O programie 90 dni lidera

Proponujemy program z zakresu psychologii przy­wódz­twa dla liderów, którzy zaczynają swoją przy­godę w prze­wodzeniu innym.

Kurs nastawiony jest na roz­wój osoby lidera.

Naukę opartą na real­nych studiach przy­pad­ków, polegającą na roz­wiązywaniu kon­kret­nych problemów.

Fotolia 45256871 S lider firmy rodzinnej

Jeśli źle zaczniemy wbijać gwóźdź, albo krzywo refować żagle, wyprostowanie błędów będzie trudne – zwykle musimy zaczynać od początku. Gdy zaczynamy drogę lider­ską, bywa podob­nie… Pew­nych błędów możemy się jed­nak ustrzec i od początku budować swoją rolę świadomie i kon­sekwent­nie. Naj­waż­niej­sze, aby młody lider nie był w tym procesie sam.

JAK PRA­CU­JEMY?

Na moc­nych stronach lidera i z uwzględ­nieniem jego war­to­ści.

Stosujemy metodykę Nauki w Działaniu – Action Lear­ning.

Naj­waż­niej­sza jest moż­liwość szyb­kiego wprowadzenia tego, o czym mówimy, i czego się uczymy w życie.


Dla kogo jest kurs?

Dla kogo jest kurs?

 • Specjalistów kierujących projek­tami, którzy potrzebują zbudować toż­samość lider­ską,
 • Osób, które awan­sowały i obec­nie mają kierować współ­pracow­nikami, co wiąże się ze zbudowaniem nowych relacji,
 • Przed­siębior­ców i liderów spo­łecz­nych, którzy zaczynają swoją drogę,
 • Nowo mianowanych lub świeżo zatrud­nionym menedżerów, którzy potrzebują wiedzieć, na jakich umiejęt­no­ściach swoich i innych mogą się oprzeć,
 • Tych młodych liderów, którzy poszukują swojego stylu i chcą wiedzieć, jak inni roz­wiązują różne problemy przy­wód­cze,
 • Osób, które chcąc nie chcąc były liderami od dawna, ale teraz chcą to robić bar­dziej świadomie.

Kurs odwołuje się do Modelu U!Lidera©, który:

UCZY, jak angażować innych,

WIE, jak prowadzić dialog, nawet, kiedy jest trudno,

DĄŻY do integracji,uczy siebie i innych w działaniu.

Organizacja i kon­takt

Naj­bliż­szy kurs 90 dni lidera odbędzie roz­pocz­nie się 1415 paź­dzier­nika.

Ter­miny zjaz­dów:

 • 1415 paź­dzier­nika
 • 18 listopada
 • 19 grud­nia
 • 21 stycz­nia
 • 18 lutego


Justyna Zacharuk Zobacz profil

DSC 7250 b resize

Kon­takt

espresso@grupatrop.pl
22 615 28 91

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018