Maciej Baryłka

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat II Stop­nia – Senior Coach Metody TROP
 • Cer­tyfikat II Stop­nia Senior Trener Warsz­tatu i Treningu Grupowego Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
 • CoachWise Essen­tials ICF Pol­ska
 • ECDL (Europej­ski Cer­tyfikat Umie­jęt­no­ści Kom­puterowych) w zakresie prze­twarzania tek­stów.
3. Pracuję na terenie:

całej Pol­ski

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:

Specjalizuję się w doskonaleniu umie­jęt­no­ści menedżer­skich, inter­per­sonal­nych, negocjacyj­nych, budowaniu relacji z part­nerami biz­nesowymi, budowaniu zespołów oraz zarzą­dza­nia nimi. Wspieram rów­nież trenerów oraz coachów w doskonaleniu swojego warsz­tatu pracy. Naj­czę­ściej pracuję z przed­stawicielami śred­niej i wyż­szej kadry kierow­niczej realizując coachingi oraz szkolenia.

5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim.
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
 • w prze­dziale 20005000 godzin.
7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
 • w prze­dziale 10002000 godzin.
8. Klienci, dla których pracowałem:
 • Biz­nes: T-Mobile, Pol­ska Telefonia Cyfrowa, ING Bank Śląski, Pricewater­houseCoopers, Kom­pania Piwowar­ska, Eric­pol, Minister­stwo Gospodarki, Lek­ker­land Pol­ska, Schneider Elec­tric Pol­ska, por­tal pracuj.pl, Grupa Fachowiec, Start People, Com­puGroup, Asap EDUCATION, PKN Orlen,
 • Edukacja: Szkoła Trenerów Biz­nesu Grupy TROP, Szkoła Wyż­sza Psychologii Spo­łecz­nej, Wyż­sza Szkoła Ban­kowa w Toruniu, Polsko-Japońska Wyż­sza Szkoła Tech­nik Kom­puterowych, Szkoła Coachów Grupy Trop, Politech­nika War­szaw­ska
 • NGO: Fun­dacja Bez Względu Na Nie­po­godę, Stowarzyszenie Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP).
9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
 • menagerowie
 • eksperci/specjaliści
 • trenerzy
 • coachowie
10. Ukoczyłem następujące kursy/szkolenia:
 • Szkołę Mediacji Grupy TROP
 • 6 edycję Szkoły Coachów Grupy TROP
 • 12 edycję Szkoły Trenerów Grupy TROP
 • Akademię Innowatorów Spo­łecz­nych — organizowaną przez międzynarodową orga­ni­za­cję ASHOKA.
11. Moja firma