Psychologiczna Akademia
Firm Rodzinnych

 
 

Komunikacja

Fotolia 50162096 M komunikacja w FR

Komunikacja w fir­mie rodzin­nej

Lider w  fir­mie rodzin­nej ma do czynienia z dwoma żywiołami: z jed­nej strony z biz­nesem, ryn­kiem, a z drugiej strony — z rodziną. Nie­zależ­nie od tego, czy jest człon­kiem tej rodziny, czy też jest osobą wynajętą przez rodzinę — wła­ścicieli, to na co dzień odczuwa specyfikę tego typu orga­ni­za­cji.

Na ogół może on liczyć na lojal­ność, oddanie, uczciwość współ­pracow­ników. To bez­cenna sprawa. Jed­nocześnie lider styka się ze specyficz­nym trybem podej­mo­wa­nia decyzji i budowania relacji, o którym wybitny antropolog Edward T. Hall powiedziałaby, że jest wysokokon­tek­stowy. To oznacza, że więk­szość komunikatów nabiera istot­nego sensu dopiero w kon­tek­ście uwarun­kowań, nawyków, relacji, norm kul­turowych, rodzin­nych właśnie. Bycie liderem w takiej fir­mie wymaga więc umie­jęt­no­ści poruszania się w owym „rodzin­nym klimacie”, a jed­nocześnie dystansu do niego, nawet, jeśli jest się człon­kiem rodziny. To ogromne wyzwanie, w sprostaniu któremu potrafimy pomóc.


Nasze doświad­czenia

Naszą misją jest dostar­czanie fir­mom rodzin­nym adekwat­nych pro­gra­mów roz­woju. Zaj­mujemy się psychologicz­nym aspek­tem funk­cjonowania firmy. Wspieramy wprowadzanie koniecz­nych zmian w orga­ni­za­cji, zachowując jej rodzinną kul­turę.

Chcemy zain­spirować firmy rodzinne doświad­czeniami z innego typu orga­ni­za­cji oraz zin­ten­syfikować wymianę dobrych prak­tyk w gronie firm rodzin­nych. Słowem – zależy nam na szeroko rozumianym otwar­ciu się.

Firmy rodzinne to potęga gospodar­cza w Pol­sce (i nie tylko). Ich siła polega przede wszyst­kim na zdol­no­ści do prze­trwania, kreatyw­no­ści i umie­jęt­no­ści adap­towania się do zmian. Dzięki współ­pracow­nikom, oddanym, lojal­nym i związanych relacjami rodzin­nymi oraz specyficz­nej, wręcz biologicz­nej ener­gii prze­trwania, a także zdol­no­ści do współ­pracy „mimo wszystko”, są one trwałe oraz prężne.
Często celem firmy rodzin­nej nie jest mak­symalizacja zysku, lecz trwałość. Firma jest jak kolejne dziecko, o które wszyscy muszą dbać.
Ta wspaniała cecha ma jed­nak ciemną stronę: wewnętrzne kon­flikty, utrwalone nawyki, lęk przed głęb­szymi zmia­nami naruszającymi z trudem wypracowany układ rodziny to wszystko często tworzy własny świat oraz własny know-how, który trudno im zmienić, gdy rynek ulega prze­mianom. Wiele firm nie korzysta z  nowo­czes­nych tren­dów w zarządzaniu i psychologii.

Celem programu Psychologiczna Akademia Firm Rodzin­nych jest stworzenie szansy na szczęśliw­sze życie rodzinne i zwięk­szenie efek­tyw­no­ści firmy.

Twór­cze roz­winięcie osiągnięć programu Firmy Rodzinne współ­finan­sowanego ze środ­ków Unii Europej­skiej.
Liderzy TROP, Dorota i Jac Jakubow­scy od 20 lat prowadzą firmę rodzinną, co pozwoliło im na docenienie zalet i uświadomienie sobie nie­bez­pieczeństw związanych z taką formą działal­no­ści ryn­kowej. Są współ­założycielami stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych, w ramach którego wypracowali metodologię wspar­cia firm rodzin­nych zrealizowaną w ramach dużego programu finan­sowanego ze środ­ków europej­skich pod nazwą Firmy Rodzinne, która została zastosowana i spraw­dzona już bez ich udziału w skoń­czonym w 2015 roku programie Firmy Rodzinne 2.

