Filary Metody TROP

 
 

Sytuacja Edukacyjna

W Metodzie TROP chodzi o to, aby ludzie się uczyli, a nie byli uczeni. Idąc za naszym mistrzem, Car­lem Roger­sem, przyj­mujemy, że więk­szość osób spraw­nie funk­cjonujących spo­łecz­nie, chce się roz­wijać i chce być coraz bar­dziej adekwatna i sprawna. Nie trzeba ich do tego motywować, ale słuchać, wspierać i nie prze­szkadzać. Ponadto ludzie potrafią się uczyć, są eks­per­tami w zakresie samych siebie, ale często nie ufają swojej sile i mądro­ści. Metoda TROP pozwala odzyskać to zaufanie, a przez to skutecz­nie aktywizuje roz­wój. Taką dobrze zor­ganizowaną, prze­myślaną, stworzoną dla uczącego się „rzeczywistość” nazwać możemy sytuacją edukacyjną. Jej istotą jest edukacja rozumiana jako sztuka tworzenia sytu­acji sprzyjających uczeniu się. Polega ona na stworzeniu prze­strzeni do własnej aktyw­no­ści poznaw­czej. Tre­ści, war­to­ści czy procedury działania w niej podawane są propozycjami. Uczest­nicy samodziel­nie nad nimi pracują – dookreślają, analizują, przy­mierzają do swojej wiedzy i obrazu świata, ćwiczą.

Fotolia 42612529 S budowanie sytuacji edulacyjnej 200x125

Osoba odpowiedzialna za uczenie siebie i innych ma za zadanie nie tyle nauczać, co organizować sytuację, w której inni zechcą roz­wijać się poznaw­czo. Warun­kiem zaist­nienia sytu­acji edukacyj­nej jest:

 • aktyw­ność;
 • bez­pieczeń­stwo;
 • współ­praca zespołowa;
 • zaan­gażowanie osobistego doświad­czenia;
 • poczucie sensu.

Trener, coach, lider w orga­ni­za­cji uczą­cej się (ale oczywi­ście nie tylko) są przede wszyst­kim specjalistami od tworzenia sytu­acji edukacyj­nej, a dopiero potem eks­per­tami.

Nauka w Działaniu

Promujemy uczenie się poprzez doświad­czanie i prak­tykę. Ten czyn­nik przede wszyst­kim decyduje o „wdrażal­no­ści” nabywanych kom­peten­cji w życie. Jak dowodził David Kolb, abyśmy mogli czegokol­wiek się nauczyć, powin­niśmy przejść kilka etapów w jed­nym cyklu, który można zacząć w dowol­nym miej­scu:

 • doświad­czanie, eks­perymen­towanie;
 • reflek­sja nad zrealizowanym działaniem, wyciąganie wniosków;
 • dokonanie uogól­nienia, zbudowanie języka i teo­rii opisujących to doświad­czenie;
 • zaplanowanie nowego działania.

W Metodzie TROP zaczynamy zwykle od doświad­czania, co wyraża się w pracy na Tu i Teraz.

Dobrym przy­kładem uczenia się w działaniu są sesje Action Lear­ning, polegające na wypracowywaniu przez uczest­ników spo­sobów działania w real­nych sytu­acjach zawo­do­wych. Waż­nym elemen­tem naszych warsz­tatów są sesje wymiany wiedzy i wzajem­nego uczenia się. Reflek­sja nad wykonywaniem zadań dotyczy zarówno aspektu merytorycz­nego, jak też spo­łecz­nego – jako­ści współ­pracy, relacji. Opiera się na analizie już zrealizowanych zadań lub planowaniu nowych działań. Uczest­nicy przy­glądają im się pod kątem:

 • przyjętych strategii działania;
 • stosowanych tech­nik;
 • rzeczywistych spo­sobów reali­za­cji, a szczegól­nie komu­ni­ka­cji.

Pod­czas tego rodzaju sesji trener pełni z jed­nej strony, funk­cję moderatora spo­tkania, z drugiej – prze­kazuje uczest­nikom wiedzę narzędziową dotyczącą danego zagad­nienia.

