Paweł Woj­ciechow­ski

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat Bazowy Trenera Warsz­tatu i Treningu Grupowego Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
  3. Pracuję na terenie:

  całej Pol­ski

  4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
  • zarządzanie zespołem
  • przy­wódz­two
  • zarządzanie sprzedażą
  • zarządzanie relacjami z kluczowym klien­tem
  • negocjacje
  • tech­niki sprzedaży
  • obsługa klienta
  • kreatyw­ność
  • zarządzanie kon­flik­tem
  • roz­wiązywanie kon­flik­tów
  • adap­tacyj­ność do zmian
  • zarządzanie zmianą
  • komunikacja w zespole
  • komunikacja i umie­jęt­no­ści osobiste (w tym aser­tyw­ność).
  5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
  • pol­skim.
  6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
  • w prze­dziale 20005000 godzin.
  7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
   8. Klienci, dla których pracowałem:

   W ramach projek­tów szko­leń wewnętrz­nych min dla; Amsico Group, Fujifilm Sericol, Supremis Sys­temy Infor­matyczne, Pragma Inkaso, Akademia Maluchów, Fun­dacja Roz­woju, Hotel Arka Medical SPA, PPUH Tyc­ner, Medela Pol­ska, Metabo, EXPO XXI, PZZ Stoisław, Toyota Material Han­dling Pol­ska, Bianor, Agen­cja Han­dlowa Ball, Bumar Elec­tronica, X– Trade Brokers, Moto Remo, ITI Neo­vision, Indos, Inox-Group, Marka, Jed­ność Zakład Pracy Chronionej, GKN Driveline, Amica Wronki, PKO BP, Spół­dziel­nia Inwalidów im Dem­bow­skiego, Spół­dziel­nia Inwalidów Sanel, Mazowiecka Spółka Gazow­nic­twa, MV Poland, Spół­dziel­nia Inwalidów Chemos, Hotel Grand, Hotel Bristol****, Hotel Aurora****, TMS Audit, Gol– Klub, Edpol, Pol­ski Zakład Ubezpieczeń,Lotos.

   W ramach projek­tów szko­leń otwar­tych między innymi dla:Vistula, Gede, BASS, PHU Polcan, Wilka Pol­ska, OKI Sys­tems Pol­ska, Spot-Light, Fujifilm Europe, Business-Net, Webstyler, Vasco Bohemia, LFX Agency, PHU Mar­syl, LC Elec­tronic, Softpro.pl, Elixir Hotelik Caravan Cam­ping, Aster, K.K.A. Dud­kiewicz, Bank Zachodni WBK S.A., Sygnity S.A., Nutricia Zakłady Produk­cyjne, Com­putairs Pol­ska, Kiel Pol­ska, Net­scope, Asaj, OSG Pol­ska, Netwise, Irimi, AB– Micro, Korea Fuer– Tech Poland, ŁAD, Queris, Kopex, Art – Hotel, Nosag Pol­ska, Forest Logistyka, Trax Elec­tronic, Przed­siębior­stwo PROLOG, PHU Vec­tor, Śrubena Unia, P.U.H. Ergo, Business– Net, Bonus– Eurotech, Tatra Club 2000 Hotel, Otto Pol­ska, Texmetal, Wessling Pol­ska, Webservice, Ochnik, Bos­sard Poland, MDI, MM Flex, Bał­tyk­gaz, Lex Capitalis, Dashuri, Orlen Cen­trum Ser­wisowe, Wako-Forster, Artvinyl-Pol, Chirur­gicum, ATS, Rece Develop­ment, City Interac­tive, Flis, Cen­trostal, Biomaxima, Extor, KIK Krajew­scy, Avisa, Inter Api, Arkada budow­nic­two, BUR Doradz­two Podat­kowe, Zrzeszenie Międzynarodowych Prze­woź­ników Drogo­wych w Pol­sce, Fashion Agency Aliganza, Syn­tea i in.

   9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
    Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
    • zarządy
    • menagerowie wyż­szego i śred­niego szczebla
    • han­dlowcy
    • menagerowie sprzedaży
    • specjali­ści ds. obsługi klienta
    • osoby nie­peł­nosprawne
    • pracow­nicy w bran­żach usługowych i produk­cyj­nych.
   10. Ukoczyłem następujące kursy/szkolenia:
   • kurs EFS “Szkoła Trenerów — Kadry dla Spo­łeczeń­stwa Uczącego się 2″ w Grupie TROP
   • Men­toring w Grupie TROP
   • Wyż­szą Szkołę Ubez­pieczeń i Ban­kowo­ści w War­szawie
   • Studia Podyplomowe na Politech­nice War­szaw­skiej — Wycena Mająt­kowa
   11. Moja firma