Firmy rodzinne szkoliły się do tej pory tak rzadko, że śmiało można uznać program Firmy Rodzinne za prekur­sor­ski w Pol­sce. Program ten został bar­dzo wysoko oceniony zarówno przez uczest­ników, jak też ewaluatorów. Psychologiczna Akademia Firm Rodzin­nych jest jego kon­tynuacją, ale rów­nież wykorzystuje wnioski z działań z wieloma fir­mami rodzin­nymi, które wspierane były w ramach zwykłej działal­no­ści ryn­kowej. Obecne podej­ście jest bar­dziej spójne i kon­sekwentne w odnoszeniu się do psychologii firmy rodzin­nej. Opiera się przede wszyst­kim na Metodzie TROP, która jest zaawan­sowaną metodologią dającą szyb­kie i widoczne efekty.

Iden­tyfikacja ze środowiskiem firm rodzin­nych
Chcemy budzić dumę z tego powodu że prowadzi się firmę rodzinną, pomimo, że nie wszyst­kie roz­wiązania kor­poracyjne się w niej spraw­dzają.


Suk­cesja i róż­norod­ność

iStock 000020708737XS AT SLFR psychologia sukcesji

Psychologia suk­cesji: prze­łom czy ewolucja?

Suk­cesja jest wielolet­nim procesem odbywającym się w rodzinie i fir­mie rów­nolegle.

 • Pierw­sze wyzwania z nią zwią­zane pojawiają się już w czasie dzieciń­stwa przy­szłych ewen­tual­nych suk­cesorów. Przejawiają się one dbaniu o odpowied­nie przed­szkola i szkoły, wychowanie w duchu przed­siębior­czo­ści. Jed­nocześnie mał­żeń­stwo jest młode i nie­do­świad­czone (prze­żywa wiele kryzysów i trud­no­ści), a także rodzice są tak pochłonięci swoją firmą, że dzieci mogą prze­żywać poczucie „bycia mniej waż­nym”
 • Kiedy dzieci osiągną wiek nastoletni i wejdą w tak zwaną młodą dorosłość wiele z nich prze­żywa dylematy zwią­zane z pod­jęciem wyborów życiowych, ścieżek roz­woju zawodowego. Mądre rodziny wspierają zerwanie pępowiny spo­łecz­nej i zdobycie doświad­czeń w innych fir­mach, w działaniach orga­ni­za­cji pozarządowych, w podróżach itp.
 • Wej­ście przy­szłego suk­cesora do firmy to ciąg wyzwań związanych z jego toż­samo­ścią (jest pod­wład­nym, czy synem/córką, jak sprostać oczekiwaniom związanym z przy­szłym liderowaniem, jak wybijać się na samodziel­ność rów­nolegle w rodzinie i w domu)
 • Samo prze­kazanie sterów firmy jest trud­nym, prze­waż­nie kil­kulet­nim procesem (prze­budowa relacji w fir­mie, budo­wa­nie nowych relacji w rodzinie, prze­budowa wizerunku u klien­tów)
 • Waż­nym elemen­tem suk­cesji jest też plan na życie tych, którzy władzę fir­mie oddają. Jak żyć w nowej rze­czy­wi­sto­ści, jak się realizować, jak nie ingerować bez prze­rwy w zarządzanie, ale też jak reagować na ewidentne błędy suk­cesorów.

W ramach Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych oferujemy psychologiczne i coachin­gowe wspar­cie w powyż­szych pro­ce­sach. Oferujemy także szkolenia zwią­zane z roz­wijaniem osobistych kom­peten­cji zarówno rodziców, jak i suk­cesorów. Naszym celem jest wspar­cie skutecz­nego wyko­rzy­sta­nia moc­nych stron, talen­tów, dorobku, jak też pomoc w roz­wiązaniu trud­nych kon­flik­tów, nawiązaniu międzypokoleniowego dialogu, skoor­dynowaniu procesów w rodzinie i w fir­mie.

