Źródła Metody TROP

 
 

Źródła

Metoda TROP wywodzi się z podejść per­sonalistycz­nych: psychologii humanistycz­nej (Carla Rogersa), egzysten­cjal­nej oraz paradyg­matu sys­temowego w psychologii i w zarządzaniu (Peter Senge). Wielką inspirację stanowią dla nas modele pracy Carla Rogersa, Wir­ginii Satir, Rollo Maya, Petera Sen­gego, a także prze­myślenia Ericha Fromma, Mar­tina Bubera, Abrahama Maslowa, Daniela Gold­mana, Mihalya Csik­szent­mihalyi, Petera Druc­kera, Alvina Tof­flera, Jeremy Rif­kina, Charlsa Han­dego…

W pracy z organizacjami opieramy się na odkryciach w psychologii spo­łecz­nej zaj­mujących się teo­rią zmiany spo­łecz­nej (m.in. dokonanymi przez prof. Andrzeja Nowaka z SWPS) oraz kon­cep­cji kapitału spo­łecz­nego.

Dorota i Jacek Jakubow­scy oraz ich współ­pracow­nicy opracowali metodę prowadzenia coachin­gów, trenin­gów oraz ich ewaluacji. Metoda TROP jest efek­tywna w projek­tach związanych ze zmianą zarówno sys­temową, jak też kul­turową. Celem Metody TROP jest uruchamianie procesu roz­woju w pożądanych obszarach.

Uczenie się Metodą TROP jest poznawaniem siebie (podej­ście to ma nie­małą tradycję i przy­wodzi na myśl Dialogi Platona). Według nas „Ja” to proces regulowania stosun­ków ze światem i samym sobą. I choć zazwyczaj korzystamy z wypróbowanych spo­sobów i nawyków, to paleta moż­liwo­ści ludz­kich w dziedzinie budowania relacji ze światem jest przeogromna. Uczenie się umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych jest swoistą „gim­nastyką granic”, czyli pew­nego rodzaju poszerzaniem moż­liwo­ści wyboru dróg koeg­zysten­cji ze sobą i innymi.

Podej­ście Rogeriań­skie

Carl Rogers był amerykań­skim psychologiem i psychoterapeutą, który wraz z Abrahamem Maslowem uznawany jest za głów­nego reprezen­tanta psychologii humanistycz­nej. Podej­ście Rogersa w pracy z klien­tami charak­teryzowało się głęboką akcep­tacją, zaufaniem i docenieniem człowieka takim jaki był, co myślał i mówił.

W prze­ci­wień­stwie do wcześniej­szych założeń terapii, które kon­cen­trowały się na deficytach i zakładały dys­funk­cyjne oblicze pacjenta, terapia zorien­towana na klienta stworzona przez Rogersa, kon­cen­trowała się na zgoła odmien­nym postrzeganiu jed­nostki. Rogers zakładał, że każdy z nas dąży do samorealizacji i wysokiego poczucia własnej war­to­ści.

Fotolia 34951586 Spodejscie rogerianskie - 200x125
Mamy szansę roz­wijać się i uczyć, jeśli tylko zadba się o odpowied­nie warunki: zro­zumienie, szacunek i wzajemne słuchanie siebie i swoich potrzeb. Rogers pracował nie tylko z pojedyn­czymi klien­tami, ale także prowadził grupy spo­tkaniowe — warsz­taty, po których spisywał swoje spo­strzeżenia i reflek­sje. Zauważył on, że aby stworzyć odpowied­nie otoczenie dla jed­nostki terapeuta powinien być auten­tyczny, szczery i świadomy prze­żywanych przez siebie emocji. Powinien umieć je komunikować. Prak­tykujący u nas coachowie i trenerzy dbają o atmos­ferę empatii, szacunku, szczero­ści, pracują na moc­nych stronach klien­tów, a nie ich deficytach.

Podej­ście Gestlat

Fotolia 44086591 M inspir gestalt

Podej­ście Gestalt jest łączone zarówno z psychologią, psychoterapią i filozofią. Zapocząt­kowany przez Laurę i Fredericka Per­lsa ruch w dużym stop­niu łączył nurty egzysten­cjalne, fenomenologiczne i psychodynamiczne. Naj­waż­niej­szym pojęciem w podej­ściu Gestalt jest świadomość, rozumiana jako zdol­ność do odbierania otaczającej nas rze­czy­wi­sto­ści. Świadomość ta odnosić ma się do real­nego, aktual­nego i praw­dziwego spo­strzegania siebie i otoczenia w danym momen­cie.

Wymaga ona dużej uważ­no­ści, ale dzięki temu jesteśmy w stanie dobrze funk­cjonować. Podej­ście Gestalt zbudowane zostało właśnie wobec powszech­nego w naszej kul­turze odej­ścia od autoreflek­sji i analizy własnego „bycia” i skupienia się na utar­tych schematach myślowych.

