Ładowanie…

 
 

Artykuły Jacka Jakubow­skiego

Fotolia 40464460 XS Jac trening

Treningi, coachingi, men­toringi,
doradz­two

Aktyw­ność – na szczę­ście (pobierz pdf)
Animatorzy roz­woju (pobierz pdf)
Być per­for­merem spo­łecz­nym (pobierz pdf)
O procesie grupowym (pobierz pdf)
O sytu­acji edukacyj­nej (pobierz pdf)
Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany (pobierz pdf)

iStock 000017001367S Jac rozwoju

Roz­wój

Emocje i empatia (pobierz pdf)
Modele myślowe (pobierz pdf)
Nawyk (pobierz pdf)
Rola Emocji w XXI wieku (pobierz pdf)
Sens Działania (pobierz pdf)
Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej (pobierz pdf)

Pixmac000087424262 Jac organizacja - 200x125

Organizacja

Dylematy współ­czesnego biz­nesu
(pobierz pdf)
Ile waży autorytet w biz­nesie? (pobierz pdf)
Kapitał spo­łeczny jako baza zmiany
(pobierz pdf)
Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy (pobierz pdf)
Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie (pobierz pdf)
Wierzyć w siebie w dzisiej­szym biz­nesie (pobierz pdf)


iStock 000014355733S Jac przyszłości - 200x125

Przy­szłość

Być sobą w świecie zmiany (pobierz pdf)
Lider zmiany (pobierz pdf)
Pol­ska w świecie zmiany (pobierz pdf)
Przy­szłość (pobierz pdf)
Relacje między młodymi a star­szymi w epoce zmiany (pobierz pdf)
Żyjemy w zmianie (pobierz pdf)

creative commons

Wszyst­kie tek­sty pod­legają licen­cji.

Wprowadzenie

Witam Cię!

Jestem teo­retyzującym prak­tykiem. Przede wszyst­kim prak­tykiem, czyli osobą, która skon­cen­trowana jest na działaniu. Działanie zaś jest nie­uchron­nie zwią­zane z próbą zro­zumienia świata, w którym się działa.

Uważam, że żyjemy w nie­bywałym momen­cie dziejów ludz­ko­ści. W prze­łomie cywilizacyj­nym, który tworzy nie­samowite moż­liwo­ści i rów­nie wiel­kie zagrożenia. Im lepiej go zro­zumiemy, tym lepiej wykorzystamy szanse i ochronimy się przed zagrożeniami. Jedne i drugie warto definiować jako wyzwania. Osobiste (jak żyć, jakie podej­mować wybory, jak budować rodzinę i naj­bliż­sze otocz­nie), profesjonalne (jak zarządzać sobą, firmą, w jaki spo­sób angażować się spo­łecz­nie), ale też wyzwania szer­sze – narodowe, europej­skie, a w końcu światowe (jak sprostać wyzwaniom globalizacji, eks­plozji wiedzy, gospodarce opar­tej na innowacyj­no­ści etc).

Jestem trenerem, coachem, pasjonują mnie programy zmieniające na lep­sze kawałek rze­czy­wi­sto­ści. Mam już swoje lata. Zaj­mowałem się psychoterapią, socjoterapią, uruchamiałem autor­skie i nieco zwariowane szkoły, animowałem ogól­nopol­skie projekty spo­łeczne. Od wielu lat pracuję też na rzecz biz­nesu – wspieram budo­wa­nie kul­tury organizacyj­nej w dużych kor­poracjach, jak i małych fir­mach rodzin­nych. Współ­pracowałem (i współ­pracuję nadal) z nie­samowitymi ludźmi, działam w wielu orga­ni­za­cjach pozarządowych.

Jacek Jakubow­ski


Obszary zain­teresowań i działania

Obszary zain­teresowań

 • kreatyw­ność i inspiracja;

 • praca z fir­mami rodzin­nymi;

 • zarządzanie i przy­wódz­two;

 • kul­tura organizacyjna;

 • integracja spo­łeczna;

 • inicjowanie ruchów spo­łecz­nych;

 • wprowadzanie zmian spo­łecz­nych;

 • neurop­sychologia;

 • programy dla młodzieży;

 • dialog międzypokoleniowy;

Obszary działań

Roz­wój osób:

 • coaching menadżer­ski;

 • men­toring;

 • super­wizja dla trenerów, coachów i men­torów;

 • e-learning – Cykl Inspiracje.