Róż­norod­ność i podobień­stwo.
Dialog między płciami i pokoleniami w fir­mie rodzin­nej
Róż­nice w spo­sobie prze­żywania świata, trak­towania problemów, podej­mo­wa­nia decyzji, stylu komu­ni­ka­cji a nawet w war­to­ściach, jakie występują pomiędzy płciami oraz pokoleniami, są problemem dla wszyst­kich orga­ni­za­cji. W przy­padku firmy rodzin­nej nabierają jed­nak siły. Mogą wzbogacić ją lub znacząco utrud­nić jej funk­cjonowanie np. poprzez utrud­nianie podej­mo­wa­nia decyzji i eskalację napięcia, od którego nie można odpocząć nawet poza pracą. Program uczy, jak wykorzystać róż­nice dla umoc­nienia firmy, aby nie stanowiły zarzewia problemów. W programie wykorzystujemy autor­ską procedurę TROP. Program składa się z seminarium, coachingu grupowego, szkolenia metodą Action Lear­ning.

Roz­wiązanie kon­flik­tów i współ­praca

Fotolia 48347960 Sroznorodnosc i podobienstwo FR

Kon­flikt w fir­mie rodzin­nej jako szansa na jej rozwój
Program czer­pie z doświad­czeń podej­ścia sys­temowego w zarządzaniu i psychologii. Trak­tuje kon­flikt jako szansę na wprowadzenie użytecz­nych zmian w zarządzaniu firmą. Zawiera szkolenia z zakresu radzenie sobie z kon­flik­tem, coaching grupowy i indywidualny. Uczest­nicy, pracow­nicy firm rodzin­nych, odniosą wiele korzy­ści:

 • Pogłębienie kom­peten­cji uczest­ników w zakresie spraw­nego „prowadzenia” sytu­acji kon­flik­towych jako strona, świadek lub osoba zależna od wyniku kon­fliktu;
 • Roz­wój umie­jęt­no­ści zapobiegania kon­flik­tom,
 • Roz­wój umie­jęt­no­ści prowadzenia spo­tkań w warun­kach kon­fliktu;
 • Roz­wój kon­struk­tyw­nego emocjonal­nego nastawienia uczest­ników wobec kon­flik­tów, gotowo­ści do przyj­mowania postawy roz­jemcy, świadomej pracy z kon­flik­tem oraz radzenie sobie z bez­rad­no­ścią;
 • Roz­wój wiedzy i umie­jęt­no­ści związanych z iden­tyfikacją przy­czyn pojawienia się i eskalacji kon­fliktu, świadomo­ścią zależ­no­ści sys­temowych występujących w fir­mie rodzin­nej;
 • Roz­wój zdol­no­ści do wyciągania wniosków z tego, co mówią strony i wpro­wa­dza­nia zmian uspraw­niających funk­cjonowanie własnego obszaru wpływu.

Biorąc pod uwagę całą firmę, korzy­ści też są nie­małe. W  szczegól­no­ści jest to:

 • Budo­wa­nie kul­tury współ­pracy pomimo kon­flik­tów, które bywają nieod­łącz­nym elemen­tem firmy rodzin­nej, nasilającym się w procesie zmiany;
 • Zwięk­szenie otwar­to­ści i nastawienia na szukanie roz­wiązań w relacjach pomiędzy róż­nymi osobami i struk­turami firmy;
 • Wzrost elastycz­no­ści i gotowo­ści do zmian;
 • Oszczęd­ność czasu i ener­gii pochłanianej przez kon­flikty.

Podej­mowanie decyzji

Fotolia 27300174 M wspolzaleznosc fr

Podej­mowanie decyzji w warun­kach współ­zależ­no­ści w fir­mach rodzin­nych

Podej­mowanie decyzji w fir­mach rodzin­nych często odbywa się jakby „nie­po­strzeżenie”. W nie­których fir­mach każda decyzja poprzedzona jest długimi uzgod­nieniami pomiędzy człon­kami rodziny, których jed­nak nie widać oficjal­nie. W innych jest to nagły przy­pływ inwen­cji naj­waż­niej­szego zarządzającego. W jesz­cze innych z góry wiadomo, że zarządzający się w danej kwestii nie dogadają, ale ich pod­władni muszą „roze­grać” sprawy. Często wynikiem są działania będące przy­pad­kowym wek­torem sił, lub decyzją pod­jętą dzięki wymanew­rowaniu jed­nego z decyden­tów.