Gestal­tow­ska uważ­ność znalazła miej­sce w Metodzie TROP razem z procesowym podej­ściem do człowieka oraz jego relacji z otoczeniem. Podob­nie uważamy, że życie człowieka jest pew­nym procesem — procesem nie­ustan­nego roz­woju. Dynamika zmian zachodząca w jego życiu oraz w relacjach międzyludz­kich podyk­towana jest wcześniej­szymi doświad­czeniami, bieżącymi potrzebami oraz dążeniami. Znając je i uświadamiając je sobie, możemy stworzyć wspólną z innymi prze­strzeń wspierającą roz­wój. Zakładamy, że dając prze­strzeń uczest­nikom naszych coachin­gów, szko­leń do spoj­rzenia w głąb siebie odkrywają to, co jest dla nich naj­waż­niej­sze.

Konc­pecja orga­ni­za­cji uczą­cej się

Fotolia 44295220 L org uczaca sie

Ter­min „Organizacja ucząca się” został wprowadzony przez Petera Senge’a. W swojej książce „Piąta dys­cyplina” opisuje on spo­sób funk­cjonowania orga­ni­za­cji nowoczesnej, sku­tecz­nej i dostosowanej do realiów otaczającego ją, peł­nego zmian świata. Wskazuje on na pięć elemen­tów, które składają się na cechy orga­ni­za­cji uczą­cej się:

 • mistrzostwo osobiste;
 • modele myślowe;
 • wspólna wizja;
 • zespołowe uczenie się;
 • myślenie sys­temowe.

W Metodzie TROP, pracując z organizacjami, czer­piemy z wiedzy na temat każ­dej z powyż­szych cech. Dzięki temu wspieramy procesy otwar­to­ści pra­cow­ni­ków na nowe idee i ich ciągłe dążenie do zdobywania wiedzy, dokształ­cania się i doskonalenia kwalifikacji. Organizacja ciągle prze­kształca się, poprzez swoją elastycz­ność jest w stanie szybko dostosować się do zachodzących w świecie zmian. Kluczową kwestią, do której odnosi się Metoda TROP jest myślenie sys­temowe. W pracy z indywidual­nymi klien­tami i całymi organizacjami, nie można zapominać, że odnosimy się zawsze do pew­nego więk­szego sys­temu, w którym funk­cjonujemy, a organizacja stanowi pewną całość, zbudowaną jed­nak z indywidual­no­ści. Wszyst­kie te elementy mają na siebie wpływ i mogą wzajem­nie na siebie oddziaływać.

Psychologia Pozytywna

Fotolia 44750048 XS inspir pozytyw

Psychologia pozytywna jest bar­dzo młodą dziedziną, a już zyskała szeroki roz­głos i uznanie. Stworzył ją pod koniec lat 90. Mar­tin Selig­man we współ­pracy z Mihalym Csik­szent­mihalyi. Jako prezes Amerykań­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego wystąpił na kon­feren­cji, na której przed­stawił pod­stawowe postulaty dotyczące psychologii pozytyw­nej. Przez lata nauki studiując poszczególne podej­ścia psychologiczne, zauważył on, że w każde z nich postrzega człowieka poprzez moż­liwe dys­funk­cje, braki lub nie­zaspokajane potrzeby. Do terapeuty, wła­ściwie, mogłyby przyjść osoby, które już cier­pią na pewne zaburzenia.

Gdzie natomiast znaj­dować by się miało miej­sce dla tych, którzy są zdrowi? Dlaczego nie ma badań poświęconych utrzymaniu dobrego samo­poczucia? W jaki spo­sób prewen­cyj­nie zapobiegać chorobom psychicz­nym? Te wszyst­kie pytania ujmują sedno psychologii pozytyw­nej. Obszarem jej zain­teresowania jest szczę­ście — czym ono jest i jak je osiągnąć. Psychologia pozytywna zaj­muje się też zagad­nieniami dobrego życia, jego sensu i czer­pania z niego przyjem­no­ści. Waż­nym aspek­tem są badania nad optymizmem, tym co daje nam poczucie szczę­ścia i blisko powiązanymi z nimi efek­tem flow oraz osiąganiem mistrzostwa. W Metodzie TROP psychologia pozytywna wniosła wiele poprzez tematy zwią­zane z siłą charak­teru oraz cnotami osobistymi — składają się one na ważne podej­ście jakim jest czer­panie ze swoich moc­nych stron oraz bazowanie na własnym poten­cjale.

