Dni Współ­pracy Opar­tej na Empatii — 26.0908.10.2017

banner WOnE

2 paź­dzier­nika obchodzimy międzynarodowy Dzień Empatii.

Tydzień wcześniej i tydzień póź­niej przyjaciele, absol­wenci Grupy Trop, a także człon­kowie spo­łecz­nej koalicji na rzecz Współ­pracy Opar­tej na Empatii będą organizowali przed­się­wzięcia poświęcone tej tematyce.

Do koalicji może zapisać się każdy, kto ma na to ochotę i uważa ideę akcji za słuszną. Zapisanie się jest cał­kowicie dar­mowe i nie wiąże się z żad­nymi obowiąz­kami!

Możesz aktyw­nie wspierać ruch Współ­pracy Opar­tej na Empatii poprzez róż­norodne działania. Przy­kładowo możesz:

  • Zor­ganizować warsz­tat, seminarium, debatę na temat współ­pracy opar­tej na empatii. Jeżeli potrafisz – poprowadź.
  • Zainicjuj spo­tkanie tematyczne (czyli spo­tkania koalicjan­tów zain­teresowanych kon­kretną metodą, albo obszarem)
  • Włącz się do działań promocyj­nych – pomóż nagrać filmy, pod­casty, znajdź zain­teresowanych dzien­nikarzy, napisz ciekawe tek­sty itd.
  • Zachęć zaprzyjaź­nione firmy, organizacje, placówki edukacyjne, albo po prostu znajomych do włączenia się w akcję.
  • Możesz też wprowadzić tematykę dot. współ­pracy opar­tej na empatii do jakiegoś warsz­tatu, spo­tkania, który masz w tym czasie zaplanowany.
  • I naj­waż­niej­sze – pisz do nas. Potrzebujmy materiału do nar­racji – do opowiadania o tym, ile w Pol­sce się dzieje sen­sow­nych, roz­wojowych projek­tów, jak całe środowiska, firmy, sieci roz­wijają relacje oparte na zaufaniu, ile ciepła i wspar­cia ludzie dają sobie nawzajem.

Całe to przed­się­wzięcie jest począt­kiem procesu, który zakoń­czy się w czerwcu 2018 FESTIWALEM pt.: AKCJA EMPATIA. Wezmą w niej udział ludzie pracujący w kor­poracjach, fir­mach rodzin­nych, instytucjach publicz­nych, szkołach, a także działacze NGO, czy coraz licz­niej­sza grupa freelan­serów. Celem jest integracja środowisk prowadzących róż­nego typu projektu uruchamiające procesy roz­woju i pokazanie róż­nych metodyk budo­wa­nie współ­pracy opar­tej na empatii.

Jeżeli masz jakieś pytania – pisz i dzwoń!

-————————–

Kon­takt

—————————
Jacek Jakubow­ski

jacek.jakubowski@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

facebook logoDołącz do wydarzenia na Facebooku

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018