O coachingu Metodą TROP

Coaching menadżer­ski Metodą TROP ma na celu:

  • zwięk­szenie zdol­no­ści klienta do przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw,
  • roz­winięcia umie­jęt­no­ści przy­wód­czych i empatii,
  • roz­woju myślenia strategicz­nego i sys­temowego,
  • samo­świa­do­mo­ści.

Nie zaj­mujemy się „poprawianiem” klien­tów, ale pomagamy im być bar­dziej wszech­stron­nymi i adekwat­nymi do róż­nych sytu­acji.

Pod­stawowym narzędziem coacha w meto­do­lo­gii TROP jest praca na „Tu i teraz”. W myśl tej zasady coach wykorzystuje w procesie coachin­gowym to, co dzieje się w trak­cie sesji, dzieli się z klien­tem swoimi spo­strzeżeniami i podej­muje dys­kusję na ten temat. Umoż­liwia to roz­wój samo­świa­do­mo­ści, a co za tym idzie motywację do roz­woju. Dzięki uważ­no­ści coacha i jego aktyw­nemu towa­rzy­sze­niu w procesie coachin­gowym, klient odkrywa nowe zasoby i spo­soby roz­wiązywania znanych już problemów.

Głów­nym walorem Metody TROP, rów­nocześnie gwaran­tującym jej dużą skutecz­ność, jest sys­temowe rozumienie zależ­no­ści, w jakich znaj­duje się klient. Coach pomaga klien­towi bar­dziej realistycz­nie spo­strzegać rzeczywistość, w której pracuje oraz uczy się dostrzegać realny wkład swoich działań w funk­cjonowanie własnego środowiska pracy. W trak­cie procesu coachin­gowego klient uczy się kierować ener­gię rów­nież na naukę spo­strzegania swojej roli i zakresu wpływu na otoczenie biz­nesowe.

Zauważyliśmy, że naszym klien­tom naj­bar­dziej pomaga w roz­woju kon­takt z uważ­nym i rozumiejącym słuchaczem.

Prze­bieg coachingu

Jak to prze­biega?

Rekomen­dujemy, aby cykl indywidual­nych sesji coachin­gowych trwał od 6 do 8 spo­tkań. Każde ze spo­tkań po 1,5 godziny.

Pierw­sze spo­tkanie jest szczególne ze względu na nawiązanie kon­taktu coachin­gowego, zbadanie potrzeb i wyznaczenie celów sesji coachin­gowych. Jego celem jest dokonanie diagnozy wej­ściowej.

Kolejne spo­tkania poświęcone są pracy nad kon­kret­nymi obszarami i sytuacjami określonymi na poprzed­nim spo­tkaniu.

Ostat­nie spo­tkanie poświęcone jest przyj­rzeniu się zrealizowanym celom (ich pod­sumowaniu) i zaplanowaniu wdrażania nabytych umie­jęt­no­ści. Ewa­lu­acja dotyczy m.in. oceny efek­tyw­no­ści i jako­ści coachingu.

REKOMEN­DACJE

„(…) Program “TOP 100″ adresowany był do menedżerów wyż­szego szczebla, którzy zostali objęci wspar­ciem w postaci indywidual­nych spo­tkań coachin­gowych oraz spo­tkań warsz­tatowych z zakresu wpro­wa­dza­nia zmian spo­łecz­nych. Grupa TROP zrealizowała program w spo­sób pro­fes­jo­nalny, rzetelny oraz z dużą uwagą na bieżące potrzeby uczest­ników i orga­ni­za­cji. Rekomen­dujemy współ­pracę z grupą TROP, z prze­konaniem, że jest to part­ner godny zaufania.”

Bar­bara Fich­tel
Dyrek­tor per­sonalny
Grupa ITI

iti pl

Kon­takt i doradz­two

Infor­macji na temat sesji coachin­gowych i cen udziela:

DSC 7250 b resize

Justyna Zacharuk
Kon­sul­tant, trener, coach

22 615 28 91
wyślij pytanie

Lokalizacja:

Sesje coachin­gowe prowadzimy w siedzibie Grupy TROP na ul. Pożaryskiego, jesteśmy też gotowi przyjeż­dżać do miej­sca pracy klienta lub innego dogod­nego dla niego miej­sca.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018