Epidemia Empatii, czyli Dzień Otwarty w Grupie TROP — fotorelacja

Dzien otwarty mozaika.jpg

Epidemia Empatii zaraziła więcej osób niż się spo­dziewaliśmy!
Dziękujemy za liczne przy­bycie i za wspaniałą atmos­ferę.
Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszych nowych progach.

Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych do współ­pracy na róż­nych polach:

  • Zapisanie się do naszych Szkół: Trenerów, Coachów, Liderów — U!Lider,
  • Wynaj­mowanie sal na warsz­taty, coachingi i spo­tkania w Cen­trum Współ­pracy — Empatia,
  • Coachingi, uczest­nic­two w warsz­tatach roz­wojowych i szkoleniach dla doświad­czonych trenerów i coachów,
  • Realizacja wspól­nych projek­tów związanych z roz­wojem empatią i nie tylko.

Kon­takt: biuro@grupatrop.pl22 615 52 40

logo facebook Dołącz do nas na Facebooku

logo linked in Obser­wuj nas na Lin­kedIN

Inne Aktual­no­ści

Dni Kon­sul­tacji w Grupie TROP17 sierp­nia

fiLove — Seminarium Co pcha ludzi do dobra: wiel­kie war­to­ści czy kon­kretne potrzeby — 24 sierp­nia

Profesjonalista samodzielny, ale nie samotny!

Zapraszamy do Cen­trum Empatii na kawę!

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 7 paź­dzier­nika

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 7 paź­dzier­nika