Jedną z naj­bar­dziej istot­nych kwestii jest zatem zawieranie umów i ich dotrzymywanie. W fir­mach rodzin­nych to czasami proceder wstydliwy, jakby pod­ważający wiarę we wzajemną uczciwość i lojal­ność. Jed­nak precyzyjne kon­trak­towania się pozwala innym ludziom uczest­niczyć w dowol­nym działaniu na part­ner­skich warun­kach. Mają kon­trolą nad sytuacją. Lider musi rów­nież nauczyć swoją orga­ni­za­cję (i siebie), że nie wszyscy zain­teresowani daną decyzją są na rodzin­nym obiedzie, więc nie można w jego trak­cie zmieniać poprzed­nich ustaleń dotyczących nieobec­nych.

Charak­terystyczną cechą firm rodzin­nych jest tworzenie się sil­nych, lecz nie­pisanych norm. Pod tym względem firma rodzinna przy­pomina osadę na wyspie, gdzie miesz­kańcy muszą o siebie nawzajem dbać. Owe normy dotyczą lojal­no­ści, zaan­gażowania, spo­sobu radzenia sobie z kon­flik­tami i bez­rad­no­ścią. Celem programu jest ziden­tyfikowanie tych norm, ewen­tualne zweryfikowanie i uczynienie z nich świadomego narzędzia roz­woju firmy, poprzez sys­tematyczną pracę nad komunikacją oraz dzięki wprowadzeniu roz­wiązań sys­temowych lub zwyczajów.

Lider w fir­mie rodzin­nej

Fotolia 45256871 S AT SLFR

Waż­nym celem Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych jest stymulowanie roz­woju orga­ni­za­cji poprzez wzmoc­nienie roz­woju jej menedżerów. Waga relacji w fir­mie rodzin­nej jest duża, a decyzyj­ność często znaj­duje się w rękach głów­nych wła­ścicieli. To sprawia, że powiedzenie „Jaki Pan taki kram” ma tu szczególną moc. Styl komu­ni­ka­cji, spo­sób myślenia o biz­nesie, budo­wa­nie relacji z otoczeniem przez menedżera lub wła­ściciela — to zasoby, ale nie­raz rów­nież bariery firmy.

W naszym podej­ściu nie chodzi tylko o roz­wój zawodowy. Nasze programy dają wspar­cie w  ożywianiu pasji, budowaniu bogac­twa doświad­czeń i kon­tak­tów. Pomagamy w uzyskaniu balansu pomiędzy pracą a przyjem­no­ścią.

Nie­bagatelną kwestią strategiczną jest znalezienie modus vivendi pomiędzy dwoma celami firmy: zyskiem, a jej prze­trwaniem, trwało­ścią. Dla nie­których wła­ścicieli firm rodzin­nych ich pasja, a także dzieło życie trak­towane jak kolejne dziecko, któremu należy przede wszyst­kim zapew­nić mu bez­pieczeń­stwo. Bez zro­zumienia tego faktu, tej swoistej herezji ekonomicz­nej, pojawiają się ogromne trud­no­ści zarówno z suk­cesją, jak też współ­pracą z liderami spoza rodziny.

Program pomaga w byciu nowoczesny liderem w środowisku reprezen­tującym tradycyjne, lecz istotne war­to­ści. Zawiera coaching, men­toring, warsz­taty.Kadra reali­za­to­rów

Jac Jakubowski

Jac Jakubow­ski
Opiekun merytoryczny Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych

Posiada rekomen­dacje super­wizor­skie Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, Grupy TROP, Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP) i Izby Coachingu. Men­tor, coach, trener, psycholog. Członek Zarządu Stowarzyszenia INICJATYWA FIRM RODZINYCH. Główny metodolog projektu “Firmy Rodzinne” realizowanego przez PARP i Inicjatywę Firm Rodzin­nych.

Należy do grona człon­ków międzynarodowej orga­ni­za­cji p.n. ASHOKA zrzeszającej INNOWATORÓW DLA DOBRA OGÓŁU ze wszyst­kich kon­tynen­tów. Wypracował metodologię aktywizacji, którą zastosował w wielu szerokich, często ogól­nopol­skich programach (m.in. profilak­tyki uzależ­nień, prze­ciw­działania bez­robociu, aktywizacji środowisk wiej­skich, budowania kul­tury organizacyj­nej w fir­mach biz­nesowych, roz­woju firm rodzin­nych).

Dorota Jakubowska

Dorota Szczepan-Jakubowska

Super­wizor Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych

Coach, trener, ewaluator, specjalista w zakresie budo­wa­nie strategii wpro­wa­dza­nia zmian kul­turowych, monitorowania efek­tów oraz wspie­ra­nia naj­wyż­szej kadry menadżer­skiej w tym zakresie. Prezes firmy rodzin­nej — Grupa TROP. Współ­tworzyła metodologię pracy z fir­mami rodzin­nymi w projek­cie realizowanym przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzin­nych we współ­pracy z PARP. Kierowała pracą zes­połu trenerów pracujących z fir­mami rodzin­nymi.

Justyna Zacharuk

Justyna Zacharuk

Manager zes­połu Grupy TROP i dyrek­tor Fun­dacji TROP, coach i trener biz­nesu, lider zespołów sprzedażowych, psycholog. Absol­wentka Szkoły Trenerów Biz­nesu, Szkoły Coachów i Szkoły Liderów (Grupa TROP), Szkołę pracy na procesie grupowym (Stowarzyszenie STOP) oraz Studium Analizy Trans­ak­cyj­nej. Posiada rekomen­dacje II stop­nia Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego oraz cer­tyfikaty II stop­nia pracy Metodą TROP w specjalizacjach Trener oraz Coach. Od ośmiu lat prowadzi projekty szkoleniowe dedykowane przed­siębior­stwom. Współ­uczest­niczy w projek­towaniu i prowadzeniu projek­tów dedykowanych trenerom, sprzedaw­com i menadżerom. Pracuję z fir­mami w obszarze zmiany kul­tury organizacyj­nej. Kieruje i organizuje pracą zespołów trener­skich. Od samego początku swojej współ­pracy z Grupą TROP wspiera w roz­woju firmy rodzinne róż­nej wiel­ko­ści, których problematykę zna zarówno jako trener, jak i z codzien­nej prak­tyki.

Andrzej Blikle

prof. Andrzej Jacek Blikle

Współ­pracow­nik Grupy TROP

Men­tor Programu Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych

Profesor nauk matematycz­nych i infor­matyki, członek założyciel i wieloletni prezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Infor­matycz­nego, w latach 20022005 prezes zarządu Pol­skiej Federacji Producen­tów Żyw­no­ści, członek założyciel i były prezes stowarzyszenia kup­ców „Nowy Świat”, członek założyciel i prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych.

Specjalista od zarzą­dza­nia, wydał książkę zawierającą jego autor­ską kon­cep­cję TQM pod tytułem DOK­TRYNA JAKO­ŚCI. Wspól­nie z Grupą TROP realizuje program TROPEM JAKO­ŚCI polegający na wprowadzaniu jego kon­cep­cji w opar­ciu o założenia Metody TROP.

Maciej Sandomierski 125x175

Maciej San­domier­ski

Kon­sul­tant Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych

Sonia Jakubowska

Sonia Jakubow­ska

Trener, coach, kon­sul­tant Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych oraz działu Zmiana i Roz­wój: TROP dla Firm, psycholog.Absolwentka Szkoły Trenerów Biz­nesu (Grupa TROP), Szkoły Coachów (Grupa TROP). Ukoń­czyła także Szkołę Mediacji Rodzin­nych prowadzoną przez Stowarzyszenie Mediatorzy.pl oraz Szkołę pracy na procesie grupowym (Stowarzyszenie STOP). Posiada cer­tyfikat Trenera I stop­nia pracy Metodą TROP.

Od nie­mal 6 lat prowadzi projekty szkoleniowe i coachin­gowe dedykowane przed­siębior­stwom z róż­nych branż i róż­nej wiel­ko­ści, w tym fir­mom rodzin­nym. Specjalizuje się w szkoleniach mających na celu roz­wój umie­jęt­no­ści inter­per­sonal­nych, w tym z obszaru komu­ni­ka­cji i aser­tyw­no­ści, budowania i zarzą­dza­nia zespołami, kom­peten­cji lider­skich, zarzą­dza­nia zmianą, pracy z sytuacjami trud­nymi.

Jest koor­dynatorem i trenerem projek­tów Tropem Jako­ści – budowania kul­tury ciągłego doskonalenia (TQM) realizowanych przez Grupę TROP we współ­pracy z prof. Andrzejem Blikle.