Praca na moc­nych stronach

Zasada pracy na moc­nych stronach polega na świadomym kierowaniu uwagi osób na te cechy i zachowania, które pozwalają im odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dzięki czemu odnoszę suk­ces?” a nie „Przez co sobie nie radzę”. Praca na moc­nych stronach nie zawsze oznacza chwalenie siebie samego. Nie­raz jest to uświadomienie sobie takich cech, które pozwalają działać, a nie są trak­towane jako zalety.

Odwołujemy się do poten­cjałów każ­dej osoby. Działamy na rzecz ujaw­nienia tego, co jest w każ­dym z nas dobreumoż­liwia nam samorealizację. Taka postawa wiąże się z akcep­tacją i zaufaniem do wyborów dokonywanych przez innych, co z kolei wymaga ufania sobie.

Doświad­czenie uczy, że ludzie na ogół znacz­nie lepiej znają swoje wady, niż zalety. Wytykanie błędów przy­pomina często wożenie drzewa do lasu. Pewne dziecko powiedziało do swojej mamy: „Nie mówi mi, czego mam nie robić, bo nie wiem, od czego zacząć”.

Fotolia 36840567 S praca w opARCIU O MOCNE STRONY

Coaching i trening Metodą TROP kon­cen­trują się na tym, od czego zacząć. Uważamy, ze poprawianie błędów prowadzi do “popraw­no­ści”, zaś kon­cen­tracja na moc­nych stronach pomaga osiągnąć mistrzostwo. Dlatego na naszych kur­sach uczest­nicy uświadamiają sobie własne poten­ciały i pracują nad ich roz­wojem.

Pod­miotowość — kon­takt i kon­trakt

iStock 000002027164Small inspiracje czlowiek wobec siebie i innych e fromma 200x125

Kon­takt
Trener lub coach w pracy są jak naj­bliżej „nor­mal­nej roz­mowy”. Starają się wykorzystywać wszystko to, co w nor­mal­nych roz­mowach jest ich siłą, np. brak określonej struk­tury, elastycz­ność, bez­pośred­niość; wykorzystywanie poczucia humoru, osobistej wraż­liwo­ści; budo­wa­nie swoistego rezonansu, part­ner­stwa, ciekawo­ści. Róż­nicą jest to, że trener lub coach i klient są bar­dziej świadomi i uważni. Umówiają się na zasady współ­pracy, każdy z nich ma wpływ na kon­takt i kon­trakt.

Kon­trakt to rodzaj umowy pomiędzy klien­tem a trenerem lub coachem, który dotyczy tego nad czym oraz w jaki spo­sób będą pracować. Precyzuje on efekty, jakich spo­dziewają się po swojej współ­pracy, jak rów­nież koszty, które obie strony gotowe są ponieść.
Przy­stępując do współ­pracy obie strony for­mułują swoje cele. Mogą rów­nież sprecyzować i wyrazić swoje obawy oraz wskazać spo­dziewane prze­szkody. Chcąc zachęcić innych do roz­woju, pomaga im się w zyskiwaniu samo­świa­do­mo­ści oraz poczucia zaan­gażowania i odpowiedzial­no­ści za działanie.

Założenia
Postawa taka zakłada wiarę, że klient wie co robi oraz ma poten­cjał do roz­wiązywania problemów i podej­mo­wa­nia decyzji. Jeśli szuka wspar­cia, to bar­dziej w przedefiniowaniu kwestii niż dostawaniu odpowiedzi. Wymaga to odej­ścia od wyobrażenia na temat władzy (i prze­wagi) trenera lub coacha, która wynika z wiedzy i doświad­czenia. Ist­nieje potrzeba prze­rzucenia tej poten­cjal­nej władzy, nie na rzecz uległo­ści, lecz na rzecz part­ner­stwa. Coach i trener może przy tym dzielić się swoimi opiniami, pod warun­kiem jed­nak, że jest w stanie real­nie zaciekawić się i zro­zumieć stanowisko klienta. Zatem odpowiedzial­ność za roz­wój i proces uczenia się leży po stronie klienta.

