Krót­kie cykle roz­wojowe dla trenerów, coachów i liderów.

profesjonalista ostateczny

Skoń­czyłeś szkołę trenerów, coachów lub kurs menadżer­ski? Zastanawiasz się nad dal­szym roz­wojem ale nowa szkoła, długi kurs nie jest tym czego szukasz?

Mamy dla Ciebie propozycję.

Stworzyliśmy program roz­wojowy dla profesjonalistów oparty o naszą autor­ską metodę MUD©: MYŚLI UCZUCIA DZIAŁANIA. To zbiór róż­nych produk­tów edukacyj­nych, które możesz indywidual­nie kom­ponować tworząc swój własny program roz­woju – taki, który naj­bar­dziej odpowiada na Twoje potrzeby i moż­liwo­ści.

Nie wiesz co wybrać? Napisz do nas, umów się na bez­płatną kon­sul­tację albo przyjdź na pierw­sze spo­tkanie informacyjno-treningowe.

Propozycje dla Ciebie:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

inspiratoriaInspiratorium to dawka ener­gii, nowego spoj­rzenia na „stare” sprawy. Wszystko po to, aby spraw­nie działać w życiu.

Daj sobie szansę na poznanie ciekawych inicjatyw, odśwież kon­takty sprzed lat, nawiąż nowe znajomo­ści, stwórz biz­nes w opar­ciu o nowe pomysły. Rozmawiamy i debatujemy w atmos­ferze otwar­tego spo­tkania. Zapraszamy ciekawych gości, inicjatorów innowacyj­nych projek­tów.

Wybierz ter­min dla siebie:

23 sierp­nia godziny 17:0020:00

28 września, godziny 11:0014:00

Uczest­nic­two: 20zł za każde spo­tkanie (płatne na miej­scu)

Wszyst­kie spo­tkania prowadzi Jac Jakubow­ski w Cen­trum Empatii: ul. Śród­ziem­nomor­ska 17| War­szawa

For­mularz zgłoszeniowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

seminariaTo kom­binacja wiedzy z prak­tycz­nym jej zastosowaniem.

Na pod­stawie inspirujących tek­stów merytorycz­nych zaprezen­towanych na seminarium prze­chodzimy przez cały cykl uczenia się tj.: teo­ria, reflek­sja, doświad­czenie i prak­tykowanie. Każdy z uczest­ników tworzy swój własny zasób narzędzi przy­datny pod­czas codzien­nej pracy związanej z pro­wa­dze­niem warsz­tatów, sesji coach­in­go­wej czy zarządzaniem zespołem.

Wybierz ter­min i temat dla siebie:

1. Opór: wróg czy sojusz­nik?
27 lipca (czwar­tek), w godzinach: 17:0020:00

Jak to się dzieje, że prawie na każ­dym warsz­tacie pojawia się ktoś, kto z góry kwestionuje kom­peten­cje prowadzącego? Dlaczego w ludziach, którzy dobrowol­nie zapisali się na szkolenie rosną różne formy otwar­tej i bier­nej agresji? Jak sobie z tym radzić nie wchodząc w rolę edukacyj­nego dominatora, albo uległego „usługodawcy”? Wspól­nie będziemy szukać spo­sobów na wspieranie ludzi, aby prze­zwyciężyli lęki przed oceną, prze­łamali stereo­typy zwią­zane z rolą „uczącego się” i zaczęli budować empatyczne i pod­miotowe relacje.

2. Jak nie stracić mózgu z oczu. Czyli, co trzeba wiedzieć o mózgu w pracy z ludźmi.

8 sierp­nia (wtorek), w godzinach: 17:0020:00

Jak nasz mózg się uczy? Czego potrzebuje, aby nie tylko wiedzieć, ale przede wszyst­kim mieć chęć do działania. Jak na proces uczenia wpływają neurony lustrzane? Co zrobić, aby nasz mózg zauważał nie tylko negatywy, ale przede wszyst­kim pracował w opar­ciu o pozytywne infor­macje. Jak wykorzystać poten­cjał neurobiologii, aby skutecz­nie pracować z ludźmi.

3. Sprzeciw, spór czy awan­tura?

12 września (wtorek), 17:0020:00

Czy można reagować empatycz­nie w sytu­acji star­cia i kon­fron­tacji? Jak odróż­nić złość destruk­cyjną, wywołaną mechanizmami obron­nymi, brakiem zro­zumienia od stanow­czej obrony wła­snych granic czy prze­ciw­stawianiem się złu. Jak pracować ze zło­ścią, która z jed­nej strony dodaje ener­gii, a z drugiej wypala?

Uczest­nic­two: koszt jed­nego spo­tkania 200

Wypróbuj w wakacje: 150
Warunki promocji: Niż­sza cena Seminariów „Wiedzieć by działać” od 12 lipca – 31 sierp­nia 2017. Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

Wszyst­kie spo­tkania prowadzi Jac Jakubow­ski w Cen­trum Empatii: ul. Śród­ziem­nomor­ska 17| War­szawa

For­mularz zgłoszeniowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

trueJeśli często pracujesz z klien­tami, korzystasz ze swojej empatii przyjdź zadbać o swoje emocje i potrzebę słuchania i bycia wysłuchanym. Dawaj, ale przede wszyst­kim roz­wijaj własną, doj­rzałą empatię. TRUE to cykl trenin­gów umie­jęt­no­ści empatycz­nego słuchania i budowania samo­świa­do­mo­ści.