Roz­wój grup, orga­ni­za­cji i środowisk:

 • warsz­taty, sesje inspiracji, Action Lear­ning, Coaching grupowy, trening inter­per­sonalny, sesje inspiracji;

 • budo­wa­nie kon­cep­cji i realizowanie cykli szkoleniowych dla biz­nesu, pro­gra­mów spo­łecz­nych, placówek oświatowych;

 • budo­wa­nie kul­tury organizacyj­nej;

 • integracja środowisk;

 • super­wizja projek­tów roz­woju kul­tury organizacyj­nej w biz­nesie, projek­tów wspar­cia środowiska lokal­nego (w tym np. środowisk wiej­skich, profilak­tyki bez­robocia itp.);

 • metoda Co-solvingu;

 • metodologia pracy z fir­mami rodzin­nymi;

 • tworzenie inter­dyscyplinar­nego Instytut TROP zaj­mującego się roz­wojem know-how i będącego miej­scem wymiany doświad­czeń.

O mnie

Wła­ściwie od wczesnej młodo­ści robię to samo. Na wszyst­kie moż­liwe spo­soby usiłuję naprawić świat.

Na początku byłem pewien, że trzeba od razu cały. Z wiekiem nabrałem w tym pew­nej wprawy i doświad­czenia. Wiem, że da się tylko kawałek. Jak duży? A czy to ma znaczenie? Zmniej­szenie cier­pienia, albo zredukowanie głupoty jest war­to­ścią samą w sobie. Uruchomienie procesu roz­woju człowieka, kreowanie sensu w jakiejś orga­ni­za­cji lub środowisku jest war­to­ścią tak ostateczną, że zasięg wła­ściwie nie ma znaczenia.

Biz­nes
Na początku lat dziewięć­dziesiątych razem z żoną założyliśmy firmę – Grupę TROP. Tak oto Dorota, psycholog z klinicz­nym doś­wiad­cze­niem i ja, z ducha kontr­kul­turowiec, całe życie pracujący wła­ściwie w oświacie i orga­ni­za­cjach pozarządowych, zaczęliśmy „robić biz­nes”. W 1996 roku uruchomiliśmy pierw­szą w Pol­sce szkołę trenerów. Od tam­tego czasu znacz­nie roz­szerzyliśmy naszą działal­ność – dzisiaj prowadzimy naj­więk­szą w Pol­sce szkołę trenerów, roz­wijamy coaching, realizujemy nowator­skie programy w biz­nesie: budowania kul­tury organizacyj­nej, zarzą­dza­nia przez war­to­ści, wspar­cia procesów Lean i łączenia firm w trak­cie fuzji.

Zmiana spo­łeczna
Innowacyjne projekty kształ­tujące sieci spo­łeczne, programy wspar­cia obszarów wiej­skich, tworzenie meto­do­lo­gii wspar­cia firm rodzin­nych, pro­gra­mów aktywizujących różne grupy odbior­ców: młodzieży, seniorów, spo­łecz­no­ści lokal­nych… To nie­które przy­kłady mojej działal­no­ści zmierzającej do wpro­wa­dza­nia innowacji spo­łecz­nych. Stowarzyszenie Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicz­nego doceniło mój dorobek lidera zmian spo­łecz­nych i zostałem jego człon­kiem. Za działal­ność w oświacie zostałem uhoronowany przez Prezydenta RP – Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski (więcej).

Nar­racja Jacka Jakubow­skiego (pobierz pdf).

Dorobek
Inicjowałem niejedną zmianę w środowisku: hipisow­skim, akademic­kim, ruchu teatral­nym, terapeutycz­nym, oświatowym, samorządowym, orga­ni­za­cji pozarządowych i biz­nesowym:

 • Założyłem Szkolny Ośrodek Socjoterapii (SOS) dla młodzieży zagrożonej nar­komanią i wykluczeniem spo­łecz­nym.
 • Działałem w NSZZ Solidar­ność.
 • Jestem autorem pierw­szego Studium Socjoterapii w Pol­sce, współ­tworzyłem studia socjoterapii — IPSIR na Uniwer­sytecie War­szaw­skim.
 • Animowałem ruch socjoterapii i ruch pomocy psychologicz­nej w oświacie.
 • Stworzyłem pierw­szą Szkołę Trenerów w Pol­sce przy Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym. Jej uczest­nicy prowadzą własne, duże szkoły trenerów w całej Pol­sce.
 • Realizowałem ogól­nopol­skie programy profilak­tyki nar­komanii pracując w Krajowym Biurze ds. Prze­ciw­działania Nar­komanii przy Minister­stwie Zdrowia. Zostałem szefem tego biura.
 • Prowadziłem programu dla liderów młodzieżowych na terenie całej kraju.