Psychologia egzysten­cjalna

Fotolia 45863341 M inspir psychol egzystenc

Psychologia egzysten­cjalna swoje korzenie czer­pie z filozofii, w psychoterapii zaś często jest łączona z podej­ściem humanistycz­nym. Zakłada ona, że człowiek ma wolną wolę i kieruje swoim losem, w związku z czym nie­raz może czuć się osamot­niony w swoich wyborach, które stanowią pod­łoże dla lęków i roz­terek. Na pod­stawie tego założenia i w opozycji do innych podejść, wprowadzających jesz­cze więk­szy lęk poprzez „roz­drab­nianie” jed­nostki na różne zagrażające jej czę­ści, powstało podej­ście ujmujące człowieka w spo­sób holistyczny.

Ważne jest też, że trak­cie prowadzonej w tym nur­cie psychoterapii, zakłada się bez­warun­kową akcep­tację dla drugiego człowieka, co zwięk­sza jego wiarę w siebie, swoje moż­liwo­ści oraz daje szansę na samorealizację. W psychologii egzysten­cjal­nej duży nacisk kładzie się na odnaj­dowanie sensu swojego życia i jest to jeden z naj­bar­dziej ludz­kich przejawów człowieczeń­stwa.

Na tej pod­stawie w Metodzie TROP dbamy o akcep­tację osób, z którymi pra­cu­jemy oraz o szukanie sensu w tym co robimy, w prze­ciw­nym razie sądzimy, że praca po prostu nie przyniesie żad­nych efek­tów. Także branie odpowiedzial­no­ści za swoje postępowanie jest bliskie naszemu podej­ściu. Nie możemy pominąć rów­nież jed­nego z filarów Metody TROP bez­pośred­nio odnoszącego się do założenia psychologii egzysten­cjal­nej, a mianowicie znaczenia tego co Tu i Teraz. Tylko wtedy, będąc Tu i Teraz, jesteśmy w stanie stać się sobą i nabrać świadomo­ści własnego bycia i ist­nienia, a co za tym idzie real­nie roz­począć pracę i reflek­sję nad sobą oraz dążyć do samorealizacji.

Człowiek wobec siebie i innych

iStock 000002027164Small inspiracje czlowiek wobec siebie i innych e fromma 200x125

Erich Fromm był XX wiecz­nym filozofem, socjologiem i psychologiem. Do jego naj­waż­niej­szych dzieł należą: „Ucieczka od wol­no­ści”, „Mieć czy być?”, czy „O sztuce miło­ści”. Fromma interesowały zawsze tematy natury ludz­kiej, zachowań grup i spo­łeczeństw, problemy moralno-etyczne. Według niego nie­moż­liwym jest cał­kowite poznanie samego siebie ponie­waż zawsze możemy odkryć pewne rzeczy, których o sobie nie wiedzieliśmy. Tym samym jesz­cze mniej moż­liwe jest dla nas cał­kowite poznanie drugiej osoby. Wyjątek stanowi miłość, która otwiera taką moż­liwość, opierając się na obiek­tywizmie, szczero­ści i akcep­tacji. Waż­nym aspek­tem dla Fromma jest sztuka życia, która zakłada w sobie, że życie nie jest łatwe i należy się go uczyć oraz z nim mierzyć. Uważał on, że: „cel życia należy ujmować (…) jako roz­winięcie mocy człowieka zgod­nie z prawami jego natury.” Każdy z nas ma cechy wspólne, ale o poczuciu speł­nienia świad­czą te z nich, które nas od siebie róż­nią i stanowią o naszym poten­cjale.

W końcu dla Metody TROP kluczowym jest pojęcie „bycia” w kon­tak­cie, rozumianego jako to, z dzieła Fromma „Mieć czy być”. To właśnie dzięki niemu mamy nauczyć się być w kon­tak­cie ze sobą i drugą osobą, a nie patrzeć na relację jako trans­ak­cję daję-biorę. W ten spo­sób rozumiane “bycie” jest pełne miło­ści i empatii do drugiego człowieka. Współ­praca oparta na empatii stanowi zaś jeden z filarów naszej Metody pracy.

Idea gospodarki opar­tej na wiedzy

iStock 000006006198Medium inspiracje idea gospodarki wiedzy 200x125

Gospodarka oparta na wiedzy, jest wciąż roz­wijającym się i badanym zjawiskiem, której korzeni można upatrywać w ter­minie „spo­łeczeń­stwa infor­macyj­nego”. W latach 70. XX wieku wprowadził je Alvin Tof­fler, amerykań­ski socjolog. Tof­fler opisuje pewne fazy roz­woju gospodar­czego na prze­strzeni dziejów ludz­ko­ści. Według niego, obec­nie znaj­dujemy się w trak­cie tak zwanej trzeciej fali. W tym momen­cie zasoby materialne, które odgrywały naj­więk­szą rolę w fazie prze­mysłowej, są coraz mniej ważne. Tym samym ustępują one miej­sca zasobom infor­macyj­nym.

Obec­nie o sile orga­ni­za­cji i spo­łeczeństw nie świad­czą zgromadzone środki, a know-how, tech­nologie, wiedza i poten­cjał intelek­tualny, a co za tym idzie odpowied­nio wykształ­cony kapitał ludzki. Deter­minan­tami gospodarki opar­tej na wiedzy są instytucje wspierające roz­wój i prowadzące badania, wyż­sze uczel­nie, odpowied­nia infrastruk­tura, ale przede wszyst­kim ludzie. Kapitał ludzki zbudowany jest z osób z wysokimi kwalifikacjami, obe­znanymi z tech­nologią, znającymi języki obce, mobil­nymi. Nieodzow­nym elemen­tem jest też jego umiejęt­ność do pozyskiwania nowych infor­macji, kreatyw­ność i nie­ustanne pod­noszenie kwalifikacji.

W Metodzie TROP wykorzystujemy te infor­macje do budowania pro­gra­mów wspierających procesy. Umac­niamy prze­konanie wśród orga­ni­za­cji, że praw­dziwym zasobem, na którym można budować suk­ces, w tych cza­sach nie są środki materialne, a ludzie.

Podej­ście Coveyow­skie

Fotolia 28970408 M inspire podejscie koweyowskie do lidera - 200x125

Stephen Covey stał się guru edukacji związanej z przy­wódz­twem po opublikowaniu książki „7 nawyków skutecz­nego działania”. W zawar­tej w niej teo­rii przy­tacza kilka zasad, które stanowić mają o suk­cesie osoby w życiu zawodowym i prywat­nym:

 • bycie proak­tyw­nym;
 • zaczynanie z wizją końca;
 • robienie naj­pierw tego, co naj­waż­niej­sze;
 • myślenie w kategoriach wygrana-wygrana;
 • staranie się naj­pierw zro­zumieć, potem być zro­zumianym;
 • syner­gia;
 • ostrzenie piły.

Wiele z tych nawyków znalazło bez­pośred­nie prze­łożenie w Metodzie TROP. Na przy­kład dążenie do zro­zumienia drugiej strony, zamiast for­sowanie swojego punktu widzenia; dbanie o syner­gię i przez to osiąganie lep­szych wyników w róż­norod­no­ści i złożono­ści pracy oraz inne.

Poza znanymi 7 punk­tami Covey przed­stawił także swój punkt widzenia dotyczący warun­ków społeczno-gospodarczych, bliski naszemu punk­towi widzenia. Zauważył on, że godne trak­towanie pracow­nika, szukania jego poten­cjałów, wykorzystanie wiedzy i motywacji jest dużo skutecz­niej­sze niż podej­ście instrumen­talne, nieak­tualne, a wciąż tak obecne w wielu orga­ni­za­cjach.

Psychologia pozytywna jest bar­dzo młodą dziedziną, a już zyskała szeroki roz­głos i uznanie. Stworzył ją pod koniec lat 90. Mar­tin Selig­man we współ­pracy z Mihalym Csik­szent­mihalyi. Jako prezes Amerykań­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, wystąpił na kon­feren­cji, na której przed­stawił pod­stawowe postulaty dotyczące psychologii pozytyw­nej. Przez lata nauki, studiując poszczególne podej­ścia psychologiczne, zauważył on, że w każ­dym z nich podej­ście do człowieka przed­stawia się poprzez moż­liwe dys­funk­cje, braki lub nie­zaspokajane potrzeby. Do terapeuty, wła­ściwie, mogłyby przyjść osoby, które już cier­pią na pewne zaburzenia.

Gdzie natomiast znaj­dować by się miało miej­sce dla tych, którzy są zdrowi? Dlaczego nie ma badań poświęconych utrzymaniu dobrego samo­poczucia? W jaki spo­sób prewen­cyj­nie zapobiegać chorobom psychicz­nym? Te wszyst­kie pytania ujmują sedno psychologii pozytyw­nej. Obszarem jej zain­teresowania jest szczę­ście — czym ono jest i jak je osiągnąć. Psychologia pozytywna zaj­muje się też zagad­nieniami dobrego życia, jego sensu i czer­pania z niego przyjem­no­ści. Waż­nym aspek­tem są badania nad optymizmem, tym co daje nam poczucie szczę­ścia i blisko powiązanymi z nimi efek­tem flow oraz osiąganiem mistrzostwa. W Metodzie TROP psychologia pozytywna wniosła wiele poprzez tematy zwią­zane z opisywaniem siły charak­teru oraz cnotami osobistymi — składają się one na ważne podej­ście jakim jest szukanie u siebie i czer­panie z moc­nych stron oraz bazowanie na własnym poten­cjale.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne