja
 • Polubisz to!

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Gdzie: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Ter­min: 25.11.2017

Godziny: 09:0015:00

Uczest­nic­two (warsz­tat + kon­sul­tacja): 420 zł brutto (Absol­wenci Szkół TROP: 370 zł brutto)

Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

For­mularz zgłoszeniowy

-————————–

Kon­takt

—————————
Anna Łaniecka

anna.laniecka@grupatrop.pl lub 501 242 962

facebook logoDołącz do wydarzenia na Facebooku

Anna Łaniecka

Trener, coach, koor­dynator projek­tów z dziesięciolet­nim doś­wiad­cze­niem w biz­nesie zarówno od strony małych i śred­nich firm jak i w kor­poracji. Pracowałam z fir­mami z branż: telekomunikacyj­nej, edukacyj­nej, ubez­pieczeniowej, retailu, administracji pań­stwowej.

Z Grupą TROP współ­pracuję przy projek­tach związanych z Akademią TROP, realizowanych dla doświad­czonych trenerów – projek­tując i prowadząc szkolenia oraz kon­sul­tacje roz­wojowe w obszarze e-wizerunku, marki osobistej i networ­kingu oraz w tych dedykowanych biz­nesowi.

Moje ulubione tematy to: kom­peten­cje spo­łeczne: komunikacja, inteligen­cja emocjonalna, funk­cjonowanie w zmianie, budo­wa­nie marki osobistej, empatia jako narzędzie spraw­nego funk­cjonowania w środowisku biz­nesowym, w profesjonal­nej obsłudze klienta, coaching kariery, business coaching. Moimi klien­tami indywidual­nymi są osoby z bar­dzo zróż­nicowanym doś­wiad­cze­niem zawodowym, budujący ścieżki kariery w ramach dużych orga­ni­za­cji oraz przed­siębiorcy prowadzący własne firmy — naj­czę­ściej w punk­tach zwrot­nych kariery zawodowej.

Jestem absol­wentką Szkoły Trenerów I stop­nia, Szkoły Trenerów II Stop­nia, Szkoły Coachów I stop­nia w Grupie TROP, Mam tytuł magistra pedagogiki ze specjal­no­ścią: andragogika (Edukacja Dorosłych). Ukoń­czyłam 5 lat Psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidual­nych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwer­sytetu War­szaw­skiego.

Od nie­dawna dołączyłam do moich dwóch córek i uczę się jeź­dzić konno, by wkrótce móc cieszyć się wspól­nymi przejażdż­kami ???? Naj­lepiej na Mazurach. Coraz bar­dziej fascynuję się wpływem mediów spo­łecz­no­ściowych na życie zawodowe róż­nych pokoleń.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018