Jacek Jakubow­ski w Mediach

Wywiady

 • “Trans­for­macja”. Audycja Pawła Sito w TOK FM z Jacem Jakubow­skim na temat zmian, wojny i nie­po­koju (więcej).
 • “Jakich liderów dziś potrzebujemy?”. W “Klubie Trójki” o przy­wódz­twie roz­mowiają: Jac Jakubow­ski, Prze­mysław Radwan-Röhrenschef — goście Dariusza Bugal­skiego (więcej).
 • “Hipis w kor­poracji”. Wywiad z Jacem o jego misji życiowej i działaniach w róż­nych sek­torach gospodarki. Z Jacem roz­mawia Katarzyna Bielas. Tekst opublikowany w Dużym For­macie. (więcej)
 • “Hipisi w PRL. Wywiad z Jacem na temat ruchu hipisow­skiego w Pol­sce. Z Jacem roz­mawia Kamil Sipowicz. Tekst opublikowany w książce autor­stwa Kamila. (więcej)
 • “Wywiad z biz­nes­menami”. Z Jacem o działaniach szkoleniowych na antenie radia Kon­statacja roz­mawia dzien­nikarz Kamil Cybul­ski. (więcej)
 • “Znaleźć miej­sce między poczuciem własnej war­to­ści a pokorą”. Na temat dialogu międzypokoleniowego z Jacem roz­mawia Łukasz Czap­ski. Tekst zamiesz­czony na blogu programu “Seniorzy w Akcji” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twór­czych Ę. (więcej)
 • Czat z Jac­kiem Jakubow­skim na temat dialogu międzypokoleniowego na por­talu Interia.pl. (więcej)
 • “Jak roz­mawiać z nastolat­kami o nar­kotykach?”. Wywiad z Jac­kiem o relacji rodzic-dziecko. Z Jacem roz­mowia Agata Stafiej. Tekst zamiesz­czony na por­talu Równi Rodzice. (więcej)
 • “Moja droga do SOS-u” nar­racja Jacka o począt­kach ośrodku MOSSOS. Tekst zamiesz­czony na stronie ośrodka SOS. (więcej)

Artykuły w publikacjach zbiorowych

 • Artykuły: “Firma rodzinna w dobie per­manent­nej zmiany”,“Emocje w fir­mie rodzin­nej”, “Metodologia 6S” w publikacji PARP “Metodologia pracy z fir­mami rodzin­nymi”. (więcej)
 • Artykuł: “Działanie na rzecz dobra wspól­nego” w publikacji z VI kon­gresu: “Jakich kom­peten­cji potrzebują Polacy”. (więcej)
 • Dobra szkoła: szkoła w życiu – życie w szkole / w roz­mowie z Krystyną Romanow­ską”. Anna Radziwiłł, Jacek Jakubow­ski, Mirosław Sawicki. (więcej)

Nagrania na Youtube

Kon­takt

Zapraszam Cię do roz­mowy – komen­tarzy, pytań, wąt­pliwo­ści. Będę szczegól­nie wdzięczny za wskazanie mi stron, lub książek, które mogą pogłębić moją reflek­sję, a może nawet wywrócić do góry nogami część moich prze­konań. Nie będzie łatwo, bo jestem do nich dosyć przy­wiązany, ale tyle razy już mi się to przy­darzyło…

Zapraszam do kon­taktu:
This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizacje

Współ­tworzyłem lub współ­tworzę:

logo ptp Rada Trenerów Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
stop logo STOP – Stowarzyszenie Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych
logo trop Grupa TROP
SWAT - logo male SWAT - Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej
pam PAM — Powszechna Akademia Młodzieży
logo ifr IFR - Inicjatywa Firm Rodzin­nych
logo pifs PIFS — Pol­ska Izba Firm Szkoleniowych

Współ­praca z biz­nesem
Jako kon­sul­tant, trener, coach i men­tor pracowałem dla wielu firm:

logo agora Agora SA
logo aiton Aiton Cald­well SA
logo bph Bank BPH
bzwbk BZ WBK SA
logo bombardier Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS)
inter cars Inter Cars SA
logo ing ING Bank Śląski SA
pll lot PLL LOT SA
logo raiffeisen Raif­feisen Bank Pol­ska SA
logo pwn Wydaw­nic­two Naukowe PWN SA
logo wsip Wydaw­nic­two Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Współ­pracowałem lub współ­pracuję z następującymi organizacjami:

logo filantropia Akademia Roz­woju Filan­tropii
logo ashoka Ashoka – Stowarzyszenie Innowatorzy dla Dobra Ogółu
logo RPO Biuro Rzecz­nika Praw Człowieka
cal logo CAL – Cen­trum Wspie­ra­nia Aktyw­no­ści Lokal­nej
logo gestalt Instytut Coun­cel­lingu Gestalt
logo gaja Klub Gaja
logo kongres Kon­gres Obywatel­ski
logo boris Fun­dacja Boris
logo iskierka Fun­dacja Iskierka
logo pafw PAFW – Polsko-Amerykańska Fun­dacja Wol­no­ści
logo stocznia Pracow­nia badań i i Innowacji spo­łecz­nych „Stocz­nia”
e Towarzystwo Inicjatyw Twór­czych Ę

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne