SZKOŁA LIDERÓW – U!LIDER – kolejna edycja rusza 10 marca 2018

Szkola liderow opis FB

SZKOŁA LIDERÓW – U!LIDER

——————-

Oferujemy:

——————
■ Naukę budowania part­ner­skich relacji w zespole z wykorzystywaniem adekwat­nych narzędzi lider­skich i coachin­gowych
■ Wspar­cie uczest­ników w budowaniu zaufania do swoich kom­peten­cji oraz wypracowaniu indy­wi­du­al­nego stylu pracy lider­skiej (z wyko­rzy­sta­niem swoich moc­nych stron i wła­snych doświad­czeń)
■ Roz­wój kom­peten­cji lider­skich: refleksu inter­per­sonal­nego i part­ner­skiej komu­ni­ka­cji, prze­prowadzania ludzi przez zmianę, zdol­no­ści myślenia i działania sys­temowego oraz stosowania „zwin­nych” strategii.
■ Pracę z założycielami Grupy TROP i twór­cami Metody TROP: Dorotą i Jacem Jakubow­skimi, super­wizorami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
■ Sesje men­torin­gowe
■ Seminaria tematyczne
■ Dyplom ukoń­czenia szkoły potwier­dzony przez Pol­skie Towarzystwo Psychologicz­nego
123 godziny szkoleniowe
6 zjaz­dów week­en­dowych

————————————————-

Dlaczego u nas? Co nas wyróż­nia?

————————————————-

■ Sesje men­torin­gowe
■ Nad­zór merytoryczny Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
■ Doświad­czona kadra trener­ska
■ Trening zadaniowy
■ Małe grupy 1214-osobowe
■ Ponad 20-letnie doświad­czenie w uczeniu
■ Praca na rzeczywistych case studies

logo ptp

——————

Dla kogo?

——————

■ Menadżerów i szefów zespołów, zarówno z dużych, jak też śred­nich i małych przed­siębiorstw.
■ Osób prowadzących własne, roz­wijające się działal­no­ści.
■ Liderów orga­ni­za­cji pozarządowych.
■ Liderów środowisk lokal­nych i zawo­do­wych.
■ Liderów – pra­cow­ni­ków administracji.
■ Trenerów, coachów, kon­sul­tan­tów, którzy chcą stosować w swojej prak­tyce model U!Lider.

————————————-

ZAPISY4. KROKACH:

————————————-

KROK 1: Wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowego Pobierz.

KROK 2: Prze­ślij go na adres: akademia@grupatrop.pl.

KROK 3: Umów się na spo­tkanie z opiekunem merytorycz­nym szkoły.

Co się dzieje na spo­tkaniu? Pod­czas spo­tkania opiekun merytoryczny szkoły przed­stawia spo­sób nauki w Szkołach TROP. Będziesz miał/a okazję poroz­mawiać o Twoich potrzebach roz­wojowych i wcześniej­szych doświad­czeniach. Wspól­nie z opiekunem poszukacie odpowied­niej propozycji w ramach kur­sów i Szkół TROP.

Spo­tkanie nie zobowiązuje do dal­szej współ­pracy, pokazuje per­spek­tywy i moż­liwo­ści z jakich możesz skorzystać.

KROK 4: Pod­pisz umowę.

Jeśli zdecydujesz się na uczest­nic­two w szkole, spo­tykasz się z koor­dynatorem szkoły w celu pod­pisania umowy i wybrania odpowied­niej formy płat­no­ści.

Jesteś zain­teresowany? Napisz lub zadzwoń do nas.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 10 marca — 07 paź­dzier­nika 2018

Har­monogram: Pobierz

Cena: Skon­tak­tuj się z nami

Formy płat­no­ści: jed­norazowa lub moż­liwość płat­no­ści w nieoprocen­towanych ratach

Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa

Czytaj więcej o Szkole Liderów – U!Lider

For­mularz zgłoszeniowy

-————————–

Kon­takt

—————————
Mag­dalena Przy­borek

Koor­dynator Akademii TROP

akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

facebook logoDołącz do wydarzenia na Facebooku

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018