Seminarium — Co pcha ludzi do dobra: wiel­kie war­to­ści czy kon­kretne potrzeby

FiLove2

Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

filove1to:

strzalkaWiedza korzenna;
strzalkaZjadliwa dawka mądro­ści;
strzalkaZawsze inspirująca reflek­sja;
strzalkaTylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;
strzalkaWskazówki, co i jak pogłębiać;
strzalkaWymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

filove1 jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

 • Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradyg­matów;
 • Dotar­cie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i prze­konań;
 • Spo­soby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;
 • Umiejęt­ność kon­fron­towania z „oczywistymi” praw­dami;
 • Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i war­to­ści;
 • Stawianie moc­nych pytań;
 • Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

filove1łączy kilka metod:

 • seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;
 • warsz­tat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami;
 • kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Co motywuje Cię do podej­mo­wa­nia trud­nych decyzji? Idea, a może interes?

Trenerzy, coachowie, liderzy oraz osoby poszukujące inspiracji!

O tym w jaki spo­sób podej­mujemy decyzje, czym się kierujemy mówi jedna z gałęzi filozofii jaką jest etyka. Dlaczego postępujemy w ten, czy inny spo­sób dys­kutował już Platon i Arystoteles. Natomiast filozofia współ­czesna wprowadziła podział między innymi na etykę sprawiedliwo­ści i etykę troski, czyli — innymi słowy — etyką męską i etyką kobiecą. To roz­róż­nienie etyczne prze­kłada się na codzienne wybory i decyzje. Te dwa podej­ścia to także źródło zapiekłych dys­kusji i kon­flik­tów – prze­konanie o koniecz­no­ści ochrony takich war­to­ści jak prawda, wier­ność, patriotyzm czasem nijak się ma do elastycz­nej, relacyj­nej i może nawet trochę relatyw­nej postawy.


Dlaczego warto przyjść?
To proste – by wiedzieć, rozumieć i bar­dziej adekwat­nie działać.

A co kon­kret­nie wiedzieć i lepiej rozumieć?

 • Dlaczego robię to co robię?
 • Kiedy czuję się fair wobec siebie i innych?
 • Gdzie jestem między tzw. etyką czystego sumienia a etyką samo­kon­troli?

A inni? Klienci, współ­pracow­nicy, osoby wspierane w roz­woju?

 • Warto poznać te róż­nice, by wiedzieć, rozumieć, a dzięki temu adekwat­nie i efek­tyw­nie działać. Wszystko to, aby unikać jałowych spo­rów.
 • Warto rozumieć, co stanowi pod­stawę moral­nych wyborów, bo one wiele warun­kują. A taka wiedza to szansa na mądrą kon­trolę swojego zachowania i modyfikacje go w razie potrzeby.

Dlaczego warto przyjść? To proste – możesz dla siebie

 • poszerzyć wiedzę / uświadomić sobie prze­słanki swoich decyzji i działań
 • lepiej zro­zumieć mechanizmy Twojego zachowania i jego kon­sekwen­cje dla innych
 • podej­mować bar­dziej adekwatne działania.
 • poznasz różne odmiany etyki

Udział w warsz­tacie może wpłynąć korzyst­nie rów­nież na Twoje relacje z innymi osobami (klien­tami, współ­pracow­nikami, osobami z naj­bliż­szego otoczenia):

 • poznasz kon­sekwen­cje przyjęcia pew­nej per­spek­tywy etycz­nej, pod­stawy moral­nych wyborów
 • być może zain­spirujesz się do analizy swoich relacji i tego, czy czujesz się fair wobec siebie i innych
 • świadomość róż­nych per­spek­tyw być może pozwoli ci unikać w przy­szło­ści jałowych spo­rów, kon­tro­lować swoje zachowanie i modyfikować go w razie potrzeby.
 • przyjęta postawa etyczna warun­kuje spo­sób uczenia się, zachowania w grupie, roz­wiązywania kon­flik­tów i wiele innych obszarów
 • wspierając roz­wój innych warto mieć świadomość preferowanej przez innych pod­stawy moral­nej

Gdzie: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Ter­min: UWAGA ZMIANA TER­MINU

Godziny: 18:0021:00

Uczest­nic­two: 99

Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Jowita Radziń­ska

jowita.radzinska@grupatrop.pl
507 055 217

For­mularz zgłoszeniowy

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

Inne Aktual­no­ści

Zapraszamy na Dzień otwarty w Grupie TROP21.03.2018r

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 7 kwiet­nia 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 7 kwiet­nia 2018

Trening Budowania Relacji — start 4 kwiet­nia 2018

Jak być skutecz­nym liderem w czasie zmiany? — Szkoła U!Liderów — 10 marca 2018r