Na czym to polega:

Spo­tykamy się na pierw­szym warsz­tacie, który jest kom­binacją aspek­tów wiedzowych, reflek­sji oraz ustalaniem planu w jaki spo­sób, z kim i w jakich obszarach chcesz ćwiczyć własną empatię.

Przez następne 4 tygo­dnie trenujesz i doświad­czasz procesu „budowania doj­rzałej empatii” w parach na indywidual­nych spo­tkaniach. Odbywasz minimum 4 spo­tkania. W trak­cie tego cyklu masz zapew­nione wspar­cie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne.

Po 4 tygo­dniach odbywa się warsz­tat, na którym dzielimy się doś­wiad­cze­niem i reflek­sjami oraz tworzymy plan dal­szego roz­woju we wcześniej zdefiniowanym zakresie.

Wybierz ter­min pierw­szego warsz­tatu dla siebie:

  • 10 sierp­nia (czwar­tek), w godzinach 11:0014:00 (Pierw­sze spo­tkanie infor­macyjno warsz­tatowe — bez­płatne) ODBYŁO SIĘ
  • Część 116 sierp­nia (środa), w godzinach 14:0019:00, część 219 września (środa) w godzinach 12:0014:00
  • Część 119 września (wtorek), w godzinach 12:0017:00, część 2 - 18 paź­dzier­nika (środa) w godzinach 12:0014:00

TRUE składa się z: Warsz­tat otwierający (5h), sesje w parze (min. 4 sesje x 1,5h), warsz­tat zamykający (2h).

Uczest­nic­two: 600

Wypróbuj w wakacje: 500
Warunki promocji: Niż­sza cena obowiązuje na warsz­taty odbywające się do 31 sierp­nia 2017 roku. Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

For­mularz zgłoszeniowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

elearningPraca indywidualna on-line z inspirującym tek­stem (artykułem, cytatem lub roz­działem z książki).

Jak to działa?

  1. W każdy poniedziałek otrzymujesz mailem krótki tekst.
  2. Do piątku – czekamy na Twój rezonans (dzielisz się myślami, spo­strzeżeniami oraz wnioskami).
  3. W sobotę – dostajesz maila, który jest odpowiedzią zbior­czą na wszyst­kie maile jakie przy­szły od pozostałych człon­ków grupy. Jest to swojego rodzaju pod­sumowanie zawierające kluczowe myśli, opinie oraz propozycje zastosowania teo­rii w życiową prak­tykę.

E-learning: inspiracje tek­stem, to świetna forma uczenia dla osób, które potrzebują wiedzy, chcą podzielić się swoimi spo­strzeżeniami, reflek­sjami, a jed­nocześnie nie mają zbyt wiele czasu ani moż­liwo­ści osobistego uczest­niczenia w warsz­tatach.

Czas trwania: 4 tygo­dnie (seria 4 „spo­tkań z tek­stem”).

Data roz­poczęcia: 7 sierp­nia

Cena za jeden cykl: 150

Oferta wakacyjna: Decydując się na uczest­nic­two w dwóch cyklach (8 tygo­dni) zapłacisz: 225 zł zamiast 300 zł. Przed roz­poczęciem cyklu należy dokonać płat­no­ści. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

Zapytaj o szczegóły

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

superwizjaPotrzebujesz poroz­mawiać o swoich projek­tach, sytu­acji w zespole, relacjach z Klien­tami? A może potrzebujesz wspar­cia w napisaniu artykułu, zaprojek­towania warsz­tatu albo dużego projektu? Jeśli tak, to masz do dys­pozycji 3 formy formy: super­wizja, men­toring i kon­sul­tacje.
  • spo­tkanie indywidualne bez­pośred­nie1,5h, cena: 300
  • spo­tkanie indywidualne online (skype, mail), telefoniczne1,5h lub seria maili cena: 200
  • spo­tkanie indywidualne bez­pośred­nie w grupie 3 osób (każda z osób prze­chodzi indywidualną godzinną kon­sul­tację, której przy­słuchują się pozostali uczest­nicy, war­to­ścią dodaną oferty jest koń­cowa infor­macja zwrotna uczest­ników prze­kazana w postaci osobistego rezonansu) – 3 godziny, cena: 250

*Zniżka wakacyjna: przy wykupieniu serii 3 spo­tkań czwarte spo­tkanie otrzymujesz od nas w prezen­cie.

Zapytaj o szczegóły

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

warsztatyWarsz­taty prowadzone przez absol­wen­tów, profesjonalistów zgodne z ich specjalizacją lub zain­teresowaniami.

Bądź na bieżąco i śledź naszą stronę. Infor­macje o warsz­tatach już wkrótce.

Masz pytania?

hannag Hania Wójcicka-Grudowska

Koor­dynator

E-mail: hanna.grudowska@grupatrop.pl

tel: 602 250 002

jacek Jac Jakubow­ski

Prowadzący

E-mail: jacek.jakubowski@grupatrop.pl

Inne Aktual­no­ści

Dni Kon­sul­tacji w Grupie TROP17 sierp­nia

fiLove — Seminarium Co pcha ludzi do dobra: wiel­kie war­to­ści czy kon­kretne potrzeby — 24 sierp­nia

Zapraszamy do Cen­trum Empatii na kawę!

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 7 paź­dzier­nika

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 7 paź­dzier­nika

Trening Budowania Relacji — 20 września