Integracja sys­temowa

Fotolia 42192119 S integracja systemowa

Opracowaliśmy metodykę pracy pozwalającą uzgod­nić i zhar­monizować efekty pracy z osobą, grupą, zespołem oraz organizacją. Coaching, trening grupowy i projekty budowania pro­gra­mów roz­woju spo­łecz­nego nie są nie­zależ­nymi działaniami, ale mają się nawzajem wzmac­niać i służyć utrwalaniu pozytyw­nych efek­tów. Na to wszystko nakłada się fakt, że organizacja nie działa w próżni, ale jest związana z wieloma sieciami spo­łecz­nymi. Same organizacje coraz czę­ściej mają charak­ter sieciowy, a nie scen­tralizowany. Praca z sieciami wymaga specyficz­nego, nowator­skiego podej­ścia, będącego przed­miotem naszej per­manent­nej pracy.

Pracując Metodą TROP ważne jest zro­zumienie i poczucie psychologiczno-systemowej zależ­no­ści pomiędzy róż­nymi osobami, struk­turami i poziomami orga­ni­za­cji. Istotne jest także zobaczenie, że róż­nice pomiędzy ludźmi będą zawsze (chociaż nie będą tak ostre, jak to na początku może się wydawać).

Kluczem do efek­tyw­no­ści wprowadzanych zmian jest zin­tegrowanie w działaniu doświad­czeń: indywidual­nych, inter­per­sonal­nych oraz kreatyw­nych kon­cep­cji rodzących się z tej twór­czej integracji. Korzystając z Metody Trop:

 • w pracy z ludźmi poprawiamy jakość ich działania w orga­ni­za­cjach;
 • w zespołach zwięk­sza się integracja wokół zadania i pozwala osiągnąć syner­gię;
 • w orga­ni­za­cjach powoduje ona, że stają się one bar­dziej elastyczne, a ich kul­tura wspiera roz­wój indywidualny poszczegól­nych osób.
 • w pracy ze środowiskiem, pozwala kon­struk­tyw­nie wykorzystywać jego róż­norodne siły spo­łeczne.

Uczenie w dialogu i dialogu

iStock 000003453292Medium uczenie dialogu w dialogu

Jed­nym z czyn­ników hamujących roz­wój człowieka jest poczucie głębokiej odręb­no­ści od świata. Wyraża się ono na przy­kład w nie­koń­czących się dialogach wewnętrz­nych — świadomych lub nie­świadomych.

Trener, coach może stworzyć sytuację, w której różne dylematy i wyobrażenia wychodzą na światło dzienne i są weryfikowane. Często okazują się często płod­nym grun­tem.

Dylematy są na ogół twór­cze. Jeśli tylko zrezygnujemy z kon­troli nad nimi, damy światu zgodę na ich prze­kształ­canie. Her­metycz­ność jest wrogiem roz­woju.

Trener lub coach jest kimś, kto sam będąc otwar­tym, zachęca do otwar­to­ści, do spo­tkania na grun­cie poza zamkniętą rzeczywisto­ścią wewnętrzną „Ja i Ty”. Pod­stawowym narzędziem pracy trenera, coacha jest umiejęt­ność prowadzenia specyficz­nego, wyzwalającego, peł­nego prze­strzeni DIALOGU.

Co dzieje się z osobami, które prowadzą dialog?

 • Dialog buduje między ludźmi relację. Pod wpływem roz­mowy ludzie zmieniają się.
 • Spo­sób, w jaki ludzie komunikują się, więź, która między nimi powstaje i emocje są często waż­niej­sze niż sama treść.

Wzajem­ność i ciągłość wymiany między osobami sprawia, że ich działania mają następ­stwa, wracają do nich i zmieniają ich.

Cele jako proces

Fotolia 43547821 M cele jako proces - 200x125

Cel-stan to określenie kon­kret­nego, pożądanego do osiągnięcia zachowania. Cel-proces to odpowiedź na pytanie: Jaki proces chciał­bym w sobie uruchomić? Jaką drogę chciał­bym prze­chodzić?
Oba te spo­soby for­mułowania celów są ważne i mają swoje zalety.