Darek Kropacz - 125x175

Dariusz Kropacz

Kon­sul­tant Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych

Mag­dalena Nowaczyk

Kon­sul­tant Psychologicz­nej Akademii Firm Rodzin­nych

Zapraszamy do kon­taktu:

22 615 52 40
wyślij pytanie

Nauka w działaniu

Fotolia 43764238 S nauka w dzialaniu

Firmy rodzinne na ogół źle znoszą takich specjalistów, którzy mają dobre rady na każdą okazję. Wiedzą, że ich intuicja oraz deter­minacja dotych­czas prowadziły ich dobrze. Poszukują natomiast inspiracji oraz moż­liwość poroz­mawiania w swoim gronie, ale „ina­czej niż zawsze”, czyli pod opieką moderatora. Spo­tkania w programie będą prowadzone wg meto­do­lo­gii Action Lear­ning (nauka w działaniu). Polega ona na wspól­nym wypracowywaniu przez uczest­ników spo­sobów działania w real­nych sytu­acjach zawo­do­wych. Jest to nowator­skie podej­ście dające uczest­nikom poczucie odpowiedzial­no­ści za proces i w kon­sekwen­cji ułatwiające wprowadzenie zmian.

Sesje Action Lear­ning są przede wszyst­kim nastawione na dialog między uczest­nikami. Roz­wój uczest­ników Action Lear­ning polega zarówno na reali­za­cji indywidual­nych poten­cjałów, potrzeb, ambicji i planów, jak też na pod­noszeniu jako­ści współ­pracy i roz­woju zes­połu jako cało­ści.

Pod­czas tego rodzaju warsz­tatu trener pełni z jed­nej strony, funk­cję moderatora spo­tkania, z drugiej natomiast prze­kazuje uczest­nikom wiedzę narzędziową dotyczącą danego zagad­nienia oraz wiedzę związaną ze specyfiką firm rodzin­nych. Punk­tem wyj­ścia każ­dej sesji będzie praca na doświad­czeniu uczest­ników – przy­kłady z ich pracy będą nadawać rytm spo­tkaniu. Waż­nym elemen­tem warsz­tatu będzie praca na moc­nych stronach uczest­ników. Metoda ta roz­wija otwar­tość i zdol­ność do szyb­kiego uczenia się grupy. Reflek­sja nad wykonywaniem zadań dotyczy zarówno aspektu merytorycz­nego, jak też spo­łecz­nego – jako­ści współ­pracy, relacji. Taki spo­sób pracy to nie­zwykła, inten­sywna przy­goda i szansa na szybki roz­wój osobisty i zawodowy.

War­to­ści i kul­tura

rodzina

Kul­tura firmy rodzin­nej
Firma rodzinna często reprezen­tuje kul­turę klanową, gdzie pod­stawową war­to­ścią jest lojal­ność i oddanie. To cechy nie do pogar­dzenia. Wielu pra­cow­ni­ków „doj­rzewa” w takiej orga­ni­za­cji i trak­tuje ją bar­dzo osobi­ście. Jest to zarazem kul­tura sprzyjająca elastycz­no­ści, jak wszyst­kie firmy autor­skie. Jej adap­towal­ność wynika jed­nak z mocy decyzyj­nej wła­ściciela i jego rodziny, lecz rzadziej jest siłą pra­cow­ni­ków. Wiel­kim wyzwaniem jest upraw­nienie ich, nauczenie podej­mo­wa­nia decyzji i wprowadzenie par­tycypacyj­nego stylu zarzą­dza­nia. Pomagamy w tym procesie wszyst­kim stronom, zarówno wła­ścicielom, jak też ich następ­com oraz wszyst­kim pracow­nikom.

rozwoj rodziny

Roz­wój firmy i zdrowie rodziny
Interes firmy i powodzenie rodziny są ze sobą splecione. Wychowanie dzieci ma znaczenie w odniesieniu do kwestii suk­cesji, a relacje pomiędzy mał­żon­kami czy rodzeń­stwem wpływa na decyzyj­ność. Dobra komunikacja w rodzinie odbija się na finan­sach firmy.

Troska o ten aspekt dotyczy rów­nież wspól­nego bycia rodziny w innych, bar­dziej „relak­sowych” sytu­acjach. Podobno szczęśliwa rodzina to taka, gdzie na pięć róż­nych poruszanych wspól­nie kwestii cztery są przyjemne, a jedna problemowa. W fir­mach rodzin­nych, szczegól­nie w cza­sach kryzysu, bywa dokład­nie odwrot­nie. Pomagamy więc zadbać o wła­ściwą rów­nowagę.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne