Patrycja Załug

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
  3. Pracuję na terenie:

  wojewódz­twa mazowiec­kiego

  4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
  • budo­wa­nie praw­dziwej wewnętrz­nej pew­no­ści siebie opar­tej na 8 filarach: samo­świa­do­mo­ści, samoak­cep­tacji, zadowoleniu z siebie, wierze we własne moż­liwo­ści, poczuciu własnej war­to­ści, zaufaniu do siebie, odpowiedzial­no­ści za własne życie i pozytyw­nym nastawieniu.
  5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
  • pol­skim.
  6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
  • w prze­dziale 15002000 godzin.
  7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
  • w prze­dziale 100200 godzin.
  8. Klienci, dla których pracowałam:
  9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
  • z kobietami chcącymi roz­wijać wewnętrzną pew­ność siebie.
  10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
  • 13 edycję Szkoły Coachów Grupy TROP
  • Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyż­szej Psychologii Spo­łecz­nej
  • Laboratorium Psychoedukacji.
  11. Moja firma