Cel-stan:

 • nadaje sens działaniu;
 • wynika z racjonal­nego podej­ścia do wła­snych planów, dążeń, aspiracji;
 • jest polem do podej­mo­wa­nia decyzji, kreowania własnej drogi, planowania;
 • daje poczucie kon­troli i wpływu;
 • buduje nastawienie na rezul­taty.

Cel-proces:

 • ułatwia pełną asymilację wiedzy z życiem;
 • pomaga akcep­tować realia i uwarun­kowania biologiczne (np. funk­cjonowanie mózgu), psychologiczne (np. mechanizmy oporu przed zmianą), spo­łeczne (np. budo­wa­nie wspól­noty);
 • uwzględ­nia naturalną dynamikę roz­woju oraz fakt, że umie­jęt­no­ści zwią­zane są z emocjami i sądami, a zmiana jed­nego z tych elemen­tów wiąże się ze zmianą innych.

Praca na Tu i Teraz

iStock 000018642282Small tu i teraz

W myśl tej zasady coach i trener trak­tuje relację z klien­tem jako ważne narzędzie wzajem­nego oddziaływania. Spo­sób budowania przez klienta relacji z trenerem lub coachem wiele mówi o nich samych, nie­raz więcej niż opowie­ści o dotych­czasowych doświad­czeniach.

Coach i trener trak­tuje samo spo­tkanie jako szansę na zapocząt­kowanie nie­których zmian natych­miast, w trak­cie trwania spo­tkania. W ten spo­sób można wspierać na przy­kład w roz­woju umie­jęt­no­ści komunikowania się. Jed­nocześnie coach czy trener TROP szczerze dzieli się z klien­tem swoimi spo­strzeżeniami i podej­muje dys­kusję na ten temat. W ten spo­sób klienci roz­wijają swoją samo­świa­do­mość, a co za tym idzie motywację do roz­woju.

Coach, trener i klienci, angażując się i pozostając w kon­tak­cie tworzą nową historię, która roz­grywa się pomiędzy nimi. To, co się dzieje w ich relacji „Tu i Teraz”, w swoich pod­stawowych wzorach często jest odzwier­ciedleniem tego, o czym roz­mawiają.

Taki spo­sób pracy wymaga od trenera lub coacha dobrego kon­taktu z samym sobą, świadomo­ści wła­snych emocji oraz otwar­to­ści i odwagi, które są modelujące dla klienta.

Współ­praca oparta na empatii

iStock 000003915681XSmall wspolpraca empatia

Relacje z innymi ludźmi towarzyszą nam w prawie każ­dej sytu­acji życiowej i zawodowej m.in. w trak­cie spo­tkań indywidual­nych, grupowych i więk­szych wydarzeń spo­łecz­nych. Czasami są to relacje krót­ko­trwałe, czasami długo­trwałe. Współ­praca oparta na empatii daje nam moż­liwość szyb­szego poznania sięskutecz­niej­szego współ­działania dla osiągnięcia celu.

To podej­ście polega na indywidual­nym zaan­gażowaniu się i podążeniu za propozycjami i działaniami, które nam się wydają prze­konywujące. Wymaga wzięcia odpowiedzial­no­ści za siebie i opiera się na dużej samoak­cep­tacji. Mając swoje prze­konania, war­to­ści możemy poznawać i wchodzić w relacje z osobami, które mają inne war­to­ści, poznawać ich kul­turę. Dzięki temu następuje wymiana, która polega na szukaniu tego, co wspólne ale rów­nież tego, co różne. W procesie tym ważne jest ujaw­nianie siebie i aktywne słuchanie innych. Zro­zumienie drugiej strony to dbałość o nią na uniwer­sal­nym poziomie i trosz­czenie się o wspólne dobro.

Taka forma współ­pracy opar­tej na empatii umoż­liwia wychodzenie ponad utarte schematy myślenia, określone ramy działań i uczenie się od siebie nawzajem. Przy­czynia się do tego, że stajemy się bar­dziej otwarci, czujemy i widzimy więcej, prze­stajemy reagować nawykowo, nie odcinamy się od uczuć i emocji nam towarzyszących. Możemy dużo skutecz­niej osiągać zaplanowane cele i przy­czynić się do innowacyj­no­ści roz­wiązań.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne